Rebecca Perry - Monlife

Dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga

Gwisgwch eich gwisg fwyaf lliwgar a chofleidiwch y cariad a’r undod yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga ar ddydd Sadwrn 26ain Awst.

Parc Owain Glyndwr fydd y lleoliad ar gyfer dathlu undod, hwyl a chynwysoldeb, lle mae croeso i bawb, ac mae’n dechrau am hanner dydd ac yn parhau tan 8pm.

Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn ddigwyddiad cymunedol sy’n ystyriol o deuluoedd, i feithrin ymdeimlad o gymuned, hybu dealltwriaeth ac eiriolaeth dros hawliau cyfartal i bawb, waeth beth fo’u hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol. Bydd y digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant a fydd yn darparu ar gyfer pobl o bob oed, cefndir a hunaniaeth.

Uchafbwyntiau allweddol Pride ym Mrynbuga fydd;

  • Ysblander y Prif Lwyfan: Paratowch i gael eich diddanu gyda pherfformiadau cerddoriaeth fyw gan artistiaid dawnus, areithiau twymgalon gan eiriolwyr LHDTC+ a pherfformiadau llusgo a fydd yn goleuo’r llwyfan gyda hud a grym
  • Pentref Gwerthwyr: Darganfyddwch farchnad brysur gyda gwerthwyr yn cynnig nwyddau enfys, crefftau lleol, bwyd blasus a diodydd adfywiol i gadw’r mynychwyr yn llawn egni a hydradiad trwy gydol y dydd.
  • Ymgysylltu â’r Gymuned: Cysylltu a dysgu oddi wrth sefydliadau a chynghreiriaid LHDTC+ amrywiol yn y digwyddiad i ddysgu am eu mentrau, eu rhwydweithiau cymorth a’u hadnoddau.
  • Amgylchedd Cynhwysol: Mae Pride Brynbuga wedi ymrwymo i ddarparu gofod diogel a chynhwysol i bawb, heb wahaniaethu, rhagfarn ac anoddefgarwch.
  • Gweithgareddau Cyfnewid Dillad: Conglfaen y digwyddiad hwn yw ymrwymiad i greu amgylchedd sy’n meithrin cynhwysiant a mwynhad i bob oed. Mae sesiwn cyfnewid dillad yn cael ei chynnal; mae’n cynrychioli cyfle i bawb ymchwilio’r ei hunaniaeth trwy eu hymddangosiad a’u dewisiadau o ran dillad. A clothes swap is being held, which is not merely an exchange of clothes; it represents an opportunity for all people to delve into the realm of self-identity through their appearance and clothing choices.

Mae’r digwyddiad yn agored i bobl o bob cefndir, waeth beth fo’u cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd. Anogir mynychwyr i wisgo eu gwisgoedd mwyaf lliwgar a llawn mynegiant i ddathlu cariad, balchder ac undod.

Cllr. Dywedodd y Cyng. Dywedodd Ian Chandler, Hyrwyddwr LHDTC+ Cyngor Sir Fynwy: “Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn gyfle gwych i ddathlu ein cymuned gyfan mewn ffordd gynhwysol a chadarnhaol. Beth bynnag yw eich hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol, mae lle i chi yn Pride ym Mrynbuga. Felly dewch draw i fwynhau’r adloniant, y farchnad a chwrdd ag eraill o’n sir a’n cymuned wych. Rydym yn edrych ymlaen at weld pawb ym Mharc Owain Glyndwr i ddathlu digwyddiad Pride ym Mrynbuga. Bydd y digwyddiad yn arddangos y gymuned rydym yn byw ynddi a bod Sir Fynwy yn lle i bawb, waeth beth fo’u hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.”

Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn bosibl oherwydd ymroddiad a chefnogaeth noddwyr, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol; gan anelu at greu diwrnod llawn eiliadau bythgofiadwy sy’n gadael effaith barhaol ar bawb.

Ymunwch yn y dathliadau ym Mharc Owain Glyndŵr, Brynbuga NP15 1AD, ar 26ain Awst 2023, o 12pm tan 8pm a byddwch yn rhan o’r digwyddiad ysbrydoledig hwn.

Mae tocynnau am ddim ar gyfer y digwyddiad ar gael yma: https://www.ticketsource.co.uk/monmouthshire-youth-service

I gael rhagor o wybodaeth, cyfleoedd noddi, neu i wirfoddoli, cysylltwch â gavinbreen@monmouthshire.gov.uk


Paentiad pwysig Turner o Gastell Cas-gwent yn dod gartref

Diolch i gyllid a sicrhawyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr/Cronfa Grant Prynu  V&A  a chymorth y Loteri Genedlaethol, Becwedd Beecroft y Gymdeithas Amgueddfeydd, Ymddiriedolaeth Dyffryn Wysg a chronfa pryniant amgueddfeydd MonLife, bydd ‘trysor lleol’ – paentiad gan JMW Turner yn dod gartref i Gas-gwent yn fuan. Mae dyfrlliw Turner o Gastell Cas-gwent yn un o ddim ond dau o weithiau gan yr artist y gwyddys eu bod yn dangos yr olygfa eiconig o’r castell ger Afon Gwy.

 

Mae Treftadaeth MonLife wedi sicrhau’r tirlun hardd a gaiff ei arddangos yn yr haf yn amgueddfa Cas-gwent a gobeithir y bydd cynifer o bobl leol ag sydd modd yn ymweld i edrych ar y paentiad a chael eu hysbrydoli ganddo.

 

Caiff Joseph Mallord William Turner (1775-1851) ei gydnabod fel efallai yr artist ‘Rhamantus’ Prydeinig gorau a chyfeirir ato yn aml fel “paentiwr goleuni” oherwydd ei allu i gyfleu tirluniau a morluniau egnïol ar bapur a chanfas.

 

Dim ond 19 oed oedd Turner pan baentiodd y dyfrlliw o Gastell Cas-gwent yn 1794 a chredir iddo gael ei greu fel canlyniad i daith gyntaf yr artist o Dde Cymru. Unwaith y caiff ei arddangos yn Amgueddfa Cas-gwent, bydd y paentiad yn helpu i gyfleu stori Sir Fynwy y 18fed ganrif a hefyd gariad Turner at y sir.

 

Dywedodd y Cyng. Sara Burch, Aelod Cabinet Cymunedau Cynhwysol a Gweithredol: “Mae’n newyddion gwych y bydd y paentiad yn dychwelyd i Gas-gwent lle gwnaeth Turner ei baentio yn 19 oed. Daw yn em yng nghasgliad paentiadau a darluniau Sir Fynwy a ysbrydolwyd gan Ddyffryn Gwy. Gobeithiaf y bydd artistiaid ifanc heddiw yn ei weld ac yn cael eu hysbrydoli. Roeddem wedi credu y byddai prynu gwaith celf pwysig fel hyn allan o’n cyrraedd, nes i gyllidwyr hael gamu mewn i arbed y paentiad ar gyfer y genedl a Sir Fynwy.”

 

Caiff paentiad Turner ei arddangos yng Nghas-gwent yn yr haf, yn y cyfamser i ganfod mwy am amgueddfeydd Sir Fynwy a’u harddangosiadau cyfredol ewch i  https://www.monlife.co.uk/heritage/

 


Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife yn cyhoeddi gwefan casgliadau newydd sbon

Mae Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife yn hapus i gyhoeddi lansiad eu gwefan casgliadau newydd sbon yn www.monlifecollections.co.uk/?lang=cy Mae’r wefan newydd yn darparu mynediad am ddim i chwilio cannoedd o gofnodion, gan alluogi defnyddwyr i ddarllen deunydd a gweld delweddau ar gyfer eitemau o fewn y casgliadau o bob rhan o Sir Fynwy. Bydd tîm yr Amgueddfeydd yn ychwanegu mwy at y wefan yn barhaus, felly maent yn argymell bod ymwelwyr â’r safle yn dod yn ôl yn aml i weld beth sy’n newydd.

  • Darganfyddwch wrthrychau hanesyddol, gweithiau celf, ffotograffau a dogfennau oll yng ngofal Treftadaeth MonLife.
  • Chwiliwch am bobl arbennig, archwiliwch leoedd nodedig, teithiwch drwy amser a darganfyddwch gasgliadau gwahanol.
  • Mae cannoedd o gofnodion Sir Fynwy eisoes ar ein chwiliad casgliadau.

Oherwydd pandemig parhaus y Coronafeirws, mae Treftadaeth MonLife wedi bod yn ymchwilio i ffyrdd newydd o arallgyfeirio rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2021. Gyda diolch i grant Cronfa Adfer Ddiwylliannol Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, mae aelodau o dîm yr Amgueddfeydd wedi gallu canolbwyntio’u rôl er mwyn creu gwefan ar gyfer y casgliadau. Maent wedi gweithio ochr yn ochr ag Ymgynghorwyr Treftadaeth Ddigidol, Orangeleaf Systems Ltd i adeiladu gwefan bwrpasol. 

Dywedodd Lydia Wooles, o’r tîm prosiect Amgueddfeydd Ar-lein: “Fe wnaethon ni weithio’n galed o’r cychwyn cyntaf gyda’r prosiect, fel tîm rydyn ni wedi dysgu llawer mewn cyfnod byr. Dewiswyd cofnodion yn ofalus i roi blas i ddefnyddwyr o’r amrywiaeth eang o arteffactau a dogfennau sydd gennym.  Mae wedi bod yn brofiad mor werth chweil gweithio ar y prosiect hwn.” Mae’r holl gofnodion ar y wefan yn ymwneud â stori Sir Fynwy ac yn cynnwys casgliad Nelson sydd o bwys cenedlaethol. O ddarganfyddiadau archeolegol, casgliadau gwisgoedd helaeth, i ffotograffau a chardiau post – mae rhywbeth at ddant pawb.


Pen-blwydd Un Flwyddyn MonLife

Flwyddyn yn ddiweddarach, yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym yn fwy agos nag erioed!

Ac yn wir, am flwyddyn gyntaf…

“Ar fy rhan i a’m cydweithwyr ym MonLife, hoffwn ddiolch i chi am fod yn rhan o’n blwyddyn gyntaf ers ein lansio yn 2020. Cawsom ein syfrdanu a rhyfeddu at eich brwdfrydedd a’ch cefnogaeth barhaus ac ar ôl cael adborth mor gadarnhaol ar draws ein gwasanaethau eang, edrychwn ymlaen at eich gweld i gyd eto pan fydd Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ei bod yn ddiogel gwneud hynny. Hoffwn ddiolch yn ddiffuant hefyd i dîm MonLife sydd wedi gweithio’n ddiflino yn ystod y 12 mis diwethaf i gefnogi ein cwsmeriaid a’n cymunedau, a gwn y byddant yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.” Ian Saunders, Prif Swyddog Gweithredu.

Yn 2021, byddwn yn parhau i gadw ein cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn a byddwn yn parhau i wella ein cynnig er budd eich iechyd a’ch lles.  Rydym yn parhau i archwilio cyfleoedd newydd i sicrhau y gallwch barhau â’ch taith lles gartref.

Mae gennym gynnyrch newydd gwych a fydd yn caniatáu i aelodau MonLife barhau i hyfforddi gyda’u hoff hyfforddwyr a chyfranogwyr y maent yn eu hadnabod o’u cartrefi gyda’r aelodaeth MonLife YN FYW AC AR ALW NEWYDD. Bydd yr aelodaeth hon yn rhoi profiad grŵp Rhithwir Byw cyffrous a ffitrwydd personol i chi.  Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

Gallwch hefyd archwilio Cefn Gwlad MonLife drwy aros yn lleol i wneud ymarfer corff gydag aelodau o’ch cartref/swigod cymorth.  Ewch i https://www.visitmonmouthshire.com/things-to-do/walking-in-monmouthshire.aspx# am ragor o wybodaeth.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, fel ein Tudalen Facebook, dilynwch ein Cyfrif Twitter a thanysgrifiwch i’n Sianel Youtube. Mae gennym hefyd Ap MonLife – cliciwch YMA i’w lawrlwytho.

Arhoswch Adref i achub bywydau a diogelu ein GIG.

Gobeithiwn y cawsoch Nadolig diogel ac iach a dymunwn Flwyddyn Newydd Dda iawn i chi!