Rebecca Perry, Author at Monlife

Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife yn cyhoeddi gwefan casgliadau newydd sbon

Mae Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife yn hapus i gyhoeddi lansiad eu gwefan casgliadau newydd sbon yn www.monlifecollections.co.uk/?lang=cy Mae’r wefan newydd yn darparu mynediad am ddim i chwilio cannoedd o gofnodion, gan alluogi defnyddwyr i ddarllen deunydd a gweld delweddau ar gyfer eitemau o fewn y casgliadau o bob rhan o Sir Fynwy. Bydd tîm yr Amgueddfeydd yn ychwanegu mwy at y wefan yn barhaus, felly maent yn argymell bod ymwelwyr â’r safle yn dod yn ôl yn aml i weld beth sy’n newydd.

  • Darganfyddwch wrthrychau hanesyddol, gweithiau celf, ffotograffau a dogfennau oll yng ngofal Treftadaeth MonLife.
  • Chwiliwch am bobl arbennig, archwiliwch leoedd nodedig, teithiwch drwy amser a darganfyddwch gasgliadau gwahanol.
  • Mae cannoedd o gofnodion Sir Fynwy eisoes ar ein chwiliad casgliadau.

Oherwydd pandemig parhaus y Coronafeirws, mae Treftadaeth MonLife wedi bod yn ymchwilio i ffyrdd newydd o arallgyfeirio rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2021. Gyda diolch i grant Cronfa Adfer Ddiwylliannol Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, mae aelodau o dîm yr Amgueddfeydd wedi gallu canolbwyntio’u rôl er mwyn creu gwefan ar gyfer y casgliadau. Maent wedi gweithio ochr yn ochr ag Ymgynghorwyr Treftadaeth Ddigidol, Orangeleaf Systems Ltd i adeiladu gwefan bwrpasol. 

Dywedodd Lydia Wooles, o’r tîm prosiect Amgueddfeydd Ar-lein: “Fe wnaethon ni weithio’n galed o’r cychwyn cyntaf gyda’r prosiect, fel tîm rydyn ni wedi dysgu llawer mewn cyfnod byr. Dewiswyd cofnodion yn ofalus i roi blas i ddefnyddwyr o’r amrywiaeth eang o arteffactau a dogfennau sydd gennym.  Mae wedi bod yn brofiad mor werth chweil gweithio ar y prosiect hwn.” Mae’r holl gofnodion ar y wefan yn ymwneud â stori Sir Fynwy ac yn cynnwys casgliad Nelson sydd o bwys cenedlaethol. O ddarganfyddiadau archeolegol, casgliadau gwisgoedd helaeth, i ffotograffau a chardiau post – mae rhywbeth at ddant pawb.


Pen-blwydd Un Flwyddyn MonLife

Flwyddyn yn ddiweddarach, yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym yn fwy agos nag erioed!

Ac yn wir, am flwyddyn gyntaf…

“Ar fy rhan i a’m cydweithwyr ym MonLife, hoffwn ddiolch i chi am fod yn rhan o’n blwyddyn gyntaf ers ein lansio yn 2020. Cawsom ein syfrdanu a rhyfeddu at eich brwdfrydedd a’ch cefnogaeth barhaus ac ar ôl cael adborth mor gadarnhaol ar draws ein gwasanaethau eang, edrychwn ymlaen at eich gweld i gyd eto pan fydd Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ei bod yn ddiogel gwneud hynny. Hoffwn ddiolch yn ddiffuant hefyd i dîm MonLife sydd wedi gweithio’n ddiflino yn ystod y 12 mis diwethaf i gefnogi ein cwsmeriaid a’n cymunedau, a gwn y byddant yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.” Ian Saunders, Prif Swyddog Gweithredu.

Yn 2021, byddwn yn parhau i gadw ein cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn a byddwn yn parhau i wella ein cynnig er budd eich iechyd a’ch lles.  Rydym yn parhau i archwilio cyfleoedd newydd i sicrhau y gallwch barhau â’ch taith lles gartref.

Mae gennym gynnyrch newydd gwych a fydd yn caniatáu i aelodau MonLife barhau i hyfforddi gyda’u hoff hyfforddwyr a chyfranogwyr y maent yn eu hadnabod o’u cartrefi gyda’r aelodaeth MonLife YN FYW AC AR ALW NEWYDD. Bydd yr aelodaeth hon yn rhoi profiad grŵp Rhithwir Byw cyffrous a ffitrwydd personol i chi.  Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

Gallwch hefyd archwilio Cefn Gwlad MonLife drwy aros yn lleol i wneud ymarfer corff gydag aelodau o’ch cartref/swigod cymorth.  Ewch i https://www.visitmonmouthshire.com/things-to-do/walking-in-monmouthshire.aspx# am ragor o wybodaeth.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, fel ein Tudalen Facebook, dilynwch ein Cyfrif Twitter a thanysgrifiwch i’n Sianel Youtube. Mae gennym hefyd Ap MonLife – cliciwch YMA i’w lawrlwytho.

Arhoswch Adref i achub bywydau a diogelu ein GIG.

Gobeithiwn y cawsoch Nadolig diogel ac iach a dymunwn Flwyddyn Newydd Dda iawn i chi!