Helena Williams - Monlife

Dathlu Gwirfoddolwyr MonLife yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr MonLife oedd y gwesteion anrhydeddus mewn digwyddiad dathlu diweddar a gynhaliwyd ar ddydd Mercher 5ed Mehefin yn yr Hen Orsaf Tyndyrn fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr ar draws y DU. Cynhaliwyd y digwyddiad i ddiolch i wirfoddolwyr, a hynny yn ystod y dathliad sy’n amlygu’r effaith anhygoel y mae gwirfoddolwyr yn ei chael yn ein cymunedau, a rhoi cyfle i wirfoddolwyr o wahanol feysydd gwasanaeth gyfarfod a rhannu eu profiadau gwerthfawr.

Mae pobl o bob oed yn gwirfoddoli ledled MonLife am wahanol resymau, gan gynnwys ennill profiad, magu hyder, mwynhau eu hunain, neu helpu eraill a’u cymuned.

Mae llawer o wirfoddolwyr wedi mynd ymlaen i swyddi amser llawn o fewn gwasanaethau Cyngor Sir Fynwy.

Cefnogwyd y digwyddiad Dathlu Gwirfoddolwyr gan gyflenwyr lleol ac archfarchnadoedd gan gynnwys: Cinder Hill Farms, Isabel’s Bakehouse, Wigmore’s Bakery, Waitrose, M&S a Tesco.

Ar hyn o bryd mae tua 344 o wirfoddolwyr yn ymwneud â MonLife yn ystod y flwyddyn, gan wirfoddoli ar draws 36 o gyfleoedd ar draws pob maes gwasanaeth. Mae hyn yn cyfateb i gyfanswm o fwy na 13,104.35 o oriau gwirfoddol gyda gwerth ariannol o fwy na £177,000.

Pan fyddwch yn gwirfoddoli, gallwch gael mynediad at raglen hyfforddi lawn, sesiwn anwytho gyflawn, ‘cyfaill’ penodedig a’n gwefan Volunteer Kenetic ar-lein. Byddwch hefyd yn cael mynediad rheolaidd at gymorth 1-2-1 neu grŵp a chyfle i gwrdd â phobl newydd o’ch ardal ac ar draws y Sir.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, gallwch ddarganfod mwy yma: https://www.monlife.co.uk/connect/volunteering/


Disgyblion Sir Fynwy yn tanio angerdd yng Nghynhadledd PlayMaker

Yr wythnos diwethaf, lletyodd Tîm Datblygu Chwaraeon MonLife ddisgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Sir Fynwy yn eu Cynhadledd PlayMaker flynyddol.

Y nod oedd dod ag arweinwyr ifanc Sir Fynwy ynghyd ar gyfer hyfforddiant ac i ddathlu eu teithiau arweinyddiaeth. Cymerodd tua 750 o blant o 26 allan o 30 o ysgolion cynradd Sir Fynwy ran mewn carwsél o weithgareddau a ddarparwyd gan Wasanaethau MonLife, Academi Arweinyddiaeth MonLife, a phartneriaid allanol, gan gynnwys grwpiau Parkrun o bentrefi Rhosied a Llandydiwg, Hybiau Cymunedol Sir Fynwy (a llyfrgelloedd), Bowls Cymru a Sir Casnewydd yn y Gymuned.

Roedd y digwyddiadau’n cynnwys datblygu cyfleoedd chwarae, hyrwyddo Teithio Llesol, llais disgyblion, gweithdai’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol, Adeiladu Tîm, ymwybyddiaeth Lles a llawer mwy.

Cafodd y rhaglen wythnos o ddigwyddiadau gefnogaeth wych gan Ysgolion Cyfun Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy, a oedd yn darparu cyfleusterau ar gyfer y digwyddiadau yn ogystal â Chlwb Rygbi’r Fenni a Chlwb Bowlio’r Fenni ym Mharc y Beili.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon MonLife wedi bod yn cyflwyno’r wobr Gwneuthurwr Chwarae Arweinwyr Chwaraeon drwy gydol y flwyddyn academaidd hon, gan ymgysylltu â phob un o 30 ysgol gynradd Sir Fynwy. Ar ôl i’r disgyblion ennill y wobr, maent yn cynorthwyo i gael effaith gadarnhaol ar les yn eu hysgolion. Dyma gam cyntaf llwybr arweinyddiaeth Datblygu Chwaraeon, cyn trosglwyddo i gynllun Llysgenhadon Efydd Blwyddyn 6 a’r academïau Arweinyddiaeth Ysgolion Uwchradd.

Drwy gydol yr wythnos, cefnogodd 34 o wirfoddolwyr yr Academi Arweinyddiaeth y digwyddiadau, gan recordio 156 awr rhyngddynt. Am fwy o wybodaeth am y rhaglen PlayMaker, neu fentrau Datblygu Chwaraeon ehangach, ewch i – https://www.monlife.co.uk/cy/connect/sports-development/ neu e-bostiwch sport@monmouthshire.gov.uk


Rhaglen Dysgu Cymunedol Sir Fynwy yn derbyn adroddiad disglair

Derbyniodd rhaglen Dysgu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sy’n rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, o dan arweiniad Coleg Gwent, ganmoliaeth ddisglair ar ôl arolygiad diweddar gan Estyn.

Mae rhaglen Dysgu Cymunedol y Cyngor yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i drigolion i ddysgu sgiliau newydd ac adeiladu ar y rhai presennol.

Yma yn Sir Fynwy, mae gennym bum canolfan Dysgu Cymunedol ar draws y sir, gyda chyrsiau amrywiol yn cael eu cynnig. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau mewn Mathemateg, Saesneg, TG, Celf a Chrefft a Saesneg i ddysgwyr.

Ymwelodd Estyn, arolygiaeth addysg Cymru, â’r bartneriaeth yn ddiweddar. Amlygodd yr adroddiad terfynol yr effaith drawsnewidiol y mae gwaith y partneriaethau yn ei chael ar ddysgwyr a’r gymuned.

Amlygodd adroddiad Estyn effaith sylweddol ein rhaglen ar fywydau dysgwyr. Pan gafodd eu cyfweld gan arolygwyr, rhannodd llawer o ddysgwyr dystebau diffuant ynghylch sut mae’r rhaglen wedi bod yn achubiaeth, yn enwedig o dan amgylchiadau heriol. Mae hefyd wedi rhoi hwb i’w hyder wrth ddatblygu sgiliau digidol.

Agwedd hollbwysig o unrhyw Raglen Gymunedol yw’r tiwtoriaid. Roedd adroddiad Estyn wedi canmol ymroddiad y tiwtoriaid i greu amgylchedd dysgu cynhwysol. Mae tîm Dysgu Cymunedol Sir Fynwy yn ymroddedig i ddarparu’r gefnogaeth orau i bob dysgwr. Eu nod yw creu amgylchedd a fydd yn galluogi dysgwyr i wella eu hiechyd a’u lles tra ar yr un pryd yn darparu lle iddynt ddysgu ac uwchsgilio eu gwybodaeth.

Mae ein tîm ymroddedig hefyd wedi cael ei ganmol am ei waith cydweithredol mewn gwelliant parhaus. Canmolwyd y bartneriaeth am hunanarfarnu cadarn a’r gwaith cynllunio i wella ansawdd. Mae pob un o’r staff yn dadansoddi data asesu’r holl ddysgwyr yn ofalus, yn monitro cynnydd ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer adborth trwy gydol taith y dysgwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Sir Fynwy: “Mae adroddiad Estyn yn adlewyrchu’r gwaith caled a’r ymroddiad mae ein swyddogion rhaglen Dysgu Cymunedol yn ei wneud bob dydd. Rwyf am ddiolch iddynt i gyd am eu gwaith caled. Bob dydd, maent yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr o Sir Fynwy i ddysgu sgiliau newydd neu uwchsgilio eu hunain mewn llawer o bynciau. Nid yw addysg yn dod i ben yn yr ystafell ddosbarth. Os ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd, edrychwch ar ein tudalennau Dysgu Cymunedol ar y wefan am y cyrsiau diweddaraf.”

Cynghorydd Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg

Wrth i ni ddathlu cyflawniadau rhaglen Dysgu Cymunedol y Cyngor fel rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, o dan arweiniad Coleg Gwent, rydym hefyd yn cydnabod gwaith caled ac ymroddiad y dysgwyr. Mae eu gwaith caled yn galluogi ein swyddogion i barhau i wella a darparu cyrsiau newydd drwy gydol y flwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein rhaglen Dysgu Cymunedol a’r cyrsiau yr ydym yn eu cynnig, ewch i’n gwefan heddiw: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/dysgu-yn-y-gymuned-sir-fynwy/


Amgueddfeydd MonLife yn sicrhau bod y casgliad yn berthnasol i hanes lleol

Rhwng 2020-2022 wnaeth Amgueddfeydd MonLife cymryd rhan yn Brosiect Adolygu Casgliadau i ddarganfod mwy am y gwrthrychau yn eu casgliad a’u cysylltiad, os o gwbl,  â stori Sir Fynwy. Wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect wedi galluogi swyddogion i ddatblygu ffordd fwy cynaliadwy o ofalu am gasgliadau. O fewn y prosiect, mae rhai eitemau wedi’u nodi fel rhai heb gysylltiad clir â Sir Fynwy.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae nifer o’r eitemau hyn wedi’u trosglwyddo i amgueddfeydd ac adrannau dysgu eraill, gan gynnwys adran ddysgu MonLife. Yn 2022, defnyddiodd yr amgueddfa hefyd arwerthiant cyhoeddus i symud eitemau, a gynhaliwyd o dan God Moeseg Cymdeithas yr Amgueddfeydd. Yna defnyddiwyd yr holl arian a godwyd o’r arwerthiant i gyfoethogi casgliadau Amgueddfa MonLife a’r gwaith cadwraeth.

Yn dilyn llwyddiant arwerthiant 2022, bydd yr amgueddfa nawr yn defnyddio arwerthiant cyhoeddus pellach yn unol â Chod Moeseg Cymdeithas yr Amgueddfeydd ar y 3ydd a’r 4ydd o Fai yn yr Ystafell Werthu, Pontrilas, o dan oruchwyliaeth Nigel Ward & Company.

Mae tynnu eitemau a ddewiswyd yn ofalus o’r casgliad yn rhan hanfodol o’n hymrwymiad parhaus i warchod hanes pobl a lleoedd Sir Fynwy, gan wneud yn siŵr bod yr eitemau sydd gennym yn y casgliad yn berthnasol i hanes lleol.

Bydd yr arian a godir o’r arwerthiant yn cael ei ddefnyddio’n unig ac yn uniongyrchol er budd yr amgueddfa a’i chasgliadau yn y tymor hir.

Mae’r gwaith wella’r casgliadau yn parhau yn Sir Fynwy, a hynny diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae rhestr lawn o gasgliad hanes lleol Amgueddfa Trefynwy yn cael ei llunio fel rhan o’r prosiect Casgliadau Deinamig. Dewch i edrych ar y casgliadau yma: https://www.monlifecollections.co.uk/?lang=cy

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu: “Drwy dynnu eitemau o’n casgliad yn ofalus, gallwn sicrhau bod y casgliad yn berthnasol i hanes lleol. Yn dilyn safonau’r diwydiant, mae swyddogion wedi nodi eitemau i’w tynnu, sy’n yn sicrhau bod gennym le i storio eitemau o bwys i Sir Fynwy.”

Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu

I ddarganfod mwy am arddangosfeydd cyfredol, ewch i https://www.monlife.co.uk/cy/heritage/


Arddangosfa Amgueddfa’r Fenni 2024 – y Pysgodyn Mawr

Mae Amgueddfa’r Fenni wedi datgelu arddangosfa newydd i ddathlu’r eog mwyaf sydd erioed wedi ei ddal yng Nghymru.

Ym 1782, bachwyd pysgodyn o’r Afon Wysg a dorrodd record, ychydig filltiroedd i lawr yr afon o Neuadd y Sir, Brynbuga. Roedd yr eog yn pwyso 68 ½ pwys, maint buwch fach, ac roedd tua 1.5 metr o hyd! Yn anhygoel, cafodd ei ddal gan ddau ddyn  yn eu cwryglau eu hunain gyda rhwyd yn y canol.

I goffau’r achlysur, dechreuodd artist weithio ar baentiad ychydig oriau ar ôl dal y pysgodyn rhyfeddol. Am y tro cyntaf, mae’r paentiad bellach yn cael ei arddangos ochr yn ochr â darn arall o waith celf mwy yn Amgueddfa’r Fenni.

Ar ddydd Iau, 25ain Ebrill, croesawodd Amgueddfa’r Fenni y rhai sydd wedi bod yn rhan o’r arddangosfa ac sydd wedi cyfrannu at y prosiect.

Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy Cyng. Meirion Howells, Arweinydd y Cyngor Cyng. Mary Ann Brocklesby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd Cyng. Catrin Maby, Aelod Cabinet C dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu, Cyng. Angela Sandles

Mae’r arddangosfa newydd yn ffordd wych o ddarganfod mwy am hanes y pysgodyn hwn a hanes yr Afon Wysg. Dysgwch fwy am pam nad ydym yn gweld cymaint o bysgod mawr yn yr afon nawr a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i helpu’r afonydd i ffynnu.

Fel rhan o’r arddangosfa, byddwch yn clywed gan lawer o bobl angerddol am yr afonydd, yn clywed eu barn am yr hyn sy’n gwneud afonydd yn unigryw a’u gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Bydd ymwelwyr hefyd yn cael cyfle i rannu eu barn ar gwestiynau pwysig ynghylch dyfodol ein hafonydd.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu, y Cynghorydd Angela Sandles: “Mae cael y paentiad, y Pysgodyn Mawr, i’w weld yn Amgueddfa’r Fenni yn wych. Mae’n caniatáu i ni ddathlu’r rhan hon o hanes ein hafonydd ac agor ein meddyliau am ddyfodol ein hafonydd. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn afonydd lleol neu ddiddordeb ehangach mewn hanes lleol, dewch i’n harddangosfa wych yn Amgueddfa’r Fenni.”

Mae amrywiaeth o arddangosion hynod ddiddorol yn cael eu harddangos yn yr amgueddfa, ac mae rhywbeth i bob oed. Os ydych chi’n meddwl gwneud hon yn daith deuluol, byddwch chi’n gallu chwarae’r gemau nadroedd ac ysgolion eogiaid, meistroli jig-so pysgodlyd a chymryd rhan mewn cwis. Mae yna hefyd her i chi neidio mor uchel â’n Pysgodyn Mawr!

Bydd y prosiect Pysgodyn Mawr hefyd yn gweld swyddogion amgueddfa yn cynnal gweithdai ysgol ar hanes y Pysgodyn Mawr, yn gweithio gyda Dŵr Cymru i gynnal gweithdai ar ofalu am ein hafonydd ac ansawdd dŵr a’n  gweithio gyda swyddogion Cefn Gwlad MonLife i gynnal digwyddiadau.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i adeiladu ar y gwaith o warchod yr afonydd sy’n llifo drwy’r Sir. Wrth i brosiect y Pysgodyn Mawr (Big Fish) amlygu digwyddiad hanesyddol, bydd y Cyngor yn parhau â’i ymrwymiad i ddiogelu afonydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, gan amlygu’r newidiadau sydd eu hangen i leihau effaith newid hinsawdd ar yr afonydd.

Mae Amgueddfa’r Fenni ar agor ar ddydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 11am a 4pm.

Mae rhagor o wybodaeth am yr amgueddfa yma: https://www.monlife.co.uk/cy/heritage/abergavenny-museum-castle/


Canolfan Hamdden y Fenni yn gorffen ar y podiwm mewn her ffitrwydd

Sicrhaodd Canolfan Hamdden y Fenni le ar y podiwm mewn her ffitrwydd genedlaethol yn gynharach eleni, gan ddod yn drydydd yn Ymgyrch Ffitrwydd Lets Move for a Better World 2024 Technogym.

Trechodd clybiau ffitrwydd  y ganolfan hamdden gystadleuaeth gan bob un ond dau o’r 237 arall o glybiau oedd yn cystadlu.

Bu 760 o aelodau a staff y Fenni yn cydweithio i gasglu cyfanswm o 1,304,5798 MOVes, dull Technogym ar gyfer mesur gweithgaredd corfforol, a gofnodwyd gan offer campfa neu dracwyr gweithgaredd corfforol GPS tebyg i Garmin.

Rhagorodd y Fenni ar y trothwy o 1,000,000 MOVEs a derbyn Pecyn Llesiant Technogym a gaiff ei roi i’r Bwrdd Iechyd lleol i gefnogi cyflwyno sesiynau ymarfer ar gyfer pobl yn byw gyda Dementia a’u gofalwyr.

Cymerodd dros 107,808 o bobl ran yn yr ymgyrch gyda’r nod o hyrwyddo iechyd pobl a gweithgaredd corfforol.

Casglodd Denis Murphy, aelod o’r Clwb, yr uchafswm posibl o 320000 MOVEs a diolchodd i’r ganolfan am eu help yn ei adferiad o anaf difrifol i’w goes.

Dywedodd Angela Sandles, Aelod Cabinet Cydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Mae’n wych gweld ymdrechion y clybiau ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden y Fenni.

“Mae’n gamp enfawr ac yn rhoi esiampl cadarnhaol iawn.

“Mae manteision cadw’n heini yn hysbys iawn a dengys heriau fel hyn y gall fod yn hwyl hefyd.” Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch ar gael yn technogym.com/en-GB/lets-move/


Cyngor Sir Fynwy yn dathlu celfyddydau creadigol

Bu artistiaid o Sir Fynwy a’r cyffiniau yn cymryd rhan yn y Dathliad o’r Celfyddydau cyntaf erioed yn y Sir yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, 19eg Ebrill) o dan arweiniad y Cyngor.

Wedi’i ysbrydoli gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, bydd y digwyddiad yn dod yn ddigwyddiad blynyddol, gan arddangos sut mae artistiaid, perfformwyr, cerddorion ac eraill yn cyfrannu at ddiwylliant ac economi bywiog Sir Fynwy.

Arweinydd y Cyngor, Cyng Mary Ann Brocklesby yn croeso gwesteion

Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cynghorydd Brocklesby: “Mae hwn yn garreg gamu yn ein hymrwymiad i greu strategaeth ddiwylliannol newydd a fydd yn eiddo i bawb ac yn darparu canolbwynt ar gyfer rhwydweithio, cefnogaeth a chynhwysiant ar draws ein holl gymunedau.”

Roedd y diwrnod yn fan cychwyn i’r prosiect a gydlynwyd gan y Cyngor, sy’n tanlinellu bod yr ardal yn lle ysbrydoledig i artistiaid creadigol o bob math i fyw a gweithio ynddo. Mae tirweddau, golygfeydd, fflora a ffawna lleol yn ysbrydoli artistiaid o bob math, sydd yn ei dro yn atgyfnerthu diwylliant y sir.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gydag artistiaid o bob rhan o’r Sir, gan ddarparu mynediad at gyllid a lleoliadau i arddangos eu gwaith. Dros y misoedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag artistiaid lleol fel rhan o raglen ‘Clwstwr Creadigol’.

Mae’n cydnabod bod yr ardal eisoes yn gyforiog o artistiaid creadigol a gweledol, gan gynnwys crefftau coed, gwneud gemwaith, ffotograffwyr, peintwyr, cerflunwyr, ceramegwyr, cerddorion, dawns a theatr, llenorion a beirdd, artistiaid tecstiliau ac mwy. Mae’r rhestr bron yn ddiddiwedd.

P’un a yw pobl wedi byw mewn ardal ers oes neu’n ymwelwyr, mae ymwneud â’r celfyddydau ac artistiaid yn rhoi persbectif newydd ar gymunedau, lle a’u hanes.

Mae’r diwydiant creadigol yn cyfrannu £84.1 biliwn i economi’r DU ac mae artistiaid creadigol Sir Fynwy yn chwarae rhan hanfodol yn lleol ac yn genedlaethol.

Yn y digwyddiad, pwysleisiodd Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol yr Athro Sara Pepper fod bron i ddeg y cant o swyddi’r genedl yn yr economi greadigol.

Roedd gwaith gan yr artistiaid lleol Patricia Statham Maginness, Gemma Williams, Mike Erskine a Tiffany Murray yn cael ei arddangos am y tro cyntaf, a gosododd eraill stondinau i arddangos eu gwaith.

Mae’r Cyngor yn gwella ei strategaeth ddiwylliannol ymhellach fel rhan o ymrwymiadau’r Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol.

Er mwyn dysgu mwy am waith y Cyngor, ewch i: https://www.monlife.co.uk/cy/heritage/

Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol yr Athro Sara Pepper

Dance Blast yn diddanu’r dorf gyda Syrcas Awyr

Barcud Coch gan Gemma Williams
Patricia Statham Maginness (chwith) yn sgwrsio gyda gwestai

Croeso cynnes yn cyfarch gwesteion i Neuadd y Sir


Amgueddfa Cas-gwent yn dathlu 75 mlynedd o dreftadaeth gymunedol

Ar ddydd Mawrth, 9fed Ebrill, daeth MonLife Heritage a Chymdeithas Cas-gwent at ei gilydd i ddathlu carreg filltir arwyddocaol: 75 mlynedd ers sefydlu Amgueddfa Cas-gwent.

Mae’r amgueddfa wedi’i gwreiddio yn y gymuned, gan weithio gyda grwpiau lleol i feithrin nid yn unig diddordeb yn y gorffennol ac ymdeimlad o barhad ond hefyd i fywiogi bywyd diwylliannol ac addysgol y dref.

Daeth cydweithwyr MonLife, Cymdeithas Cas-gwent, gwirfoddolwyr presennol a chyn-wirfoddolwyr a chyfeillion yr amgueddfa ynghyd i rannu straeon, atgofion ac archwilio’r arddangosfeydd cyfredol.

Wedi’i sefydlu ym 1949 gan Gymdeithas Cas-gwent, hyrwyddwyd sefydlu’r amgueddfa gan Ivor Waters, hanesydd lleol ac athro uchel ei barch yng Nghas-gwent. O dan ei arweiniad, sefydlwyd y Gymdeithas yn 1948 i greu amgueddfa yng Nghas-gwent. Ar Ebrill 9fed, 1949, croesawodd yr amgueddfa ei hymwelwyr cyntaf mewn ystafell fechan uwchben Porth Tref canoloesol Cas-gwent, a urddwyd gan yr Arglwydd Rhaglan.

Maer Cas-gwent Cyng. Cllr Margaret Griffiths, Anne Rainsbury (Curadur Amgueddfeydd Cymunedol Cyngor Sir Fynwy), Cynghorydd Meirion Howells (Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy), Cynghorydd Angela Sandles (Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy),

Wedi’i gyrru gan wirfoddolwyr, dan arweiniad Ivor Waters i ddechrau ac yn ddiweddarach gan ei wraig, Mercedes Waters, ffynnodd yr amgueddfa. Ddwy ddegawd yn ddiweddarach, gan dyfu’n fwy na’i gartref gwreiddiol, symudodd i’r hen Ysgol Fwrdd yn Stryd y Bont.

Cymdeithas Cas-gwent oedd yn rheoli’r amgueddfa tan 1976 pan gafodd ei rhoi i ofal Cyngor Dosbarth Trefynwy, sef Cyngor Sir Fynwy bellach.

Ym 1983, daeth yr Amgueddfa Cas-gwent o hyd i’w phreswylfa bresennol yn Gwy House, hen Ysbyty Cas-gwent a’r Cylch, gan ehangu ei harddangosfeydd a gwella mannau arddangos a chyfleusterau storio dros y blynyddoedd. Mae’r esblygiad hwn wedi’i wneud yn bosibl gan gefnogaeth ac ymroddiad parhaus gwirfoddolwyr sydd wedi plethu eu hunain i mewn i naratif yr amgueddfa.

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Roedd yn wych croesawu aelodau o Gymdeithas Cas-gwent, Maer Cas-gwent, y Cyngor Tref a gwirfoddolwyr presennol a gorffennol gwerthfawr. Roedd dathlu 75 mlynedd yr amgueddfa gyda phawb yn gwych, a rhoddodd gyfle i ni ddweud diolch i’r holl wirfoddolwyr ar hyd y blynyddoedd.

Os ydych yn yr ardal, cofiwch alw draw i weld yr arddangosfeydd.”

Cyng. Angela Sandles

Am ragor o wybodaeth am Amgueddfa Cas-gwent a digwyddiadau sydd i ddod, ewch i: https://www.monlife.co.uk/cy/heritage/chepstow-museum/

Keith James ( Llywydd Cymdeithas Cas-gwent), Cynghorydd Meirion Howells (Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy), Guy Hamilton (Cadeirydd Cymdeithas Cas-gwent) and Maer Cas-gwent Cyng. Margaret Griffiths


Sicrhau bod lles yn hygyrch drwy ‘Pasbort i Hamdden’ MonLife

Mae Cynllun Pasbort i Hamdden (PIH) MonLife wedi’i gynllunio i wneud ffitrwydd a lles yn hygyrch ac yn fforddiadwy i drigolion Sir Fynwy. Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau, efallai y byddwch chi’n gymwys i gael gostyngiad o hyd at 50%, gan ddatgloi byd o gyfleoedd ffitrwydd, gan gynnwys mynediad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau, a mwy!

Mae ein haelodaeth PIH wedi’i gynllunio gyda hyblygrwydd, sy’n eich galluogi i fwynhau’r buddion heb gael eich clymu gan gyfnod ymrwymiad lleiaf. Rydym yn cynnig dau opsiwn cyfleus ar gyfer ein haelodaeth PIH: Talu Wrth Fynd neu Ddebyd Uniongyrchol. Gyda Thalu Wrth Fynd, gallwch dalu am y gwasanaethau a ddefnyddiwch pan fyddwch eu hangen. Gyda Debyd Uniongyrchol, gallwch fwynhau hwylustod taliadau misol awtomatig, gan sicrhau mynediad di-dor i’n gwasanaethau.

Yn ogystal, gall aelodau gael gostyngiadau rhatach ar ein Cyrsiau Hamdden Dysgu Cymunedol, sydd ar gael yn ein Hybiau Cymunedol o amgylch Sir Fynwy. Rydym hefyd yn bwriadu ehangu’r buddion hyn i gynnwys agweddau eraill ar Wasanaethau MonLife.

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Mae gan bawb yr hawl i gael mynediad at gyfleusterau llesiant ac mae ein cynllun Pasbort i Hamdden yn sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad i’r cyfleusterau gwych y mae Cyngor Sir Fynwy yn eu cynnig. Cadwch lygad ar MonLife a Mae cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy yn bwydo, gan fod gennym ni gynigion gwych yn dod allan yn ystod y flwyddyn.”

Cyng. Angela Sandles

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm aelodaeth neu ein staff cyfeillgar yn eich canolfan hamdden leol.

Er mwyn cael gwybod a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun Pasbort i Hamdden neu i gael gwybod sut i gofrestru, ewch i: https://www.monlife.co.uk/cy/monactive/memberships/passport-to-leisure/.


Cyngor Sir Fynwy yn cynnal Cynhadledd yr Academi Arweinyddiaeth

Mynychodd 60 o ddisgyblion o Gynllun Academi Arweinyddiaeth Cyngor Sir Fynwy Gynhadledd yr Academi Arweinyddiaeth yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga ar ddydd Gwener, 8fed Mawrth.

Derbyniodd y llysgenhadon ifanc, a ddaeth o’r pedair ysgol uwchradd yn y sir, hyfforddiant arweinyddiaeth a sgyrsiau ysbrydoledig i’w helpu gyda’u gwaith gwirfoddoli yn eu hysgolion a’u cymunedau.

Buont yn cymryd rhan mewn gweithdai i ddatblygu eu sgiliau ymhellach a chawsant gyfle i rwydweithio â llysgenhadon eraill a dysgu oddi wrth ei gilydd.

Cynhaliodd partneriaid amrywiol o’r sector weithdai, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid, a gyflwynodd weithdy ar ‘Rôl yr Arweinydd Ifanc’ – gyda Gemau Stryd yn cyflwyno sesiwn ar ‘Llais Ieuenctid ac Ymgynghori’. Nod y rhain oedd ymrymuso’r llysgenhadon ifanc i weithio’n agos gyda’u cyfoedion a helpu i lunio rhaglenni gweithgareddau corfforol.

Rhannodd Amber Stamp Dunstan o MonLife ei phrofiad o ymuno â’r llwybr arweinyddiaeth a dod yn aelod llawn o staff tra hefyd yn gweithio gydag Undeb Rygbi Cymru. Cymerodd y llysgenhadon ifanc ran hefyd mewn dadl yn dilyn sesiwn ar gyfathrebu. O dan arweiniad Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy, rhoddodd hyn gyfle i’r bobl ifanc rannu eu barn ar y rhaglen arweinyddiaeth a sut y gallwn barhau i’w gwella wrth symud ymlaen.

Roedd cynhadledd yr Academi Arweinyddiaeth yn cyd-daro â Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. I nodi’r achlysur, siaradodd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Pam Kelly, am ei phrofiadau drwy gydol ei gyrfa ddisglair i nodi’r achlysur.

Group of people holding their hands in a heart shape.

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu: “Mae gallu dod â’n llysgenhadon ifanc ynghyd yn Neuadd y Sir yn wych. Bydd clywed a gweld pawb yn ymgysylltu â’i gilydd a dysgu o brofiadau gwahanol yn caniatáu i’r bobl ifanc datblygu eu sgiliau arwain ymhellach. Roedd clywed gan Amber a’r Prif Gwnstabl Pam Kelly ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ysbrydoliaeth. Diolch am rannu eich profiadau gyda’r llysgenhadon ifanc.”

I ddysgu mwy am yr Academi Arweinyddiaeth neu i ddarganfod sut y gallwch chi neu’ch plant gymryd rhan, ewch i: https://www.monlife.co.uk/cy/connect/sports-development/