News Articles - Monlife

MonLife) yn dod yn ‘Ganolfan Ragoriaeth’ ar gyfer y Sefydliad Sgiliau Arwain.

Mae tîm Datblygu Chwaraeon BywydMynwy wedi’i enwi’n Ganolfan Ragoriaeth gan y Sefydliad Sgiliau Arwain am gyflwyno Gwobr PlayMaker i ddisgyblion ...
/

The Strangglers yn Cyhoeddi Sioe Haf Fyw Arbennig yn Dathlu 50 Mlynedd yng Nghastell Cil-y-coed

Rhannu blwyddyn Aur ar gyfer The Stranglers a Chil-y-coed yn ennill statws fel tref A’r Buzzcocks fel gwesteion arbennig – ...
/
Amanda Harris in Chepstow during her epic journey along the Wales Coast Path. Credit @amandascoastalchallenge

Mae Grantiau Gwella Mynediad ar gael nawr

Amanda Harris yng Nghas-gwent yn ystod ei thaith epig ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Credyd @amandascoastalchallenge Mae ceisiadau bellach ar ...
/
Photo on the new MUGA at Caldicot Leisure centre.  Cllr Jackie Strong, Cllr I R Shillabeer (Caldicot Town Council) , Cllr Meirion Howells (Chair), Cllr Martyn Groucutt, Joe Killingley, Jack Harris (Community and Sport Development Officer)

Cyfleusterau chwaraeon newydd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed

Cyng Jackie Strong, Cyng I R Shillabeer, Cyngor Tref Cil-y-coed, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy y Cyng Meirion Howells, Aelod Cabinet ...
/

Hwyl Arswydus i’r teulu cyfan yn Sir Fynwy’r hanner tymor hwn

Mae hanner tymor bron yma a hydref eleni bydd llu o hwyl i’r teulu i’w fwynhau ar hyd a lled ...
/

Ysbrydoli arweinwyr y dyfodol i ddod yn Llysgenhadon Ifanc mewn cynhadledd flynyddol

Mae plant ysgol Sir Fynwy wedi cael eu hysbrydoli i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, a hynny ar i’r Gynhadledd ...
/

Prosiect partneriaeth i wella cynaliadwyedd y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus

Image courtesy of Ramblers Cymru Yn dilyn cais llwyddiannus i Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Fynwy yn ...
/

Gall pawb helpu darlunio dyfodol gweledigaeth y celfyddydau yn Sir Fynwy

Ann Sumner a Beth McIntyre yn cyfarfod ag Emma Bevan-Henderson, Cadeirydd cyfarfod Gŵyl Gelf y Fenni yn Oriel Makers Crafts ...
/

Elwa’n fwy o’ch taith pan fyddwch yn dewis teithio llesol yn Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu 10 mlynedd ers lansio’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru. Er bod y cysyniad o ...
/

Gwaith yn dechrau ar bont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni

Argraff arlunydd o bont Teithio Lesol newydd bydd yn cysylltu ‘R Fenni a Llan-ffwyst Fel rhan o gyllid Teithio Llesol ...
/

Dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga

Gwisgwch eich gwisg fwyaf lliwgar a chofleidiwch y cariad a’r undod yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga ar ddydd Sadwrn 26ain ...
/

Gweinidog yn ymweld â rhaglenni haf y Fenni

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans AoS â rhaglenni haf Cyngor Sir Fynwy yn y Fenni’n ddiweddar ...
/

Plant lleol yn cael hwyl yn sblasio yng Ngŵyl Nofio MonLife

Croesawodd Gŵyl Nofio Ysgolion ddiweddar MonLife dros 345 o blant ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dyfrol cynhwysol ar ...
/

Paentiad ysbrydoledig Turner yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Cas-gwent

Chepstow Castle. Painted in 1794 by JMW Turner Mae llun dyfrlliw pwysig o Gastell Cas-gwent a beintiwyd gan JMW Turner ...
/

Dweud eich dweud ar fannau gwyrdd a safleoedd natur yn Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan ...
/

Llwyddiannau’r Faner Werdd ar gyfer Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch o gyhoeddi bod mwy o atyniadau a mannau agored y sir wedi ennill Gwobrau ...
/

Cyllid yn cael ei ddyfarnu i Rwydwaith Natur Gwent

Mae partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent newydd gyhoeddi ei bod wedi derbyn bron i £1miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ...
/

Dewch i ddweud eich dweud ar gynigion Mannau Natur Cymunedol ar gyfer y Fenni

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn cyllid ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ar lwyddiant y ...
/

Cynlluniau Teithio Llesol yn y Fenni’n cymryd cam ymlaen

Sicrhawyd cyllid y flwyddyn ariannol hon i ddechrau adeiladu’r bont Teithio Llesol newydd ar draws yr afon Wysg, ac mae ...
/

Disgyblion Sir Fynwy yn disgleirio yn y Gynhadledd PlayMaker 

Yn ystod wythnos y 5ed o Fehefin, mynychodd ysgolion cynradd Sir Fynwy y Gynhadledd PlayMaker. Y nod oedd dod ag ...
/

Y Cyngor yn sicrhau’r cyllid Teithio Llesol uchaf yng Nghymru

Fel rhan o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru 2023/24, mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn £6.99 miliwn ar gyfer y ...
/

Mwy na £760k o gyllid wedi ei gyhoeddi ar gyfer amgueddfeydd Sir Fynwy

Shire Hall, Trefynwy Mae amgueddfeydd Sir Fynwy sydd yn cael eu rheoli gan MonHeritage, sy’n rhan o Gyngor Sir Fynwy, ...
/

Byddwch yn barod i Fynd yn Wyllt yn y Fenni ym mis Mai!

Mae Grid Gwyrdd Gwent yn cynnal y digwyddiad ‘Gwent Fwyaf yn Mynd yn Wyllt’ ar gyfer y teulu cyfan ar ...
/

Dilynwch lwybr Natur Wyllt dros y gwanwyn

Darnau o waith celf wedi eu creu gan y gymuned ar gyfer y prosiect Natur Wyllt Mae pum darn o ...
/

Dathliadau yng Nghas-gwent wrth i Lwybr Arfordir Cymru ddathlu 10 mlynedd

Cyn Fardd Cenedlaethol Cymru Ifor ap Glyn, Maer Tref Cas-gwent Margaret Griffiths, Jont Bulbeck (Arweinydd Tîm Mynediad Awyr Agored a ...
/

Paentiad pwysig Turner o Gastell Cas-gwent yn dod gartref

Diolch i gyllid a sicrhawyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr/Cronfa Grant Prynu  V&A  a chymorth y Loteri Genedlaethol, Becwedd Beecroft y ...
/

Cynigion ar gyfer Gofodau Natur Cymunedol yng Nghas-gwent yn dechrau siapio

Cadarnhawyd y llynedd mai Cas-gwent fyddai’r dref nesaf i elwa o’r Prosiect Gofodau Natur, a hynny ar ôl cwblhau’r cynlluniau ...
/

Proposals for Community Nature Spaces in Chepstow take shape

Last year it was confirmed that Chepstow would be the next town to benefit from the Community Nature Spaces Project ...
/

Treftadaeth Sir Fynwy i elwa o wobrau ariannol

Cadi te – gyda chapsiynau. Mae ein casgliadau’n cynnwys eitemau sy’n datgelu cynnyrch yr Ymerodraeth Brydeinig. Bydd y gwaith hwn ...
/

GADEWCH I NI SYMUD ar gyfer byd gwell …

GADEWCH I NI SYMUD ar gyfer byd gwell Cefnogwch y frwydr yn erbyn ffyrdd llonydd o fyw drwy ymuno â'r ...
/

This post is also available in: English