Uncategorized @cy - Monlife

The Strangglers yn Cyhoeddi Sioe Haf Fyw Arbennig yn Dathlu 50 Mlynedd yng Nghastell Cil-y-coed

Rhannu blwyddyn Aur ar gyfer The Stranglers a Chil-y-coed yn ennill statws fel tref

A’r Buzzcocks fel gwesteion arbennig – Dydd Sadwrn 8fed Mehefin 2024

Tocynnau ar werth o 10am ar ddydd Gwener 1af Rhagfyr

https://myticket.co.uk/artists/the-stranglers

Mae’r Eiconau pync/roc o Brydain, The Stranglers, yn dathlu eu hanner canmlwyddiant drwy gyhoeddi perfformiad byw arbennig yr haf nesaf yng Nghastell Cil-y-coed, ar ddydd Sadwrn 8fed Mehefin. Gan rannu eu hanner canmlwyddiant gyda Chil-y-coed yn dathlu 50 mlynedd ers derbyn statws fel tref, bydd hwn yn ddathliad euraidd disglair na fydd Cil-y-coed byth yn ei anghofio. The Stranglers yw un o’r bandiau sydd wedi goroesi hiraf ac maent yn tarddu o’r sîn bync ym Mhrydain, ac maen nhw’n dod â’u sioe haf arbennig i ddathlu eu pen-blwydd yn 50 oed gyda’u ffrindiau, Buzzcocks, hefyd yn ymuno â nhw ar y noson.

Gan ddathlu eu gyrfa arloesol yn y diwydiant, sy’n ymestyn dros bum degawd anhygoel, bydd The Stranglers yn tanio Cymru wrth iddynt ddod â’u catalog helaeth o ganeuon yn fyw yn y perfformiad unigryw hwn. Gan ddewis cefndir canoloesol anhygoel Castell Cil-y-coed fel eu llwyfan, a gyda’r awyr serennog agored yng ngolau’r lleuad, mae hwn yn argoeli i fod yn berfformiad ysblennydd a bythgofiadwy na fydd cefnogwyr pync eisiau ei golli.

“Mae wedi bod yn 50 mlynedd, ac am daith pync gynddeiriog mae cerddoriaeth The Stranglers wedi’i chael,” meddai’r band, “Mae yna gatalog mor eang ac amrywiol o ganeuon rydyn ni eisiau eu rhannu gyda phawb, ac felly fe fyddwn ni yn dewis y traciau gorau i berfformio’n fyw ar y noson. Byddwn yn bloeddio’r clasuron pync/roc hynny, o dan awyr Cymru a waliau Castell Cil-y-coed yn edrych drostyn nhw, ac mae’n mynd i fod yn brofiad arbennig i ni gyd. A byddwn yn chwifio’r faner dros Gil-y-coed hefyd, gan ei bod yn dathlu hanner can mlynedd ers ennill statws fel tref, ac felly mae’n argoeli i fod yn noson arbennig i ni a’r dref, a byddwn yn dathlu gyda chi. Noson i’w chofio i bawb un. Ni’n methu aros.”

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu, y Cynghorydd Angela Sandles: “Mae’n wych gweld Castell Cil-y-coed unwaith eto yn denu bandiau eiconig i berfformio yma. Edrychwn ymlaen at groesawu’r Stranglers a’r Buzzcocks i’n sir wych ac yn arbennig i Gastell Cil-y-coed, lleoliad prydferth ar gyfer unrhyw gyngerdd. Am ffordd i ddathlu pen-blwydd Cil-y-coed yn 50 fel tref!”

Tocynnau ar werth o 10am ar ddydd Gwener 1af Rhagfyr

https://myticket.co.uk/artists/the-stranglers

The Stranglers

The Stranglers (Official)

https://thestranglers.co.uk/embed/#?secret=wZqoXDAzEq#?secret=H0lhyJ6Gkp

https://www.facebook.com/thestranglers/

https://www.instagram.com/stranglersofficial

https://www.youtube.com/channel/UC9nz7lwupHQIIcZwq1mmewg

Buzzcocks

http://www.buzzcocks.com/

https://www.facebook.com/buzzcocksofficial/

Mae The Stranglers yn fand roc Saesneg a ddaeth i’r amlwg drwy’r sîn pync-roc. Gyda 23 cân o fewn y 40 sengl gorau yn y DU ac 19 albwm o fewn y 40 albwm gorau yn y DU a gyrfa sy’n ymestyn dros bum degawd, mae’r Stranglers yn un o’r bandiau sydd wedi goroesi hiraf i darddu yn y byd pync yn y DU.

Wedi’u ffurfio fel y Guildford Stranglers yn Guildford, Surrey, yn gynnar yn 1974, gwnaethant ennill ganmoliaeth  o fewn golygfa roc tafarn ganol y 1970au. Er bod eu hagwedd ymosodol, di-gyfaddawd wedi’u huniaethu gan y cyfryngau â’r sîn pync-roc a oedd yn dod i’r amlwg yn y DU, nid oeddynt yn dilyn unrhyw genre cerddorol unigol, ac aeth y grŵp ymlaen i archwilio amrywiaeth o arddulliau cerddorol, o don newydd, roc celf a roc gothig trwy soffisti-pop rhai o’u hallbwn o’r 1980au. Cawsant lwyddiant prif ffrwd mawr gyda’u sengl ym 1982 ‘Golden Brown’. Mae eu llwyddiannau eraill yn cynnwys ‘No More Heroes’, ‘Peaches’ ‘Skin Deep’ ‘Always the Sun’ a ‘Big Thing Coming’.

Mae’r Buzzcocks  yn cynnwys y cantor-gyfansoddwr-gitarydd band pync Seisnig Pete Shelley a’r canwr-gyfansoddwr Howard Devoto a ffurfiwyd yn Bolton yn 1976. Yn ystod eu gyrfa, cyfunodd y band elfennau o roc pync, pop pŵer, a pop pync. Cawsant lwyddiant gyda senglau sy’n asio crefftwaith pop ag egni pync cyflym; casglwyd y senglau hyn yn ddiweddarach ar Singles Going Steady, a ddisgrifydd gan y newyddiadurwr a’r beirniad cerddoriaeth Ned Raggett fel “campwaith pync”.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Samantha Giannini,
Kilimanjaro Live  Ffôn: 07932 820952  e-bost: sam.giannini@kilimanjarolive.co.uk


Mae Grantiau Gwella Mynediad ar gael nawr

Amanda Harris in Chepstow during her epic journey along the Wales Coast Path. Credit @amandascoastalchallenge
Amanda Harris yng Nghas-gwent yn ystod ei thaith epig ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Credyd @amandascoastalchallenge

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer dau gynllun Grant Gwella Mynediad newydd gyda’r nod o wella mynediad i atyniadau ymwelwyr Sir Fynwy neu ddigwyddiadau sy’n ymwneud ag ymwelwyr.

Ariennir y ddau gynllun grant o dan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU. Y cyntaf yw Cynllun Cefnogi Gwella Mynediad i Ddigwyddiadau, sy’n cynnig grantiau refeniw o hyd at £5,000 i ymgeiswyr sydd am wella mynediad mewn digwyddiadau sy’n ymwneud ag ymwelwyr a/neu gynnig gweithgareddau cynhwysol newydd mewn digwyddiadau yn Sir Fynwy.

Yr ail yw Cynllun Grant Cyfalaf Gwella Mynediad, sy’n cynnig grantiau cyfalaf o hyd at £25,000 i sefydliadau yn Sir Fynwy sy’n ceisio gwella mynediad at atyniadau a digwyddiadau sy’n ymwneud ag ymwelwyr.

Bydd ceisiadau ar gyfer y ddau gynllun grant yn cael eu hasesu rhwng nawr a diwedd Rhagfyr 2024 (pan fydd y cynllun yn cau) neu cyn hynny os dyrennir yr holl gyllid.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu, y Cynghorydd Angela Sandles: “Mae’r grantiau hyn yn rhoi cyfle gwych i wella hygyrchedd digwyddiadau ac atyniadau yn Sir Fynwy er budd pawb, boed nhw yma am ddiwrnod, wythnos neu oes. Byddwn yn annog unrhyw sefydliad sy’n meddwl y gallent fod yn gymwys i gyflwyno cais.”

Mae’r cynlluniau grant yn rhan o brosiect Cronfa Ffyniant Gyffredin ehangach Llywodraeth y DU i ddatblygu Sir Fynwy fel cyrchfan i bawb. Mae gweithgareddau arfaethedig eraill yn cynnwys datblygiadau i wella hygyrchedd gwefan y gyrchfan, www.VisitMonmouthshire.com  a chyngor a hyfforddiant arbenigol i fusnesau twristiaeth ar fynediad a chynwysoldeb.

Gallwch ddarllen mwy am gynlluniau grant newydd a’r meini prawf cymhwyster yma:www.visitmonmouthshire.com/destination-management/access-improvement-grants

Monmouthshire County Council Cabinet Member for Equalities and Engagement Cllr. Angela Sandles
elod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu, y Cynghorydd Angela Sandles


Cyfleusterau chwaraeon newydd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed

Photo on the new MUGA at Caldicot Leisure centre.  Cllr Jackie Strong, Cllr I R Shillabeer, Caldicot Town Council, Chair of Monmouthshire County Council Cllr Meirion Howells, Cabinet Member for Education Cllr Martyn Groucutt, Joe Killingley, Caldicot Leisure Centre Manager and Jack Harris, Community and Sport Development Officer.
Cyng Jackie Strong, Cyng I R Shillabeer, Cyngor Tref Cil-y-coed, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy y Cyng Meirion Howells, Aelod Cabinet dros Addysg Cyng  Martyn Groucutt, Joe Killingley, Rheolwr Canolfan Hamdden Cil-y-coed a Jack Harris, Swyddog Datblygu Cymunedol a Chwaraeon.

Cynhaliodd Cyngor Sir Fynwy agoriad swyddogol o gyrtiau pêl-fasged, pêl-rwyd a thenis newydd Canolfan Hamdden Cil-y-coed ar ddydd Iau, 1af o Dachwedd.

Bydd y safle defnydd deuol yn darparu ar gyfer diwallu anghenion y cwricwlwm, gyda’r ysgol uwchradd ar y safle ac ysgolion cynradd clwstwr lleol, yn ogystal â’r defnydd cymunedol gyda’r nos ac ar benwythnosau, a hynny diolch i’r llifoleuadau bylbiau LED newydd uwchben y cyrtiau. Gellir archebu lle drwy’r wefan, ap neu yn y dderbynfa yn y ganolfan hamdden.

Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn ganolfan wych i lawer o glybiau, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Yn ogystal â’r cyrtiau defnydd deuol newydd sydd â chylchoedd pêl-fasged newydd sbon y gellir addasu eu huchder, sy’n darparu ar gyfer pob oed a gallu, gall ymwelwyr gael mynediad i gae 3G gyda llifoleuadau (cymeradwywyd gan FIFA), maes Astroturf maint llawn, neuadd chwaraeon amlbwrpas, ystafell ffitrwydd, cyrtiau sboncen a phwll nofio 20m. Er mwyn dysgu mwy am y ganolfan hamdden, ewch i https://www.monlife.co.uk/monactive/caldicot-leisure-centre/

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Bydd y cyrtiau newydd sy’n agor yn swyddogol heddiw yn chwarae rhan hanfodol wrth ganiatáu i ddisgyblion lleol, grwpiau ieuenctid, trigolion a’r gymuned ehangach i fyw bywyd gweithgar, iachus drwy gydol y flwyddyn. Ni allaf aros i weld pawb yn elwa o’r cyfleuster newydd anhygoel hwn.”

Cabinet Member for Equalities and Engagement Cllr Angela Sandles Joe Killingley, Caldicot Leisure Centre manager on the new improved Basketball court at Caldicot Leisure Centre
Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy Cllr Angela Sandles gyda Joe Killingley, Rheolwr Canolfan Hamdden Cil-y-coed ar y cwrt pêl-fasged newydd.


Hwyl Arswydus i’r teulu cyfan yn Sir Fynwy’r hanner tymor hwn

Mae hanner tymor bron yma a hydref eleni bydd llu o hwyl i’r teulu i’w fwynhau ar hyd a lled Sir Fynwy.

O nofio i grefftau, pêl-droed i rywbeth arswydus, bydd rhywbeth i’r teulu cyfan ei fwynhau yn ystod wythnos hanner tymor yr hydref (30 Hydref – 5 Tachwedd).

Mae MonLife yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau i gadw’ch plant bach yn brysur yn ystod hanner tymor.

Bydd nofio, pêl-droed a bydd Gemau Sir Fynwy yn dychwelyd.

Yn ystod hanner tymor, bydd MonLife yn cynnal sesiynau Chwarae Gweithredol AM DDIM yng nghanolfannau hamdden y Fenni, Cas-gwent, Cil-y-coed a Threfynwy. Mae’r rhaglen ‘Chwarae’ yn 1 awr a 55 munud, lle gellir gadael plant 5-11 oed gyda’n gweithwyr chwarae hynod hyfforddedig a phrofiadol, a dewis o amrywiaeth o weithgareddau i’w chwarae gan gynnwys chwarae corfforol, celf a chrefft, adeiladu ffau neu ble bynnag mae eu dychymyg yn eu cymryd.

Bydd MonLife hefyd yn cynnal sesiynau Aros a Chwarae am ddim yn ystod hanner tymor, lle gall plant a theuluoedd ddewis yn rhydd o lawer o weithgareddau gan gynnwys chwarae corfforol, celf a chrefft, adeiladu ffau neu ble bynnag mae eu dychymyg yn eu cymryd. Nodwch fod angen goruchwyliaeth gan rieni ar gyfer plant dan 11 oed!

Yng Nghastell Cil-y-coed, gall ymwelwyr fwynhau amser hyfryd Calan Gaeaf eleni gyda chyfres o sesiynau un-awr sy’n addas i deuluoedd.

Bydd crefftau a gemau Calan Gaeaf yn y neuadd wledda, ac yna llwybr pwmpen brawychus bwgan brain drwy ein cwrt a’r tyrau.

Mae Hen Orsaf Tyndyrn yn cynnig pethau mwy brawychus, lle gall plant fwynhau llwybr pwmpen arswydus, gwneud mygydau Calan Gaeaf, a gweithgareddau crefft.

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ôl ym mis Hydref eleni, gydag wythnos gyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig ar gyfer pob oedran mewn amgueddfeydd ar draws ein safleoedd. Mae amgueddfeydd Y Fenni, Cas-gwent a’r Neuadd Sirol hefyd yn dathlu ysbryd y cyfnod gyda digwyddiadau crefft Calan Gaeaf – does dim angen archebu lle. Hefyd, beth am gael hwyl gyda ffrindiau a theulu yn ein prynhawn crefft hanner tymor i blant, dan arweiniad Gwirfoddolwyr creadigol Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife, Dydd Iau 2 Tachwedd 2-4pm, Y Neuadd Ymarfer, Stryd yr Eglwys Isaf, Cas-gwent.

Ymunwch â ni yng nghlybiau ieuenctid Y Parth, Cil-y-coed neu’r Caban, Y Fenni ar gyfer ein Partïon Calan Gaeaf rhwng 4-9pm ddydd Mawrth 31ain Hydref. Mae’r rhain yn sesiynau agored i bobl ifanc fynychu gyda gweithgareddau Calan Gaeaf ar thema 11+ oed

Cymerwch olwg aderyn o’r bodau dynol mewn sioe deuluol newydd sbon gan M6 Theatre yn Theatr y Fwrdeistref yr hanner tymor hwn. Yn llawn dwli, caneuon gwreiddiol a chwarae cysgodion hardd, mae’r sioe hynod gorfforol hon yn defnyddio ychydig iawn o iaith i adrodd stori am gymryd gofal, darganfod beth sy’n bwysig a dysgu sut i hedfan.


Ysbrydoli arweinwyr y dyfodol i ddod yn Llysgenhadon Ifanc mewn cynhadledd flynyddol

Mae plant ysgol Sir Fynwy wedi cael eu hysbrydoli i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, a hynny ar  i’r Gynhadledd Llysgenhadon Ifanc Efydd ddychwelyd.

Cynhaliwyd y gynhadledd flynyddol yng Nghanolfan Antur Awyr Agored Gilwern ar ddydd Gwener, 20fed  Hydref. Roedd plant ym mlwyddyn 6 yn cynrychioli ysgolion cynradd ar draws Sir Fynwy gyda ffocws y gynhadledd yn canolbwyntio ar iechyd, lles, gweithgaredd corfforol ac arweinyddiaeth.

Drwy gydol y dydd, bu’r Llysgenhadon Ifanc yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai – megis mentora eu cyfoedion, siarad cyhoeddus, ac ymgynghoriadau disgyblion – yn ogystal â sesiynau ymarferol a gyflwynwyd gan bartneriaid allanol. Ers 2017, mae mwy na 5,300 o ddisgyblion wedi cymryd rhan yn rhaglen ‘playmaker’ blwyddyn 5, gyda mwy na 350 wedyn yn mynd ymlaen i gynrychioli eu hysgol yn rhaglen Llysgenhadon Ifanc Efydd blwyddyn 6. Mae’r rhaglen, sydd wedi’i chydnabod fel arfer gorau, bellach yn cael ei hailadrodd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol – gan roi llwyfan i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau arwain drwy chwaraeon.

Mae’r Rhaglen Llysgenhadon Ifanc Efydd yn ddechrau’r daith i lawer o bobl ifanc gyda phedair academi arweinyddiaeth wedi’u sefydlu ar draws holl ysgolion cyfun Sir Fynwy. Mae’r academïau arweinyddiaeth yn parhau i ymgorffori negeseuon a osodwyd yn y rhaglen ac yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gefnogi gweithgaredd corfforol yn eu hysgol a’u cymuned leol, tra’n ennill profiad gwirfoddoli hanfodol.  Mae llwybr clir wedi’i sefydlu i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau a chael cyfleoedd cyflogaeth drwy’r llwybr i gyflogaeth ôl-16.

Yn ogystal â’r llysgenhadon ifanc, roedd Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, Meirion Howells, a’r Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu, Angela Sandles, yn bresennol ar y diwrnod hefyd.

Dywedodd y Cyng.  Sandles: “Mae’r Rhaglen Llysgenhadon Ifanc Efydd yn arf mor bwysig i hyrwyddo manteision chwaraeon, gweithgaredd corfforol a byw’n iach. Braf oedd gweld cymaint o bobl ifanc brwdfrydig yma yng Ngilwern heddiw. Roeddynt yn mwynhau’r gweithgareddau g ac i’w gweld yn elwa o’r diwrnod. Edrychaf ymlaen at weld sut mae ein Llysgenhadon Ifanc yn defnyddio’r hyn y maent wedi’i ddysgu heddiw i helpu i ledaenu negeseuon cadarnhaol am les yn ôl yn eu hysgolion.” Am fwy o wybodaeth am raglenni Datblygu Chwaraeon, neu i gysylltu â’r tîm, e-bostiwch  sport@monmouthshire.gov.uk


Prosiect partneriaeth i wella cynaliadwyedd y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus

Image courtesy of Ramblers Cymru

Yn dilyn cais llwyddiannus i Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio’r Prosiect Llwybrau i’r Gymuned.

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd o wneud y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir a bydd yn cyfrannu at dargedau cyfiawnder cymdeithasol, lles a chymunedau cydnerth.

Mae rhan o’r prosiect yn galluogi staff Mynediad Cefn Gwlad MonLife i weithio gyda grwpiau gwirfoddol cymunedol, gan ddarparu deunyddiau, hyfforddiant a gwybodaeth iddynt, wrth wneud gwelliannau i arwyddion a hygyrchedd llwybrau.

I ehangu ar y prosiect hwn, mae Cyngor Sir Fynwy wedi arwyddo Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Cherddwyr Cymru – y cyntaf o’i fath yng Nghymru neu Loegr.

Bydd hyn yn galluogi’r Cyngor i ddefnyddio rhan o Gyllid Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru i weithio gyda thri grŵp gwirfoddol cymunedol arall yn Sir Fynwy. Bydd y cyllid yn cael ei weinyddu gan y Cyngor, gyda Cherddwyr Cymru yn darparu swyddog llawn amser i ddarparu rhaglen o ddigwyddiadau, hyfforddiant ac ymgysylltu i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

Mae digwyddiad lansio cyhoeddus yn cael ei gynnal rhwng 2pm a 4pm ar ddydd Sadwrn, 28ain Hydref yn Hyb Cymunedol Magwyr a Gwndy. Bydd y digwyddiad hwn yn galluogi trigolion i ddod draw i ddysgu mwy am y prosiect a sut y gallant gymryd rhan.

Dywedodd y Cyng. Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Cherddwyr Cymru i helpu i wella llwybrau lleol a mynediad i fyd natur. Mae’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth newydd gyda’r cerddwyr yn bartneriaeth sylweddol sy’n caniatáu i ni wella hawliau tramwy cyhoeddus yma yn Sir Fynwy. Bydd hyn yn rhoi’r llwybrau gorau i drigolion ac ymwelwyr fynd i gerdded neu heicio, gan gysylltu cymunedau ac economïau lleol.

“Mae ein llwybrau’n byrth sy’n cysylltu ein cymunedau ac yn ein helpu i fynd allan i’r amgylchedd naturiol. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymuno â’r digwyddiadau Cerdded a Sgwrsio a’r lansiad ar 28ain Hydref.”

Dywedodd Angela Charlton, Cyfarwyddwr Cerddwyr Cymru : “Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein gwaith i’n helpu i roi cerdded wrth galon cymunedau a rhoi cyfle i bobl ddysgu sgiliau newydd. Os ydych chi’n angerddol am gerdded yn eich cymuned, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.”

Digwyddiadau Cerdded a Sgwrsio:

Trefynwy: Dydd Mercher, 25ain Hydref, 2pm tan 4pm, yn dechrau ym maes parcio’r Parc Sglefrio, Heol Rockfield, Trefynwy, NP25 5AS

Brynbuga: Dydd Iau, 26ain Hydref, 2pm tan 4pm, gan ddechrau ym maes parcio Gwarchodfa Natur Cefn Ila

Os nad ydych yn gallu mynychu un o’r digwyddiadau ond dal am gymryd rhan neu ddarganfod mwy, cysylltwch â rhys.wynne-jones@ramblers.org.uk

Byddem wrth ein bodd pe gallech ein helpu drwy lenwi’r holiadur ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Sir Fynwy i helpu gyda’n prosiect ‘Llwybrau i Gymunedau’ a lansir yr wythnos yma. CLICIWCH YMA


Gall pawb helpu darlunio dyfodol gweledigaeth y celfyddydau yn Sir Fynwy

Ann Sumner a Beth McIntyre yn cyfarfod ag Emma Bevan-Henderson, Cadeirydd cyfarfod Gŵyl Gelf y Fenni yn Oriel Makers Crafts yn y Fenni

Sgyrsiau Creadigol ym Mrynbuga

Cyfarfod i archwilio ehangu’r cyfleoedd i artistiaid a chrefftwyr yn Sir Fynwy gyda chyflwyniad gan y ffotograffydd tirlun Will Davies.

Hyb a Llyfrgell Gymunedol Brynbuga, 35 Maryport Street, Brynbuga, NP15 1AR

Mercher 15 Tachwedd 12.30 – 2.30pm

Creative Conversations in Usk Tickets, Wed 15 Nov 2023 at 12:30 | Eventbrite

Diodydd Creadigol yng Nghil-y-coed

Ymunwch â ni am y digwyddiad rhwydweithio anffurfiol hwn ar gyfer pobl greadigol sy’n gweithio yn y byd celfyddydau gweledol yn Sir Fynwy. Bydd y noson yn dechrau gyda sgwrs gan yr artist lleol Alison Heard. Alison yw sylfaenydd The Art Club Social, ac yn gweithredu yn yr ardal leol ers 2019.

TogetherWorks, Ffordd Woodstock, Cil-y-coed NP26 4DB

Dydd Iau 16eg Tachwedd 6 – 8 pm

Creative Drinks in Caldicot Tickets, Thu 16 Nov 2023 at 18:00 | Eventbrite

Yn dilyn cais llwyddiannus i Ganolfan Economi Creadigol Prifysgol Caerdydd gan Gyngor Sir Fynwy, mae SumnerMcIntyre wedi’i benodi’n Gynhyrchwyr Celfyddydau Prosiect Llawrydd i arwain prosiect cyffrous i fapio’r celfyddydau gweledol yn Sir Fynwy ac i wyntyllu’r cyfle ar gyfer Clwstwr Creadigol yn y rhanbarth.

Mae tîm y prosiect yn awyddus i glywed gan gynifer o bobl â phosibl sy’n ymwneud â’r celfyddydau gweledol yn Sir Fynwy neu bobl a hoffai gyfrannu at lunio polisi diwylliannol yn y dyfodol, gan gynnwys canolfannau/lleoliadau, orielau, parciau cerfluniau neu stiwdios. Dros y tri mis nesaf (Hydref – Rhagfyr), mae trigolion creadigol Sir Fynwy yn cael cyfle i ymateb i arolwg byr, sydd i’w weld yma: https://forms.office.com/e/Ny02P2zYxA Across the next three months (October – December), creative residents of Monmouthshire have an opportunity to respond to a short survey, which can be found here: https://forms.office.com/e/Ny02P2zYxA.

There will be an opportunity to also network with SumnerMcIntyre at a series of networking events across Monmouthshire.

The first networking event will be held on Friday, 20th October, at Wye Valley Sculpture Park, 2pm-4pm. Further details can be found here: https://www.eventbrite.com/e/creative-tea-in-tintern-tickets-726142621127?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

For the latest news and updates on events or on how to contribute to this project, please visit: https://www.monlife.co.uk/heritage/

Cllr Angela Sandles, Cabinet Member for Equalities and Engagement, said: “This is such an exciting time for arts in Monmouthshire, I look forward to hearing everyone’s creative ideas and input. It will be great to see the development of a clear vision and collective goal for the future. I can’t wait to learn and see the opportunities that will come from this project and the success it will bring in developing a creative economy in Monmouthshire.”

Am y tîm: Mae Beth McIntyre, sy’n hanu o Drefynwy ac Ann Sumner wedi cydweithio ers blynyddoedd lawer, ar ôl cyfarfod am y tro cyntaf fel cydweithwyr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae Ann yn gyn Bennaeth Celfyddyd Gain ac roedd Beth yn Uwch Guradur (Celfyddyd Gain – Printiau a Darluniau) yn yr amgueddfa. Gyda’i gilydd, mae ganddynt brofiad helaeth o ymchwilio a chwmpasu prosiectau, arwain ymgynghoriadau, trefnu digwyddiadau rhwydweithio a gweithio gydag artistiaid.


Elwa’n fwy o’ch taith pan fyddwch yn dewis teithio llesol yn Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu 10 mlynedd ers lansio’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru. 

Er bod y cysyniad o deithio llesol wedi bodoli ers tro, nid yw pawb yn gyfarwydd â’r term. Mae teithio llesol yn disgrifio gwneud teithiau hanfodol, fel teithio i’r gwaith, ar daith ysgol, i apwyntiadau, a hynny ar droed neu ddulliau teithio eraill sydd yn defnyddio olwynion. Gall yr elfen o olwynion gynnwys beiciau (trydan neu bŵer pedal yn unig), sgwteri, cadeiriau olwyn, beiciau wedi’u haddasu neu sgwteri symudedd.

Dywedodd y Cyng. Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd: “Hoffwn ddiolch i holl breswylwyr Sir Fynwy sydd yn teithio’n llesol, trwy gerdded neu’n defnyddio dulliau teithio ag olwynion ar gyfer teithiau hanfodol megis cymudo i’r gwaith. Gall pobl o bob oed a gallu deithio ag olwynion neu gerdded, ac mae pob taith y gallwn ei gwneud heb y car yn cyfrannu at wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

“Rydym wedi ein bendithio yma yn Sir Fynwy gyda chefn gwlad hardd tafliad carreg o’n trefi a phentrefi, ac felly mae dewis teithio llesol â’r fantais ychwanegol o allu cysylltu’n wirioneddol â natur a gweld pethau nad ydych chi’n cael y cyfle iddynt wrth yrru. Dysgwch fwy am deithio llesol yn Sir Fynwy drwy ymweld â gwefan BywydMynwy (MonLife) a darganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal.”

Er mwyn dysgu mwy am brosiectau teithio llesol ewch i https://www.monlife.co.uk/outdoor/active-travel/  a chliciwch ar un o’r trefi a restrir. Mae cynlluniau’n cael eu datblygu ar draws y sir, ac felly nawr yw’r amser i groesawu teithio llesol ac elwa’n fwy o’ch taith.


Gwaith yn dechrau ar bont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni

artist's impression of the new Active Travel bridge linking Abergavenny and Llanfoist
Argraff arlunydd o bont Teithio Lesol newydd bydd yn cysylltu ‘R Fenni a Llan-ffwyst

Fel rhan o gyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a ddyfarnwyd yn 2023/24, bydd cam 1 o’r gwaith o adeiladu pont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni yn dechrau ar ddydd Llun 18 Medi, 2023.

Mae’r gwaith yn cynnwys cloddiau ar gyfer y ramp deheuol yn unig i ddechrau, ar ochr Llan-ffwyst i’r Afon Wysg a bydd yn cymryd tua phedair wythnos i’w gwblhau. Bydd y gwaith sefydlu hwn yn cael ei wneud gan dîm gweithrediadau Cyngor Sir Fynwy. Bydd mynediad i’r banc yn cael ei ganiatáu.

Bydd y gwaith adeiladu yn cael ei ohirio dros y gaeaf, ac ar ôl hynny bydd yr elfennau sy’n weddill o’r ramp yma, y ramp ar yr ochr ogleddol a phrif strwythur y bont, yn cael eu hadeiladu’r flwyddyn nesaf. Ar hyn o bryd, y bwriad yw cwblhau’r gwaith erbyn Rhagfyr 2024.

Nid yw’r gwaith hwn yn cynnwys unrhyw lwybrau o fewn Dolydd y Castell eleni. Bydd y cais cynllunio ar gyfer llwybrau Dolydd y Castell yn cael ei ystyried yng nghyfarfod cynllunio mis Hydref yng Nghyngor Sir Fynwy.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni, ewch i: www.monlife.co.uk/cy/cwestiynau-cyffredin-dolydd-y-castell/


Dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga

Gwisgwch eich gwisg fwyaf lliwgar a chofleidiwch y cariad a’r undod yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga ar ddydd Sadwrn 26ain Awst.

Parc Owain Glyndwr fydd y lleoliad ar gyfer dathlu undod, hwyl a chynwysoldeb, lle mae croeso i bawb, ac mae’n dechrau am hanner dydd ac yn parhau tan 8pm.

Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn ddigwyddiad cymunedol sy’n ystyriol o deuluoedd, i feithrin ymdeimlad o gymuned, hybu dealltwriaeth ac eiriolaeth dros hawliau cyfartal i bawb, waeth beth fo’u hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol. Bydd y digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant a fydd yn darparu ar gyfer pobl o bob oed, cefndir a hunaniaeth.

Uchafbwyntiau allweddol Pride ym Mrynbuga fydd;

  • Ysblander y Prif Lwyfan: Paratowch i gael eich diddanu gyda pherfformiadau cerddoriaeth fyw gan artistiaid dawnus, areithiau twymgalon gan eiriolwyr LHDTC+ a pherfformiadau llusgo a fydd yn goleuo’r llwyfan gyda hud a grym
  • Pentref Gwerthwyr: Darganfyddwch farchnad brysur gyda gwerthwyr yn cynnig nwyddau enfys, crefftau lleol, bwyd blasus a diodydd adfywiol i gadw’r mynychwyr yn llawn egni a hydradiad trwy gydol y dydd.
  • Ymgysylltu â’r Gymuned: Cysylltu a dysgu oddi wrth sefydliadau a chynghreiriaid LHDTC+ amrywiol yn y digwyddiad i ddysgu am eu mentrau, eu rhwydweithiau cymorth a’u hadnoddau.
  • Amgylchedd Cynhwysol: Mae Pride Brynbuga wedi ymrwymo i ddarparu gofod diogel a chynhwysol i bawb, heb wahaniaethu, rhagfarn ac anoddefgarwch.
  • Gweithgareddau Cyfnewid Dillad: Conglfaen y digwyddiad hwn yw ymrwymiad i greu amgylchedd sy’n meithrin cynhwysiant a mwynhad i bob oed. Mae sesiwn cyfnewid dillad yn cael ei chynnal; mae’n cynrychioli cyfle i bawb ymchwilio’r ei hunaniaeth trwy eu hymddangosiad a’u dewisiadau o ran dillad. A clothes swap is being held, which is not merely an exchange of clothes; it represents an opportunity for all people to delve into the realm of self-identity through their appearance and clothing choices.

Mae’r digwyddiad yn agored i bobl o bob cefndir, waeth beth fo’u cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd. Anogir mynychwyr i wisgo eu gwisgoedd mwyaf lliwgar a llawn mynegiant i ddathlu cariad, balchder ac undod.

Cllr. Dywedodd y Cyng. Dywedodd Ian Chandler, Hyrwyddwr LHDTC+ Cyngor Sir Fynwy: “Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn gyfle gwych i ddathlu ein cymuned gyfan mewn ffordd gynhwysol a chadarnhaol. Beth bynnag yw eich hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol, mae lle i chi yn Pride ym Mrynbuga. Felly dewch draw i fwynhau’r adloniant, y farchnad a chwrdd ag eraill o’n sir a’n cymuned wych. Rydym yn edrych ymlaen at weld pawb ym Mharc Owain Glyndwr i ddathlu digwyddiad Pride ym Mrynbuga. Bydd y digwyddiad yn arddangos y gymuned rydym yn byw ynddi a bod Sir Fynwy yn lle i bawb, waeth beth fo’u hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.”

Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn bosibl oherwydd ymroddiad a chefnogaeth noddwyr, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol; gan anelu at greu diwrnod llawn eiliadau bythgofiadwy sy’n gadael effaith barhaol ar bawb.

Ymunwch yn y dathliadau ym Mharc Owain Glyndŵr, Brynbuga NP15 1AD, ar 26ain Awst 2023, o 12pm tan 8pm a byddwch yn rhan o’r digwyddiad ysbrydoledig hwn.

Mae tocynnau am ddim ar gyfer y digwyddiad ar gael yma: https://www.ticketsource.co.uk/monmouthshire-youth-service

I gael rhagor o wybodaeth, cyfleoedd noddi, neu i wirfoddoli, cysylltwch â gavinbreen@monmouthshire.gov.uk