Joel Hamer, Author at Monlife

Diweddariad Pwysig: System Rheoli Hamdden

Annwyl Aelod,

Ar ran pawb ym MonLife gobeithio eich bod yn iach ac yn ddiogel ar hyn o bryd.  

Roeddwn am roi gwybod i chi am ychydig o newidiadau cyffrous y byddwch yn eu gweld dros yr wythnosau nesaf, wrth i ni osod y System Rheoli Hamdden NEWYDD yn ein Canolfannau MonLife Egnïol.

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio yn y cefndir ar weithredu’r system newydd hon a fydd yn gwella’ch profiad ac yn gwneud rheoli eich aelodaeth gyda ni hyd yn oed yn haws.  Dyma’r newidiadau newydd:

 • Proses cofrestru cyflymach os ydych am ymuno fel aelod
 • Llwyfan cyfathrebu effeithiol trwy e-bost, hysbysiadau gwthio ac SMS
 • Gweld, ymuno a thalu am unrhyw un o’n dewisiadau Aelodaeth Egnïol drwy’r Ap ac ar-lein
 • Haws gweld, archebu a thalu am ddosbarthiadau neu weithgareddau pryd bynnag y bydd yn gyfleus i chi ac ar unrhyw ddyfais.
 • Gweld, rheoli a diweddaru eich manylion personol.
 • Mewngofnodi gan ddefnyddio e-bost a chyfrinair yn lle eich rhif aelodaeth
 • Opsiynau rhannu cymdeithasol integredig sy’n eich galluogi i rannu manylion eich archebion gyda ffrindiau a theulu.

Hoffem eich sicrhau, yn ystod yr ymfudo o’n hen System Rheoli Hamdden i’n un newydd rydym yn cydymffurfio’n llawn â’r RhDDC a bydd eich holl ddata yn parhau i fod yn hollol ddiogel.

Fel gyda phob system newydd rydym yn gobeithio y bydd y mudo hwn yn rhedeg yn llyfn ond byddwch yn amyneddgar os ydym yn profi unrhyw faterion technegol.

Ein blaenoriaeth fel bob amser yw sicrhau na fydd hyn yn effeithio ar eich profiad.   Bydd ein tîm yn diweddaru ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf.

Byddwch yn sicr bod tîm MonLife yn gweithio’n ddiflino i gael y system newydd hon ar waith a gobeithiwn eich bod yn mwynhau’r rhyngwyneb cwsmeriaid newydd a gwell.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch monmemberships@monmouthshire.gov.uk

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth barhaus, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.


Spring into Easter holiday fun with MonLife

Dewch i fwynhau gwyliau’r Pasg gyda MonLife

Os ydych yn chwilio am bethau i’w gwneud dros wyliau y Pasg, yna nid oes angen i chi chwilio mwyach gan fod  yr ateb gan MonLife – rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau i ddiddanu plant o bob oedran (a’u rhieni).   

Mae Dysgu MonLife wedi paratoi cynlluniau i greu hwyl am ddim i deuluoedd rhwng  11am a 3pm yn Neuadd Sirol Sir Fynwy (dydd Llun 11eg Ebrill), Neuadd Drill Cas-gwent (dydd Iau 21ain Ebrill) ac Amgueddfa’r Fenni (dydd Gwener 22ain Ebrill)

Mae Gemau Sir Fynwy, sydd wedi dod yn fwy ac yn fwy poblogaidd, yn ôl eto  o ddydd Llun 11eg – dydd Iau 14eg Ebrill, a dydd Mercher 20fed – dydd Gwener 22ain Ebrill. Mae’n gyfle i ddysgu sgiliau newydd, adeiladu hyder, cwrdd â phobl newydd ac yn fwy pwysig, cael hwyl drwy gyfrwng chwaraeon. Mae pob un diwrnod yn llawn gweithgareddau gwahanol ac mae’n hanfodol eich bod yn cofrestru er mwyn cadw lle gan fod yna 50 lle ar gael bob dydd. Bydd plant a phobl ifanc rhwng 5 a 11 mlwydd oed yn cael y cyfle, ar draws y sesiynau gwahanol,  i fwynhau 30 o chwaraeon gwahanol. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal rhwng 8am a 5pm, a’r gost yw £21 y diwrnod. Mae modd cofrestru ar wefan MonLife:

www.monlifeholidayactivities.co.uk/cy/monmouthshire-games-cymraeg/

Os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig mwy naturus, yna beth am gymryd rhan yn Sesiwn Rhoi Cynnig ar Anturiaethau Gwasanaeth Ieuenctid MonLife. Bydd y gyfres o ddiwrnodau antur awyr agored yn cynnwys – os yw’r tywydd yn caniatáu – canŵio, ogofa, dringo creigiau a rhaffau uchel. Mae’r teithiau ar agor i bobl ifanc ym Mlynyddoedd 7-10, sef rhwng 11 a 15 mlwydd oed. Mae ffi benodol ar gyfer pob sesiwn o £15, sydd yn talu am y gweithgaredd a’r cludiant, a bydd y sesiwn yn cael ei harwain gan staff addysg awyr agored proffesiynol a staff o Wasanaeth Ieuenctid  MonLife. Nifer gyfyngedig o lefydd sydd ar gael ac mae cofrestru yn hanfodol a’r dyddiad cau yw dydd Gwener, 8fed Ebrill, ac felly, bydd angen i chi fod yn gyflym. Mae manylion y sesiynau yma ar gael ar wefan MonLife neu drwy e-bostio youth@monmouthshire.gov.uk  

Bydd y Caban a Pharc Sgrialu y Fenni  yn cynnal Gweithdy Sgrialu am ddim rhwng  12pm a 2pm ar ddydd Mawrth 12fed Ebrill, pan fydd sgrialwr yn helpu pobl ifanc i ddysgu hanfodion sgrialu. Bydd Canolfan Chwarae Trefynwy hefyd yng nghanolfan hamdden y dref hefyd ar agor ac yn cynnig llawer o hwyl dros dri llawr. Mae yna fan penodol ar gyfer plant bach. Mae oedolion yn medru ymlacio gyda phaned o de, gydag wi-fi ar gael am ddim. Mae’r nifer o lefydd wedi eu cyfyngu. Peidiwch ag anghofio bod y pyllau nofio, campfeydd a’r dosbarthiadau ar agor yn ystod y gwyliau (ac eithrio ar ddydd Gwener, 15fed, dydd Llun 18fed a dydd Mawrth 19eg Ebrill).

Am fwy o wybodaeth a syniadau, ewch i:

  www.monlifeholidayactivities.co.uk/cy/activities-cymraeg/


Leisure and Physical Activity Strategy

Strategaeth Hamdden a Gweithgarwch Corfforol

Mae BywydMynwy ynghyd â Chyngor Sir Fynwy a Max Associates, cwmni ymgynghori hamdden, yn datblygu Strategaeth Hamdden a Gweithgarwch Corfforol sy’n adolygiad strategol o’r modd mae gweithgareddau corfforol, hamdden, lles a chwaraeon yn cael eu darparu ar draws Sir Fynwy.

Mae’n cael ei gydnabod yn eang y gall gweithgareddau corfforol, hamdden, lles, gwasanaethau a chyfleusterau chwaraeon a gyfeirir yn strategol gael effaith sylweddol a chadarnhaol ar helpu cymunedau:

 • – Cyswllt
 • – Adfer ac Ailddyfeisio wedi’r pandemig
 • – Darparu profiadau cadarnhaol i blant a phobl ifanc
 • – Gwella iechyd a lles
 • – Gwella amgylcheddau gweithredol

Bydd y strategaeth hon yn ceisio ein helpu i osod y cyfeiriad ar gyfer BywydMynwy Egnïol yn y dyfodol drwy wella mynediad i gyfleusterau a datblygu cyfleusterau ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn y dyfodol tra bydd hefyd yn sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ein nodau busnes o:

 • – Gyfoethogi bywydau pobl drwy gyfranogiad a gweithgaredd.
 • – Adeiladu cymunedau cadarn yn Sir Fynwy

Bydd y dull adolygu strategol yn dilyn y strwythur a nodir isod;

 • Cam 1 – Deilliannau – Datblygu canlyniadau lleol a rennir ar gyfer cymunedau Sir Fynwy;
 • Cam 2 – Mewnwelediad – Deall y gymuned yn Sir Fynwy;
 • Cam 3 Ymyriadau – Nodi sut y gellir cynnal y canlyniadau yn gynaliadwy;
 • Cam 4 – Ymrwymiad – Sicrhau buddsoddiad ac ymrwymiad i gyflawni canlyniadau.

Fel rhan o’r broses strategaeth hon, mae’n bwysig ein bod yn deall ac yn ystyried barn y gymuned. Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg i’n helpu i ddeall y rhwystrau a allai eich atal rhag bod yn gorfforol actif a sut y gallwn helpu i oresgyn y rhain.

Gallwch gwblhau ein harolwg yma:

CYMRAEG

SAESNEG