Angen Aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy - Monlife

Angen Aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

Eagle's Nest Viewpoint
Golygfan Nyth yr Eryrod

Mae Cyngor Sir Fynwy yn recriwtio aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy.

Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydliadau eraill ar wella hawliau tramwy cyhoeddus a mannau gwyrdd yn Sir Fynwy.

Swyddi gwirfoddol yw’r rhain i roi cyngor ar faterion mynediad i gefn gwlad a helpu i gefnogi gwelliannau i fynediad lleol.

Er bod aelodau’n cael eu penodi’n bersonol, yn unol â’u gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiad o gael mynediad i gefn gwlad, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan ddarpar aelodau sydd â chysylltiadau rhagorol a gweithredol â sefydliadau, partneriaethau a grwpiau diddordeb lleol perthnasol.

Mae’r Fforwm yn ceisio cydbwyso buddiannau tirfeddianwyr a rheolwyr tir, pob math o ddefnyddwyr mynediad a’r rhai sy’n cynrychioli buddiannau eraill, megis iechyd, mynediad i bawb a chadwraeth. Rydyn ni’n edrych am aelodau gydag arbenigedd a diddordebau eang, gall cefnogi ymrwymiad Cyngor Sir Fynwy i wella mynediad i gefn gwlad.

Mae’r Fforwm yn rhan o ofynion Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 i gynghori ar wella mynediad cyhoeddus ar gyfer hamdden awyr agored a mwynhad o’r ardal ac i gynghori a chynorthwyo gyda gweithredu’r Cynllun Gwella Mynediad i Gefn Gwlad. Mae’n cynnwys rhwng 12 a 22 o aelodau. Penodir aelodau am dair blynedd. Fel arfer cynhelir cyfarfodydd bob chwarter.

Mae gwybodaeth bellach a ffurflen gais ar gael ar y wefan https://www.monlife.co.uk/cy/outdoor/countryside-access/ neu cysylltwch gyda countryside@monmouthshire.gov.uk

Mae angen ffurflenni wedi’u llenwi erbyn 12fed Ionawr 2024.

This post is also available in: English