Cynigion ar gyfer Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni - Monlife

Cynigion ar gyfer Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni

Bydd Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy, y mae Cyngor Sir Fynwy yn ei chynnal, yn cyflwyno’r Prosiect Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni y gaeaf hwn a’r gwanwyn nesaf, yn dilyn prosiectau tebyg yn Nhrefynwy a Chas-gwent.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gofynnwyd i drigolion a rhanddeiliaid rannu eu barn ar syniadau ar gyfer gwella’r ardal. Mae’r ymateb wedi bod yn gadarnhaol, gyda’r syniadau bellach yn cael eu datblygu’n ddyluniadau terfynol. Gallwch nawr roi adborth ar y dyluniadau cyn i unrhyw waith ddechrau.

Yr wyth safle yn y Fenni a fydd yn cael eu datblygu ar hyn o bryd yw:

• Major’s Barn / Man Chwarae Underhill

• Parc Croesenon

• Dan y Deri (Ynysoedd Gwyrdd)

• Dan y Deri (mannau gwyrdd CSF)

• Yr Orsaf Fysiau

• Ardal Chwarae St Helen’s Close/Union Road

• Ymyl Ffordd Rhan Isaf Monk Street 

• Clos y Parc

Mae’r safleoedd hyn wedi’u dewis ar sail ymatebion a dderbyniwyd yn ystod camau cyntaf yr ymgynghoriad a lle bydd natur a phobl yn elwa fwyaf.

Mae trigolion, busnesau, a grwpiau cymunedol yn cael eu hannog i ymweld â thudalen we Gofodau Natur Cymunedol i weld y dyluniadau a rhannu eu hadborth erbyn 19 Ionawr, 2024. Nod y Cyngor yw parhau i reoli a gwella mannau gwyrdd y tu hwnt i’r prosiect hwn ac mae’n croesawu syniadau am feysydd yn eich ardal chi y gellid eu hystyried yn rhan o gynlluniau’r dyfodol. I roi adborth neu rannu eich syniadau ar ofodau natur cymunedol, e-bostiwch localnature@monmouthshire.gov.uk

Nod y Prosiect Gofodau Natur Cymunedol, a gefnogir gan gyllid Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru, yw gwella ein mannau gwyrdd ar gyfer natur a helpu i gefnogi cyfleoedd ar gyfer iechyd a lles. Gellir gwneud hyn mewn amrywiol ffyrdd, megis plannu coed, ychwanegu gwelyau uchel ar gyfer tyfu bwyd yn y gymuned, ac ehangu’r gwaith o blannu blodau gwyllt ar gyfer peillwyr. Byddant yn lleoedd i ddod yn agos at natur a bod yn egnïol.

I ddarganfod mwy, ewch i: https://www.monlife.co.uk/outdoor/green-infrastructure/gi-and-nature-projects/community-nature-spaces/consultation-community-nature-spaces/

E-bostiwch ni – localnature@monmouthshire.gov.uk

This post is also available in: English