Passport to Leisure - Monlife
Events Calendar Creative-02
TMG-Creative_Website-Slider
Download Our App-02

Aelodaeth Gonsesiynol

Mae MonLife yn Weithredol yn creu sblash mis Rhagfyr eleni trwy gynnig sesiynau nofio cyhoeddus AM DDIM dim ond ar gyfer ein haelodau Pasbort i Hamdden. Mae croeso hefyd i aelodau newydd fanteisio ar y cyfle hwn, ond rhaid iddynt fod yn gymwys yn gyntaf er mwyn cofrestru ar ein cynllun Pasbort i Hamdden. Plymiwch yn ddyfnach i’r manylion trwy sganio’r cod QR canlynol.

Mae MonLife yn Weithredol yn gweithredu Cynllun Pasbort i Hamdden, sy’n cynnig gostyngiadau i’r rhai sydd ar incwm isel.

Mae aelodaeth Cynllun Pasbort i Hamdden yn rhoi i chi 25% a 50% oddi ar weithgareddau untro.

Bydd eich disgownt yn dibynnu ar ba fudd-daliadau rydych yn eu derbyn. Mae’r aelodaeth ar gael i unigolion sy’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)
 • Budd-dal Cymorth Incwm/Gweddwon
 • Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Personol
 • Elfen Anabledd (yn cael ei gredydu o fewn y Credyd Treth Gwaith)
 • Budd-dal Analluogrwydd Hirdymor/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Pensiwn Anabledd Rhyfel
 • Credyd Pensiwn
 • (gwarantedig)
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Treth y Cyngor
 • Lwfans Safonol

Gydag aelodaeth Cynllun Pasbort i Hamdden, byddwch yn gallu cael mynediad gostyngol i’n cyfleusterau drwy dalu wrth fynd neu’n fisol. Rhaid adnewyddu aelodaeth y Cynllun Pasbort i Hamdden bob 12 mis.

Aelodaeth Cynllun Pasbort i Hamdden (Debyd Uniongyrchol) 

Mae hon yn aelodaeth heb ymrwymiad, sydd heb isafswm cyfnod y contract. Mae angen adnewyddu ar ôl 12 mis gan y bydd eich aelodaeth yn dod i ben yn awtomatig. Oedolion (18-59 oed) a Hŷn (60+oed): £20 y mis.

Mae ein haelodaeth Debyd Uniongyrchol PTL yn cynnwys:

 • Mynediad i 4 Campfa
 • Nofio Cyhoeddus Diderfyn
 • Rhaglen ‘Taith Aelodau’ bersonol
 • Sesiwn 30 munud am ddim Body Blitz Wythnosol
 • Dros 160 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws 4 safle
 • Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)
 • Mynediad at ap ‘MyWellness’ Technogym
 • WIFI a pharcio am ddim

Os hoffech ddefnyddio’r cyfleusterau Ystafell Ffitrwydd, bydd angen i chi dalu ffi ymuno ostyngol o £15 ar gyfer sesiwn Sefydlu sy’n cynnwys allwedd Technogym am ddim.

Sut i wneud cais

I wneud cais am eich aelodaeth Cynllun Pasbort i Hamdden, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol drwy ffonio 01633 644800 neu cliciwch YMA

This post is also available in: English