News Articles - Monlife

Rhaglen Dysgu Cymunedol Sir Fynwy yn derbyn adroddiad disglair

Derbyniodd rhaglen Dysgu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sy’n rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, o dan arweiniad Coleg Gwent, ...
/

Amgueddfeydd MonLife yn sicrhau bod y casgliad yn berthnasol i hanes lleol

Rhwng 2020-2022 wnaeth Amgueddfeydd MonLife cymryd rhan yn Brosiect Adolygu Casgliadau i ddarganfod mwy am y gwrthrychau yn eu casgliad ...
/

Arddangosfa Amgueddfa’r Fenni 2024 – y Pysgodyn Mawr

Mae Amgueddfa’r Fenni wedi datgelu arddangosfa newydd i ddathlu’r eog mwyaf sydd erioed wedi ei ddal yng Nghymru. Ym 1782, ...
/

Canolfan Hamdden y Fenni yn gorffen ar y podiwm mewn her ffitrwydd

Sicrhaodd Canolfan Hamdden y Fenni le ar y podiwm mewn her ffitrwydd genedlaethol yn gynharach eleni, gan ddod yn drydydd ...
/

Cyngor Sir Fynwy yn dathlu celfyddydau creadigol

Bu artistiaid o Sir Fynwy a’r cyffiniau yn cymryd rhan yn y Dathliad o’r Celfyddydau cyntaf erioed yn y Sir ...
/

Amgueddfa Cas-gwent yn dathlu 75 mlynedd o dreftadaeth gymunedol

Ar ddydd Mawrth, 9fed Ebrill, daeth MonLife Heritage a Chymdeithas Cas-gwent at ei gilydd i ddathlu carreg filltir arwyddocaol: 75 ...
/

Sicrhau bod lles yn hygyrch drwy ‘Pasbort i Hamdden’ MonLife

Mae Cynllun Pasbort i Hamdden (PIH) MonLife wedi’i gynllunio i wneud ffitrwydd a lles yn hygyrch ac yn fforddiadwy i ...
/

Cyngor Sir Fynwy yn cynnal Cynhadledd yr Academi Arweinyddiaeth

Mynychodd 60 o ddisgyblion o Gynllun Academi Arweinyddiaeth Cyngor Sir Fynwy Gynhadledd yr Academi Arweinyddiaeth yn Neuadd y Sir ym ...
/

Cynllun Cyswllt Teithio Llesol Cil-y-coed a Llwybr Amlddefnydd – Cwestiynau ac Atebion

Cynlluniwyd cynllun teithio llesol Cyswllt Cil-y-coed i greu rhwydwaith integredig o lwybrau rhannu defnydd, sy’n cysylltu ardaloedd preswyl presennol ac ...
/

Rhaglen Nofio Ysgolion Sir Fynwy yn llwyddo yng Ngwobrau Blynyddol Nofio Cymru 2024

Mae Rhaglen Nofio Ysgolion Sir Fynwy wedi ennill gwobr ‘Nofio Ysgolion a Diogelwch yn y Dŵr’ yng Ngwobrau Blynyddol Nofio ...
/

Arddangosfa Newydd yn Amgueddfa Neuadd y Sir

Drwy gydol mis Ionawr, mae arddangosfa newydd wedi’i harddangos yn Neuadd y Sir i ddathlu ei hanes dros 300 mlynedd ...
/

Cynigion ar gyfer Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni

Bydd Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy, y mae Cyngor Sir Fynwy yn ei chynnal, yn cyflwyno’r Prosiect Gofodau Natur Cymunedol ...
/

MonLife yn cynnal Dathliad Nadolig ar gyfer Gwirfoddolwyr gwerthfawr

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol yng ngwasanaethau MonLife ac maent yn hanfodol i gymunedau lleol. Maent yn helpu swyddogion ...
/

New Members wanted for Monmouthshire Local Access Forum 

Eagle’s Nest Viewpoint Monmouthshire County Council is recruiting new members for the Monmouthshire Local Access Forum. The Local Access Forum ...
/

Angen Aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

Golygfan Nyth yr Eryrod Mae Cyngor Sir Fynwy yn recriwtio aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy. Mae’r ...
/

MonLife yn dod yn ‘Ganolfan Ragoriaeth’ ar gyfer y Sefydliad Sgiliau Arwain.

Mae tîm Datblygu Chwaraeon BywydMynwy wedi’i enwi’n Ganolfan Ragoriaeth gan y Sefydliad Sgiliau Arwain am gyflwyno Gwobr PlayMaker i ddisgyblion ...
/

The Strangglers yn Cyhoeddi Sioe Haf Fyw Arbennig yn Dathlu 50 Mlynedd yng Nghastell Cil-y-coed

Rhannu blwyddyn Aur ar gyfer The Stranglers a Chil-y-coed yn ennill statws fel tref A’r Buzzcocks fel gwesteion arbennig – ...
/
Amanda Harris in Chepstow during her epic journey along the Wales Coast Path. Credit @amandascoastalchallenge

Mae Grantiau Gwella Mynediad ar gael nawr

Amanda Harris yng Nghas-gwent yn ystod ei thaith epig ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Credyd @amandascoastalchallenge Mae ceisiadau bellach ar ...
/
Photo on the new MUGA at Caldicot Leisure centre.  Cllr Jackie Strong, Cllr I R Shillabeer (Caldicot Town Council) , Cllr Meirion Howells (Chair), Cllr Martyn Groucutt, Joe Killingley, Jack Harris (Community and Sport Development Officer)

Cyfleusterau chwaraeon newydd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed

Cyng Jackie Strong, Cyng I R Shillabeer, Cyngor Tref Cil-y-coed, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy y Cyng Meirion Howells, Aelod Cabinet ...
/

Hwyl Arswydus i’r teulu cyfan yn Sir Fynwy’r hanner tymor hwn

Mae hanner tymor bron yma a hydref eleni bydd llu o hwyl i’r teulu i’w fwynhau ar hyd a lled ...
/

Ysbrydoli arweinwyr y dyfodol i ddod yn Llysgenhadon Ifanc mewn cynhadledd flynyddol

Mae plant ysgol Sir Fynwy wedi cael eu hysbrydoli i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, a hynny ar i’r Gynhadledd ...
/

Prosiect partneriaeth i wella cynaliadwyedd y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus

Image courtesy of Ramblers Cymru Yn dilyn cais llwyddiannus i Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Fynwy yn ...
/

Gall pawb helpu darlunio dyfodol gweledigaeth y celfyddydau yn Sir Fynwy

Ann Sumner a Beth McIntyre yn cyfarfod ag Emma Bevan-Henderson, Cadeirydd cyfarfod Gŵyl Gelf y Fenni yn Oriel Makers Crafts ...
/

Elwa’n fwy o’ch taith pan fyddwch yn dewis teithio llesol yn Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu 10 mlynedd ers lansio’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru. Er bod y cysyniad o ...
/

Gwaith yn dechrau ar bont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni

Argraff arlunydd o bont Teithio Lesol newydd bydd yn cysylltu ‘R Fenni a Llan-ffwyst Fel rhan o gyllid Teithio Llesol ...
/

Dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga

Gwisgwch eich gwisg fwyaf lliwgar a chofleidiwch y cariad a’r undod yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga ar ddydd Sadwrn 26ain ...
/

Gweinidog yn ymweld â rhaglenni haf y Fenni

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans AoS â rhaglenni haf Cyngor Sir Fynwy yn y Fenni’n ddiweddar ...
/

Plant lleol yn cael hwyl yn sblasio yng Ngŵyl Nofio MonLife

Croesawodd Gŵyl Nofio Ysgolion ddiweddar MonLife dros 345 o blant ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dyfrol cynhwysol ar ...
/

Paentiad ysbrydoledig Turner yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Cas-gwent

Chepstow Castle. Painted in 1794 by JMW Turner Mae llun dyfrlliw pwysig o Gastell Cas-gwent a beintiwyd gan JMW Turner ...
/

Dweud eich dweud ar fannau gwyrdd a safleoedd natur yn Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan ...
/

This post is also available in: English