Passport to Leisure - Monlife

Mae ein rhaglen aelodaeth ‘Pasbort i Hamdden’ (PIH) wedi ei gynllunio i wneud ffitrwydd a lles yn hygyrch ac yn fforddiadwy i drigolion Sir Fynwy. Gyda’ch Pasbort i Hamdden, gallwch ddatgloi byd o gyfleoedd ffitrwydd, gan gynnwys mynediad i gampfeydd, nofio, dosbarthiadau, a mwy. Os ydych yn derbyn budd-daliadau, efallai y byddwch yn gymwys i gael cyfradd aelodaeth ostyngol o 50% yn ein canolfannau hamdden.

Rydym yn cynnig dau ddewis cyfleus ar gyfer ein haelodaeth PIH: Talu Wrth Fynd neu Ddebyd Uniongyrchol. Gyda Talu Wrth Fynd, mae gennych yr hyblygrwydd i dalu am y gwasanaethau a ddefnyddiwch, pan fyddwch eu hangen. Gyda Debyd Uniongyrchol, gallwch fwynhau hwylustod taliadau misol awtomatig, gan sicrhau mynediad di-dor i’n gwasanaethau. Darganfyddwch fwy isod.

 • Mynediad i 4 Campfa*
 • Nofio Cyhoeddus Anghyfyngedig
 • Rhaglen ‘Taith Aelod’ bersonol
 • Sesiwn Blitz o’r Corff 30 munud am ddim bob wythnos
 • Dros 160 o ddosbarthiadau ar draws 4 safle yr wythnos
 • Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)
 • Mynediad i ap ‘MyWellness’  Technogym
 • WIFI am ddim a pharcio

Sylwch fod y buddion hyn yn berthnasol i DD yn unig ac nid PAYG!

Yn ogystal, rydym wedi ymuno â’n Hybiau o amgylch Sir Fynwy! Gallwch hefyd gael gostyngiad rhatach ar weithdai a gweithgareddau dysgu eraill.

Pwy sy’n gymwys?

This membership is specially designed for individuals who are recipients of any of the following benefits: must be date within the last 6 months. Please not that this membership is also only available to Monmouthshire residents!

Before your PTL membership becomes active, your proof of eligibility needs to be verified, and all documentation must be dated within the last six months. The benefits applicable to our PTL scheme and the necessary evidence for activating your membership are listed below.

Budd-dal Tai = Llythyr dyfarnu Budd-dal Tai a phrawf o gyfeiriad.

Budd-dal Treth Gyngor = Llythyr dyfarnu Budd-dal y Dreth Gyngor a phrawf o gyfeiriad.

Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth = Llythyr dyfarnu Budd-dal Analluogrwydd neu lythyr Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a phrawf o gyfeiriad.

Cymhorthdal Incwm (Seiliedig ar Incwm) = Llythyr Cymhorthdal Incwm a phrawf o gyfeiriad.

Budd-dal ar gyfer Gweddwon = Llythyr dyfarnu Budd-dal ar gyfer Gweddwon a phrawf o gyfeiriad.

Lwfans Ceisio Gwaith = Llythyr dyfarnu Lwfans Ceisio Gwaith a phrawf o gyfeiriad

Credyd Cynhwysol (yn lle’r budd-daliadau a enwir uchod) = Llythyr dyfarnu Credyd Cynhwysol – Rhaid nodi pa elfennau y mae cwsmer yn eu derbyn. Sgrinlun o gyfrif ar-lein neu gyfriflen banc yn dangos derbyn budd-daliadau yn enw’r ymgeisydd a phrawf o gyfeiriad.

Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol = Llythyr dyfarnu Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol a phrawf o gyfeiriad.

Elfen Anabledd (Credyd o fewn y Credyd Treth Gwaith) = Llythyr dyfarnu Credyd Treth a phrawf o gyfeiriad.

Pensiwn Rhyfel Anabledd = Llythyr yn cadarnhau eich bod yn derbyn Pensiwn Rhyfel.

Credyd Pensiwn (Gwarantedig) = Llythyr yn cadarnhau eich bod yn derbyn Credyd Pensiwn

Prydau Ysgol Am Ddim (Yn Berthnasol i Blant yn unig) = Rhaid i’r cwsmer ddarparu llythyr i brofi ei fod yn derbyn ysgol am ddim.

Talu Wrth Fynd: 25% a 50% oddi ar weithgareddau untro

Debyd Uniongyrchol: £18 y mis

YMUNWCH AR-LEIN

*Os dymunwch ddefnyddio cyfleusterau’r Ystafell Ffitrwydd, bydd angen i chi dalu ffi ymuno gostyngol o £15.75 sy’n cynnwys Allwedd/band Technogym am ddim.

Pris – £18.00 DD

Mae ein haelodaeth PIH wedi’i chynllunio gyda hyblygrwydd mewn golwg, gan ganiatáu i chi fwynhau’r buddion heb i chi orfod ymrwymo i fod yn aelod am gyfnod penodol. Fodd bynnag, i sicrhau bod ein haelodaeth yn parhau i fod yn gyfyngedig i’r rhai sy’n gymwys, rhaid i aelodau ail-gymhwyso’n flynyddol trwy ddarparu dogfennau perthnasol i brofi eu cymhwysedd presennol. Mae’r broses hon yn syml ac yn syml, a byddwn yn rhoi gwybod i chi fis cyn dod i ben i ail-ddilysu eich cymhwysedd.

 

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Mae ein haelodaeth Debyd Uniongyrchol PIH yn cynnwys:

 • Mynediad i 4 Campfa*
 • Nofio Cyhoeddus Anghyfyngedig
 • Rhaglen ‘Taith Aelod’ bersonol
 • Sesiwn Blitz o’r Corff 30 munud am ddim bob wythnos
 • Dros 160 o ddosbarthiadau ar draws 4 safle yr wythnos
 • Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)
 • Mynediad i ap ‘MyWellness’ Technogym
 • WIFI am ddim a pharcio

Yn ogystal, rydym wedi ymuno â’n Hybiau o amgylch Sir Fynwy! Gallwch hefyd gael gostyngiad rhatach ar weithdai a gweithgareddau dysgu eraill.

*Os dymunwch ddefnyddio cyfleusterau’r Ystafell Ffitrwydd, bydd angen i chi dalu ffi ymuno gostyngol o £15.75 sy’n cynnwys Allwedd/band Technogym am ddim.

Cofrestru AM DDIM

Mae ein haelodaeth Talu Wrth Fynd yn cynnig yr hyblygrwydd eithaf i’r rhai y mae’n well ganddynt dalu am y gwasanaethau y maent yn eu defnyddio, pan fydd eu hangen arnynt. Nid oes angen i chi gofrestru am gyfnod penodol, nid oes ffi cofrestru, a gostyngiad o 50%, ac mae gennych ryddid i ddefnyddio ein gwasanaethau mor aml neu gyn lleied ag y dymunwch, gan dalu am yr hyn a ddefnyddiwch yn unig. Mae’r aelodaeth hon yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n gwerthfawrogi hyblygrwydd a chyfleustra.

 

Beth sy’n cael ei gynnwys?

50% oddi ar weithgareddau untro

 • Gostyngiad o 50% yn yr Ystafell Ffitrwydd
 • Gostyngiad o 50% ar Ddosbarthiadau
 • Gostyngiad o 50% ar Nofio
 • Gostyngiad o 50% ar yr Ystafell Iechyd a’r Sawna

Yn ogystal, rydym wedi ymuno â’n Hybiau o amgylch Sir Fynwy! Gallwch hefyd gael gostyngiad rhatach ar weithdai a gweithgareddau dysgu eraill.

*Os ydych yn dymuno defnyddio cyfleusterau’r Ystafell Ffitrwydd, bydd angen i chi dalu ffi ymuno gostyngol o £15.75 sy’n cynnwys Allwedd Technogym am ddim.

I wneud cais am eich aelodaeth PIH, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol drwy ffonio 01633 644800, e-bostiwch ein tîm aelodaeth YMA, ymunwch ar-lein YMA (neu drwy ein dolen ymuno ar-lein uchod) galwch heibio i weld un o’n haelodau tîm cyfeillgar,

 • Mae angen i gwsmeriaid sydd am ymuno â rhaglen aelodaeth Pasbort i Hamdden (PIH) fod yn gymwys drwy gwrdd â gofynion penodol sy’n ymwneud â rhai budd-daliadau. Mae’r rhestr o fudd-daliadau sy’n gymwys i’w gweld yma Pasbort i Hamdden – Monlife
 • Bydd gennych 7 diwrnod ychwanegol i ddarparu rhagor o dystiolaeth i’ch cefnogi i wneud cais os oes angen.
 • Mae’n ofynnol i gwsmeriaid ail-gymhwyso’n flynyddol drwy ddarparu dogfennau perthnasol i brofi eu bod yn gymwys. Fe’ch hysbysir fis cyn i chi ddod i ben i ail-ddilysu cymhwysedd.
 • Y gofyniad oedran ieuengaf ar gyfer ein haelodaeth PTL achlysurol yw 5 oed. Gall rhai gweithgareddau a gwasanaethau fod â chyfyngiadau oedran ychwanegol.  Diffinnir categorïau aelodaeth fesul oedran fel a ganlyn: Aelodaeth Iau ar gyfer 11 i 17 oed, Aelodaeth Oedolion ar gyfer 18 i 59 oed, ac Aelodaeth Hŷn ar gyfer 60 oed a hynach. 
 • Mae amodau a thelerau aelodaeth cyfredol yn berthnasol, ac ni roddir ad-daliad ar unrhyw adeg
 • Mae aelodaeth yn rhoi’r hawl i’r cwsmer gael yr holl fuddion a amlygwyd dan “Buddiannau Aelodaeth”
 • Wrth brynu aelodaeth debyd uniongyrchol, cymerir taliad pro rata. Nid yw hyn yn cynnwys y My Journey First Workout, sy’n gofyn am ffi sefydlu campfa un-amser o £15
 • Y gostyngiad Talu Wrth Fynd yw 50% oddi ar gynhyrchion dethol ac fe’i cymhwysir ar adeg prynu.
 • Derbynnir trosglwyddiadau Debyd Uniongyrchol a siaradwch â’n tîm aelodaeth cyn canslo unrhyw aelodaeth gyfredol
 • Nid yw aelodau sy’n dal i fod o fewn eu cyfnod aelodaeth ymrwymedig, yn unol â’r telerau ac amodau, yn gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon.
 • Rhaid i gwsmeriaid fod yn byw yn Sir Fynwy. Efallai y bydd angen prawf o gyfeiriad
 • Mae MonLife a Chyngor Sir Fynwy yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r hyrwyddiad, gan gynnwys ei hyd neu delerau, os oes angen.
 • Gellir dod o hyd i’n polisi data a phreifatrwydd yma – Cymorth – MonLife

 

Er mwyn darllen ein Telerau ac Amodau llawn, cliciwch YMA.


Gweithgareddau Am Ddim yn MonLife

This post is also available in: English