Disgyblion Sir Fynwy yn tanio angerdd yng Nghynhadledd PlayMaker - Monlife

Disgyblion Sir Fynwy yn tanio angerdd yng Nghynhadledd PlayMaker

Yr wythnos diwethaf, lletyodd Tîm Datblygu Chwaraeon MonLife ddisgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Sir Fynwy yn eu Cynhadledd PlayMaker flynyddol.

Y nod oedd dod ag arweinwyr ifanc Sir Fynwy ynghyd ar gyfer hyfforddiant ac i ddathlu eu teithiau arweinyddiaeth. Cymerodd tua 750 o blant o 26 allan o 30 o ysgolion cynradd Sir Fynwy ran mewn carwsél o weithgareddau a ddarparwyd gan Wasanaethau MonLife, Academi Arweinyddiaeth MonLife, a phartneriaid allanol, gan gynnwys grwpiau Parkrun o bentrefi Rhosied a Llandydiwg, Hybiau Cymunedol Sir Fynwy (a llyfrgelloedd), Bowls Cymru a Sir Casnewydd yn y Gymuned.

Roedd y digwyddiadau’n cynnwys datblygu cyfleoedd chwarae, hyrwyddo Teithio Llesol, llais disgyblion, gweithdai’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol, Adeiladu Tîm, ymwybyddiaeth Lles a llawer mwy.

Cafodd y rhaglen wythnos o ddigwyddiadau gefnogaeth wych gan Ysgolion Cyfun Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy, a oedd yn darparu cyfleusterau ar gyfer y digwyddiadau yn ogystal â Chlwb Rygbi’r Fenni a Chlwb Bowlio’r Fenni ym Mharc y Beili.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon MonLife wedi bod yn cyflwyno’r wobr Gwneuthurwr Chwarae Arweinwyr Chwaraeon drwy gydol y flwyddyn academaidd hon, gan ymgysylltu â phob un o 30 ysgol gynradd Sir Fynwy. Ar ôl i’r disgyblion ennill y wobr, maent yn cynorthwyo i gael effaith gadarnhaol ar les yn eu hysgolion. Dyma gam cyntaf llwybr arweinyddiaeth Datblygu Chwaraeon, cyn trosglwyddo i gynllun Llysgenhadon Efydd Blwyddyn 6 a’r academïau Arweinyddiaeth Ysgolion Uwchradd.

Drwy gydol yr wythnos, cefnogodd 34 o wirfoddolwyr yr Academi Arweinyddiaeth y digwyddiadau, gan recordio 156 awr rhyngddynt. Am fwy o wybodaeth am y rhaglen PlayMaker, neu fentrau Datblygu Chwaraeon ehangach, ewch i – https://www.monlife.co.uk/cy/connect/sports-development/ neu e-bostiwch sport@monmouthshire.gov.uk

This post is also available in: English