Offers - Monlife

MonLife yw’r lle delfrydol ar gyfer byw bywyd i’r eithaf! Mae gennym gynigion anhygoel i chi na fyddant yn eich siomi. Rydym yn deall pa mor anodd yw hi i ddod o hyd i amser i ofalu amdanoch eich hun yn ein bywydau prysur. Dyna pam rydym wedi creu amrywiaeth o gynigion a chynhyrchion arbennig i’w gwneud hi’n haws ac yn fwy fforddiadwy i chi flaenoriaethu eich lles.


10 Dosbarth am bris 8

Gyda’n cynnig 10 dosbarth am bris 8, nid yw erioed wedi bod yn haws cychwyn ar eich taith ffitrwydd! Mae ein cynnig yn berffaith i’r rhai sy’n ceisio dechrau ar gyfundrefn ymarfer corff newydd, neu’r rhai na allent am ba bynnag reswm ymrwymo i aelodaeth flynyddol.

Rydym yn gwybod pa mor frawychus y gall fod i neidio’n syth i mewn i rywbeth anghyfarwydd, a dyna pam mae’r cynnig hwn wedi’i ddylunio gyda chi mewn golwg. Gallwch ymuno am fis, dod am ychydig o ddosbarthiadau, neu ymrwymo am gyfnod hirach; mae’r cyfan i fyny i chi. P’un a ydych yn chwilio am ddosbarthiadau dwysedd uchel neu ddosbarthiadau ymestyn ysgafn, rydych yn siŵr o ddod o hyd i’r dosbarth perffaith ar gyfer eich anghenion.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio ar y fargen fawr hon drwy gysylltu â’ch canolfan leol ar 01633 644800 neu gofynnwch wrth y dderbynfa. Edrychwch ar ein hystod o ddosbarthiadau Active a Les Mills isod:

Dosbarthiadau

Telerau ac Amodau:

 • Mae’r cynnig 10 am 8 ond yn berthnasol i ymweliadau pris llawn i oedolion. 
 • Mae’r cerdyn yn rhoi 10 ymweliad dosbarth ffitrwydd campfa i chi. 
 • Gallwch gymryd hyd at 12 mis i’w defnyddio.  
 • Gellir eu defnyddio yn unrhyw un o Ganolfannau Hamdden MonLife a’r dosbarthiadau sydd ar gael.
 • Ni ellir defnyddio’r rhain ar y cyd ag unrhyw gerdyn neu gynnig arall.  

20 sesiwn ‘Nofio Hŷn’ am bris 15

Gyda Nofio Hŷn, rydym yn cynnig 20 sesiwn nofio am bris 15 – cynnig gwych sy’n darparu’r budd mwyaf posib.

Mae Nofio Hŷn wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer pobl dros 62 oed ac mae’n ffordd wych i chi fod yn egnïol, a gwella’ch ffitrwydd.

Nofio yw un o’r gweithgareddau corfforol mwyaf poblogaidd ar gyfer pobl hŷn oherwydd ei natur effaith isel.  Nid yn unig y gall nofio rheolaidd gynyddu cryfder a hyblygrwydd y cyhyrau, mae hefyd yn cynnig rhai manteision corfforol a meddyliol allweddol hefyd.  O roi hwb i iechyd cardiofasgwlaidd i wella hwyliau a lleihau straen, nofio yw un o’r ffyrdd gorau i bobl hŷn cadw’n iach.

Ond nid dyna’r cyfan!  Mae nofio yn weithgaredd cymdeithasol, felly mae digon o gyfle i wneud ffrindiau newydd neu ail-gysylltu gyda hen rai.  Er mwyn manteisio ar y cynnig arbennig hwn, cysylltwch â’ch canolfan leol ar 01633 644800 neu gofynnwch wrth y dderbynfa. Edrychwch ar ein hamserlenni nofio isod:

Amserlenni Nofio

Telerau ac Amodau:

 • Mae’r cynnig 20 sesiwn Nofio Hŷn am bris 15 ond yn berthnasol i’r rhai 62 oed a throsodd 
 • Gallwch gymryd hyd at 12 mis i’w defnyddio.  
 • Gellir eu defnyddio yn unrhyw un o Ganolfannau Hamdden MonLife a’r dosbarthiadau sydd ar gael.
 • Ni ellir defnyddio’r rhain ar y cyd ag unrhyw gerdyn neu gynnig arall.

Atgyfeirio Ffrind

Helpwch i gael eich teulu a’ch ffrindiau’n weithredol drwy eu gwahodd i ymuno â chi yn UNRHYW o’n canolfannau MonLife Yn Weithredol.

Os bydd eich ffrind yn penderfynu ymuno naill ai ar aelodaeth ymroddedig neu flynyddol, byddwch wedyn yn derbyn mis AM DDIM ar eich aelodaeth Fyw … a chofiwch, nid oes cyfyngiad ar nifer y ffrindiau y gallwch eu cyfeirio.

Mae ymarfer gyda ffrindiau yn dod â llawer o fanteision!  Mae astudiaethau’n dangos bod pobl sy’n ymarfer corff gyda ffrind neu mewn grŵp yn tueddu i weithio’n galetach, yn llosgi mwy o galorïau ac yn y pen draw yn cyflawni eu nodau ffitrwydd yn haws. Dyma ychydig o fanteision ymarfer corff gyda ffrindiau:

 • Cadw’n Frwdfrydig: Gall gweithio allan gyda chyfaill roi’r hwb a’r cymhelliant ychwanegol sydd ei angen arnoch i gwblhau eich ymarfer, a gwneud yr holl brofiad yn fwy o hwyl.
 • Gwthio’ch Terfynau: Gall ymarfer gyda ffrindiau eich helpu i fynd ychydig ymhellach, torri drwy rwystrau ffitrwydd a herio’ch gilydd i gyrraedd uchelfannau newydd.
 • Cwmnïaeth Bleserus: Does dim dwywaith amdani fod ymarfer corff gyda rhywun rydych chi’n ei adnabod yn ei wneud yn fwy o hwyl. Mae mwynhau cwmni eich gilydd yn helpu i dorri’r undonedd o wneud ymarfer corff ac yn annog adborth a thrafodaeth gadarnhaol.

Ar hyn o bryd, mae ein holl atgyfeiriadau yn cael eu cwblhau trwy ein derbyniadau canolfannau.

Telerau ac Amodau:

 • Byddwch ond yn derbyn mis am ddim unwaith y bydd eich aelodaeth wedi’i chadarnhau’n weithgar ac ar ôl i’r aelod a gyfeiriwyd ymuno naill ai ar Aelodaeth Ymrwymedig neu aelodaeth Flynyddol.
 • I hawlio eich 1 mis am ddim, cysylltwch â’n tîm aelodaeth ar monmemberships@monmouthshire.gov.uk
 • Mae gan MonLife yr hawl i wrthod neu dynnu’r cynnig hwn yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Mae telerau ac amodau aelodaeth safonol yn berthnasol.

This post is also available in: English