Active Travel - Monlife

B4245 cynllun teithio llesol Rhosied i Gwndy – Cwestiynau Cyffredin

Nod cynllun teithio llesol Rhosied i Gwndy y B4245 yw gwella teithiau rhwng Rhosied a Gwndy. Archwiliwyd sawl llwybr ac, er y gellir datblygu llwybrau ychwanegol yn y dyfodol, aseswyd prif lwybr arfaethedig, sy’n cynnwys llwybr teithio llesol defnydd a rennir ger ochr ddeheuol y B4245, i ddarparu’r llwybr teithio llesol byrraf, mwyaf uniongyrchol rhwng Rhosied a Gwndy. Paratowyd dyluniadau manwl o’r opsiwn a ffefrir hwn ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae’r blwch coch ar y ddelwedd hon yn dangos yr adran o’r B4245 rhwng Rhosied a Gwndy sy’n destun y cynllun hwn

Disgrifiad o’r cynllun

Nid oes gan y B4245 presennol rhwng Gwndy a Rhosied ddarpariaeth palmant. Mae astudiaethau blaenorol ar hyd y llwybr hwn wedi tynnu sylw at yr angen am ddarpariaeth ddiogel i gerddwyr a beiciau, i gysylltu â gorsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren ac ar draws ardal Glannau Hafren. 

Mae Rhosied a Gwndy ychydig dros filltir ar wahân, pellter y gellid ei wneud gan ddefnyddio sgwter symudedd mewn hanner awr neu feicio mewn llai na deng munud. Bydd llwybr teithio llesol ar hyd y rhan hon o’r B4245 yn caniatáu i drigolion y ddau bentref elwa o’r cyfleusterau a’r cyfleoedd a gynigir gan eu pentrefi cyfagos, heb fod angen mynediad at gar.

Canlyniadau’r ymgynghori

Archwiliodd 219 o bobl y cynigion, ac ymateb i’n hymgynghoriad, naill ai yn y digwyddiad wyneb yn wyneb ar Hydref 4ydd 2023 neu ar-lein. Cyflwynodd Cyngor Cymuned Rhosied a Chyngor Tref Magwyr sylwadau ar wahân.

B4245 llwybr teithio llesol Rhosied-Gwndy (Cam 1)

Roedd 96% o’r bobl yr ymgynghorwyd â nhw yn ‘gefnogol iawn’ neu’n ‘eithaf cefnogol’ o’r llwybr teithio llesol arfaethedig Rhosied i Gwndy, sydd fel y disgwyl o ystyried nad oes cyswllt uniongyrchol a hygyrch ar gyfer teithio llesol ar hyn o bryd. Mae llawer o bobl eisiau cael yr opsiwn o deithio llesol ar frys ac yn canfod nad yw’r ddarpariaeth bresennol yn ddigonol. Dywedodd y mwyafrif helaeth y byddai’r gwelliannau arfaethedig yn dylanwadu ar eu dewis moddol ar gyfer teithiau lleol.

Canolbwyntiodd sylwadau ar y potensial i’r llwybr teithio llesol arfaethedig fod yn opsiwn diogel, hygyrch, ymarferol, cynaliadwy, iach a fforddiadwy.  Mae’n cael ei weld fel cyswllt ‘i bawb’ mawr ei angen rhwng cymunedau.  Roedd pryder gan rai am agosrwydd y llwybr i’r B4245, y potensial am wrthdaro rhwng defnyddwyr llwybrau, effaith y llwybr ar fioamrywiaeth leol a’r posibilrwydd o dagfeydd traffig neu golli lled y ffordd.  Byddwn yn mynd i’r afael â’r pryderon hyn trwy ddylunio, defnyddio arfer gorau a dadansoddi effaith y lleoliad lleol.  Gweler yr adran Cwestiynau Cyffredin isod am fwy o fanylion.

Mae’r llwybr hwn yn cael ei ystyried yn gam wrth gysylltu Magwyr a Gwndy â Chyffordd Twnnel Hafren, Cil-y-coed ac ymhellach i ffwrdd. Dywedodd sylw nodweddiadol:  ‘Mae hwn yn gynllun a fydd o fudd i drigolion ac ymwelwyr yr ardaloedd cysylltiedig, ac yn hyrwyddo dulliau teithio mwy ecogyfeillgar, e.e. wedi’i gyfuno o gerdded/beicio a hyfforddi yn lle gyrru.’

Heol yr Orsaf (Cam 2)

Mae dros hanner y bobl yr ymgynghorwyd â nhw yn teithio ar hyd Heol yr Orsaf i gyrraedd trafnidiaeth gyhoeddus (gorsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren) ac mae’r mwyafrif yn aml yn defnyddio’r llwybr ar gyfer teithiau pwrpasol. Dywedodd y rhan fwyaf y byddai palmentydd ehangach a gwelliannau cyffredinol i’r seilwaith teithio llesol yn eu hannog i gerdded a/neu feicio ar hyd Heol yr Orsaf, lle ar hyn o bryd roedd mwy na thri chwarter y bobl a ymgynghorwyd yn bennaf yn gyrru ar ei hyd.

Llwybr Teithio Llesol arfaethedig Rhosied i Gil-y-coed (Cam 3)

Dywedodd 92% o’r ymatebwyr ‘Byddaf’ i’r cwestiwn ‘A fyddech yn cefnogi Cam 3 adran llwybrau Teithio Llesol Rhosied i Gil-y-coed?’

Beth yw teithio llesol?  

Mae Teithio Llesol yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio cerdded, olwyna neu feicio i gyrchfan (a elwir hefyd yn “deithiau pwrpasol”). Nid yw’n cynnwys cerdded a beicio a wneir ar gyfer hamdden yn unig, er y gallai wella gweithgareddau hamdden yn sylweddol trwy helpu i gysylltu rhwydweithiau.  Gellir defnyddio teithio llesol i gyrraedd yr ysgol, gwaith, gwasanaethau a siopau, neu fel un o sawl dull ar daith hirach – er enghraifft, cerdded i’r orsaf i ddal bws neu drên.  Mae strategaeth teithio llesol Cyngor Sir Fynwy yn canolbwyntio ar deithiau o dair milltir neu lai, sy’n golygu gwella seilwaith cerdded a beicio o fewn cymunedau a rhwng pentrefi agos fel Rhosied a Gwndy, i wneud teithio llesol y dewis naturiol cyntaf ar gyfer teithiau lleol.

Pam canolbwyntio ar y B4245 rhwng Rhosied a Gwndy?

Amlygwyd yr angen am welliannau yn y rhan hon o Sir Fynwy yn ystod cyflwyniad Map Rhwydwaith Integredig Cyngor Sir Fynwy i Lywodraeth Cymru yn 2018.  Yr opsiynau presennol ar gyfer teithio llesol rhwng Rhosied a Gwndy (tua 1,700 a 4,000 o drigolion, yn y drefn honno) yn gyfyngedig ac yn anhygyrch i ddefnyddwyr amrywiol, oherwydd cyflymder traffig uchel a chyfaint y traffig, a diffyg llwybrau dirwystr a diogel. 

Mae sawl opsiwn ar gyfer cyswllt teithio llesol rhwng Rhosied a Gwndy wedi cael eu harchwilio ac aseswyd prif lwybr arfaethedig sy’n cynnwys llwybr teithio llesol defnydd a rennir ger ochr ddeheuol y B4245 fel yr un a fydd yn darparu’r opsiwn byrraf, mwyaf uniongyrchol.

Mae’r llwybr arfaethedig rhwng Rhosied a Gwndy yn gyswllt pwysig yn y rhwydwaith cerdded a beicio ehangach. Bydd llwybr teithio llesol byr ac uniongyrchol yn agor mynediad iachus, fforddiadwy a chynaliadwy i wasanaethau, ysgolion a chyfleoedd gwaith yn y ddau bentref, yn ogystal â chysylltu pobl leol ac ymwelwyr â’r llwybrau troed a beiciau presennol yn ardal Glannau Hafren, gwasanaethau bysiau ar hyd y B4245 a gwasanaethau rheilffordd i ymhellach i ffwrdd.  

Mae lefelau teithio llesol yn is yn Rhosied a Gwndy o gymharu â Sir Fynwy gyfan. Ar yr un pryd, mae cyfran y preswylwyr yn yr ardal leol sy’n gyrru car neu fan yn uwch na Sir Fynwy gyfan (Cyfrifiad 2021).  Roedd Cyfrifiad 2021 hefyd yn nodi bod gan Fagwyr a Rhosied gyfran uchel (63.7%) o breswylwyr oedran gweithio sy’n debygol o deithio’n rheolaidd i gymudo ac felly’n elwa’n uniongyrchol o well mynediad i Orsaf Reilffordd Cil-y-coed a Chyffordd Twnnel Hafren.

Y Cynigion  

Daeth astudiaeth o opsiynau posibl ar gyfer gwelliannau teithio llesol yn yr ardal i’r casgliad mai llwybr defnydd wedi’i rannu, tri metr o led i ochr ddeheuol y B4245 rhwng Rhosied a Gwndy yw’r opsiwn a ffefrir. Fel arfer, caiff prosiectau fel yr un hwn eu datblygu dros sawl blwyddyn o’r cysyniad hyd at ddyluniad manwl, gan ddilyn Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru neu WelTAG (gweler isod).  Mae prosiectau wedyn yn ddibynnol ar gymeradwyo cyllid gan gyrff fel Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod adeiladu.  Ar hyn o bryd rydym ar gam dylunio manwl y broses (WelTAG Cam 3). 

Gan mai’r llwybr a ffefrir yw ar gyfer teithio llesol, mae’r broses wedi’i seilio ar Ganllawiau Deddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021. Mae hyn yn cynnwys defnyddio offer archwilio cerdded a beicio yn ogystal â’r safonau y dylai llwybrau teithio llesol gadw atynt.  

Hidlo’r Opsiynau 

Ar ddechrau’r prosiect hwn ac yn unol â phroses Arfarnu Trafnidiaeth Cymru, datblygodd tîm y prosiect restr eang o atebion posibl, digon i allu penderfynu a oes unrhyw opsiynau cynllun sy’n werth eu dilyn a dewis rhestr fer o opsiynau i’w hystyried yn fanylach.  Cafodd opsiynau eu rhoi ar y rhestr fer yn seiliedig ar:  

 • eu gallu i atal, neu ddatrys y broblem nawr ac yn y dyfodol;  
 • eu gallu i gyflawni’r amcanion a bennwyd a gwella llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd Cymru;  
 • eu heffeithiau tymor byr a thymor hwy i sicrhau manteision lluosog ar draws pedair agwedd llesiant a gwneud y mwyaf o’r cyfraniad i’r saith nod llesiant;  
 • eu cyflawniad;  
 • eu cadernid i ansicrwydd a’u potensial i sbarduno newid hirhoedlog. 

Y Broses WelTAG 

Bydd y cynllun arfaethedig yn ceisio cymeradwyaeth a chyllid gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ac felly mae wedi cael ei ddatblygu yn unol â Chanllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG).  Mae’r broses WelTAG yn cwmpasu cylch bywyd cyflawn ymyrraeth arfaethedig yn y system drafnidiaeth o asesu’r broblem, ystyried datrysiadau posibl a dylunio cynlluniau, hyd at weithredu a gwerthuso prosiectau. 

Mae astudiaethau WelTAG yn rhan hanfodol o brosiectau trafnidiaeth mawr yng Nghymru i helpu i benderfynu pa rai yw’r atebion mwyaf priodol i’w datblygu, ac yn bwysig o ran cefnogi ceisiadau i Lywodraeth Cymru ar gyfer ariannu grantiau i gwblhau’r gwaith.  Mae WelTAG yn cynnwys cyfres o gamau cynllunio prosiect sy’n dilyn bywyd prosiect, rhaglen neu bolisi o syniadau cynnar hyd at ar ôl iddo gael ei gwblhau.  Mae pum cam WelTAG:  Cwblhawyd camau 1 a 2 y prosiect ym mis Awst 2022, ac rydym ar hyn o bryd yng Nghyfnod 3 WelTAG.

Cyfnodau’r dyfodol  

Bydd llwybr Rhosied i Gwndy (cam 1, a ddangosir isod fel llinell werdd) yn ategu gwelliannau teithio llesol arfaethedig ardal Glannau Hafren eraill y mae Cyngor Sir Fynwy yn ymchwilio iddynt ar hyn o bryd fel camau 2 a 3 y prosiect hwn (a ddangosir fel y llinell goch a’r llinell las, yn y drefn honno). Bydd Cam 2 yn canolbwyntio ar ddatblygu gwelliannau teithio llesol ar hyd Ffordd yr Orsaf yn Rhosied i annog teithiau cerdded a beicio i orsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren. Bydd Cam 3 yn bwrw ymlaen â’r cynigion i barhau â’r llwybr hwn o’r orsaf drenau sy’n teithio tua’r dwyrain, i Gil-y-coed, gyda’r potensial i gysylltu â llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RhBC) 4 ar Heol yr Orsaf yng Nghil-y-coed.

Cwestiynau Cyffredin 

Pryd fydd y llwybr yn cael ei adeiladu?  

Bydd cwblhau Cam 3 WelTAG yn llwyddiannus, a fydd yn darparu achos busnes llawn gan gynnwys dyluniadau manwl a gwybodaeth gyflenwi, yn ein galluogi i wneud cais am gyllid i symud i WelTAG Cam 4 (y cyfnod adeiladu). Gallai Cyngor Sir Fynwy ofyn am gyllid i ddatblygu’r cynllun hwn mor gynnar â’r flwyddyn ariannol nesaf (2024/2025), yn dibynnu ar gynnydd y dyluniadau a sicrhau caniatâd.  

Sut fydd y cynllun yn cael ei ariannu?  

Bydd y llwybr yn cael ei ariannu drwy grantiau Llywodraeth Cymru gyda’r nod o wella dulliau trafnidiaeth gynaliadwy.  

Pam mae’r llwybr ar ochr ogleddol y ffordd?  

Mae aneddiadau Gwndy a Rhosied ill dau ar ochr ddeheuol y B4245 yn bennaf, bydd yr aliniad hwn o’r llwybr yn lleihau nifer y croesfannau ffyrdd sydd eu hangen, gan wella cydlyniad y llwybr. Yn ogystal, mae llwybr teithio llesol yn cael ei letya’n well ar ochr ddeheuol tanffordd yr M4 oherwydd y bwlch gwartheg ar ochr ogleddol y ffordd.

Pam mae’r llwybr wrth ymyl y ffordd?  

Ystyriwyd aliniadau llwybrau amgen yn yr astudiaethau dros dro ar gyfer y llwybr, gostyngwyd y rhain oherwydd naill ai barn y cyhoedd neu ddichonoldeb technegol.  Gwelwyd bod y llwybr ar hyd y ffordd yn gadarnhaol ar gyfer diogelwch personol oherwydd diogelwch gweladwy eraill sy’n mynd heibio.

Mae’r B4245 yn ffordd brysur, a bydd byffer yn cael ei ddarparu lle bo modd rhwng y llwybr defnydd a rennir hwn a’r ffordd gerbydau. Mae hyn yn dilyn yr egwyddorion dylunio a nodir yn y Canllaw Dylunio Teithio Llesol: https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol.pdf  

Pam na all beicwyr ddefnyddio’r ffordd neu’r llwybr RhBC?

Nod y cynllun hwn yw ei gwneud yn bosibl i ystod ehangach o bobl gyrraedd cyrchfannau lleol yn gyfforddus ac yn ddiogel gan ddefnyddio teithio llesol.  Er bod beicio (yn hytrach na cherdded) yn ffurfio canran uwch o deithio llesol o amgylch Rhosied a Gwndy, mae lefelau teithio llesol cyffredinol yn isel yn yr ardal.

Mae’r adran Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RhBC4) sy’n ymuno Gwndy a Rhosied yn llwybr anuniongyrchol sydd heb ei oleuo a’i selio i raddau helaeth, gan ei gwneud naill ai’n anymarferol neu’n anaddas i amrywiaeth o bobl ddefnyddio teithio llesol rhwng Rhosied a Gwndy.

Byddai arwyneb sengl eang y llwybr teithio llesol a rennir arfaethedig, ochr yn ochr â’r B4245, yn darparu ar gyfer ystod ehangach o ddulliau teithio llesol. Mae’r llwybr wedi’i gynllunio i’w ddefnyddio gan gerddwyr a phobl sy’n defnyddio cadair olwyn a sgwteri symudedd, yn ogystal â’r rhai ar feiciau a beiciau mwy/addasol. Er bod rhai pobl yn beicio ar y rhan hon o’r B4245 ar hyn o bryd, mae cyflymder a chyfaint y traffig – yn ogystal â phresenoldeb cerbydau nwyddau trwm – yn ei gwneud yn annhebygol y bydd y rhan fwyaf o bobl yn dewis defnyddio’r llwybr byr, uniongyrchol hwn trwy deithio llesol oni ddarperir llwybr sydd wedi gwahanu.

Beth yw ‘llwybr teithio llesol cyd-ddefnyddio’?

Mae llwybr cyd-ddefnyddio yn llwybr i’w ddefnyddio gan unrhyw ddull o deithio llesol, boed yn cerdded, olwynion neu feicio, heb unrhyw nodweddion neu farciau gwahanu corfforol. Ni chaniateir ceir a beiciau modur ar lwybr cyd-ddefnyddio.  Mae’r llwybr cyd-ddefnyddio arfaethedig wedi’i ddylunio fel tri metr o led, ac eithrio rhan trosbont yr M4, lle gallai fod angen ei gulhau ychydig. Bydd y llwybr yn cael ei oleuo a’i wahanu oddi wrth draffig y ffordd.

Argymhellir llwybrau cyd-ddefnyddio yng nghanllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol ar gyfer ffyrdd rhyngdrefol fel y B4245 rhwng Rhosied a Gwndy, lle nad yw nifer y defnyddwyr o wahanol ddulliau yn debygol o gyrraedd lefel lle byddai darpariaeth ar wahân – a’r effaith dilynol ar yr amgylchedd, tir, deunyddiau a’r gost – yn gallu cael eu cyfiawnhau. Mae llwybrau ag arwyneb sengl eang yn gallu darparu ar gyfer beiciau mwy o faint, fel y rhai a ddefnyddir gan bobl anabl, a phobl mewn cadeiriau olwyn. Mae llwybrau cyd-ddefnyddio yn caniatáu ar gyfer defnydd hyblyg yn dibynnu ar yr adeg o’r dydd – er enghraifft, efallai mai beicwyr yw’r grŵp mwyaf yn ystod yr oriau brig yn ystod yr wythnos, a cherddwyr a’r rhai sy’n defnyddio sgwteri symudedd yw’r grŵp mwyaf yn ystod y dydd ac ar y penwythnos.

Mae llwybrau cyd-ddefnyddio wedi’u cynllunio i ddarparu digon o le fel y gall beicwyr goddiweddyd grwpiau o gerddwyr a beicwyr arafach, yn unol â chanllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol.  Mae defnydd anghyfreithlon o lwybrau teithio llesol gan bobl ar feiciau modur ac e-sgwteri yn fater i’r heddlu a dylid ei riportio’n briodol drwy ffonio 111.

Sut mae hyn yn effeithio ar gynlluniau ar gyfer Gorsaf Gerdded Magwyr a Gwndy?

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cefnogi cynlluniau ar gyfer Gorsaf Gerdded Magwyr a Gwndy gan y bydd yn annog ac yn cefnogi teithio llesol, yn helpu’r modd i newid o’r ffordd i’r rheilffordd ac yn arwain at ostyngiad mewn allyriadau carbon a llygredd aer yn yr ardal. Mae’r cyfamser ychwanegu llwybr teithio llesol rhwng Gwndy a Rhosied yn ategu cynlluniau ar gyfer gorsaf gerdded, gan gynnig yr opsiwn o deithiau di-gar a gwreiddio’r dewis o deithio llesol a thrafnidiaeth gynaliadwy yn arferion teithio pobl leol.

A oes digon o le, a fydd gwyrddni’n cael ei symud ac a fydd y ffordd yn cael ei chulhau?

Bydd y llwybr teithio llesol arfaethedig yn gofyn am ailgynllunio rhannau o’r ffordd a’r ymyl, a chaffael darnau o dir oddi wrth dirfeddianwyr preifat. Mae lled bresennol y ffordd yn amrywio ar hyd y rhan hon, bydd y cynllun yn gwneud y ffordd yn lled gyson o chwe metr a hanner, sef isafswm lled bresennol y ffordd. 

Bydd tîm tir Cyngor Sir Fynwy yn ymgysylltu â’r tirfeddianwyr, os bydd cymeradwyaeth ar gyfer y cynllun yn caniatáu cynnydd i’r cam hwn. Mae’r tîm ecoleg eisoes wedi cysylltu â’r tirfeddianwyr perthnasol a oedd angen caniatâd i fynd i mewn i dir preifat i gynnal arolygon ecoleg i baratoi ar gyfer y cynllun hwn. 

Lle bo angen, bydd ymylon, gwrychoedd a ffiniau caeau yn cael eu hailgynllunio, ynghyd â mynedfeydd a waliau caeau.  Mae’r ailgynllunio’n cynnwys trawsleoli neu blannu amnewid gwrychoedd a choed.  Mae sicrhau bod y cynllun yn dod â budd net i fioamrywiaeth yn sylfaenol i Gyngor Sir Fynwy ac yn ofyniad am gyllid Llywodraeth Cymru o’r cynllun.   Bydd y cynllun yn cael ei asesu’n briodol ar gyfer cyfyngiadau ecolegol a chyfleoedd fel rhan o’r prosiect teithio llesol.  Bydd tîm Seilwaith Gwyrdd Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda thîm y prosiect i sicrhau bod yr effeithiau’n cael eu lleihau, a bod cyfleoedd yn cael eu gwneud i’r eithaf i gyfrannu tuag at adfer natur.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â thîm y prosiect, e-bostiwch ActiveTravel@monmouthshire.gov.uk  

Dolenni Defnyddiol

Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru drafft newydd (heb eu mabwysiadu eto)

https://www.llyw.cymru/arweiniad-ar-arfarnu-trafnidiaeth-cymru-weltag-2022

Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru 2017

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-12/arweiniad-ar-arfarnu-trafnidiaeth-cymru_3.pdf

Canllaw Dylunio Teithio Llesol

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol.pdf

Llwybr Newydd – Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2021

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021-symudedd-strategaeth-lawn.pdf

Cynllun Cymuned a Chorfforaethol Sir Fynwy

https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2023/07/MMCCommCorpPlan_FINAL_CY.pdf


Cwestiynau Cyffredin Dolydd y Castell

Fel rhan o gyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a dderbyniwyd yn 2023/24, bydd cam 1 y gwaith o adeiladu Pont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni yn cychwyn ym mis Medi 2023.

Pa waith sy’n cael ei wneud?

Mae’r unig waith sydd wedi’i raglennu er gyfer eleni yn gysylltiedig â’r groesfan teithio llesol ger Pont Llan-ffwyst. Yn benodol, cynigir fod rhan o’r gwaith ar ramp y lan ddeheuol sy’n gysylltiedig â’r bont newydd yn cael ei wneud (gweler yr ardal sydd wedi’i hamlygu i’r gogledd o dir tafarn y Bridge Inn ar y cynllun atodedig). Bydd hyn yn bodloni gofynion y caniatâd cynllunio, sy’n nodi fod yn rhaid i waith gychwyn ar y safle erbyn y 4ydd o Hydref 2023. Bydd y gwaith adeiladu yn cynnwys ffurfio is-sylfeini un lefel ar gyfer ramp ddeheuol y bont.

Pryd fydd y gwaith yn dechrau ac yn gorffen?

Bydd y gwaith cychwynnol ar ramp y lan ddeheuol yn cael ei wneud o ganol mis Medi (amcan ddyddiad – o gwmpas yr wythnos sy’n cychwyn ar y 18fed o Fedi 2023) a bydd yn para tua 4 wythnos i gyd.

Pryd fydd y bont wedi’i chwblhau?

Ar hyn o bryd mae MCC yn caffael contractwr i ymgymryd â’r prif waith ar Bont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni. Cynigir y byddai’r contractwr yn ymgymryd â’r rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu (llwybrau, rampiau, y bont ei hun) tua canol y flwyddyn nesaf, ac mae disgwyl i’r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn Rhagfyr 2024.

Beth am fioamrywiaeth y safle?

Rydym yn gwerthfawrogi bod Afon Wysg a’r Dolydd cyfagos yn llawn bywyd gwyllt a bioamrywiaeth, gan gynnwys dyfrgwn.   Ar hyn o bryd rydym yn gweithio’n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a rhanddeiliaid lleol er mwyn sicrhau nad yw’r dyfrgwn nac unrhyw fywyd gwyllt arall yn cael eu heffeithio yn ystod unrhyw gam o’r gwaith adeiladu arfaethedig.

Drwy’r broses gynllunio, ymgynghorwyd â CNC ar y cynigion i wella’r llwybrau presennol drwy Ddolydd y Castell. Mae mae deialog agored yn sicrhau bod unrhyw bryderon yn cael sylw.  Mae ymgynghorwyr MCC, WSP, wedi cynnal arolygon helaeth ac wedi darparu tystiolaeth i MCC i gefnogi cynigion y cynllun a’r broses ymgeisio gyffredinol.

Beth sy’n digwydd i lwybrau Dolydd y Castell?

Nid oes caniatâd cynllunio ar gyfer llwybrau Dolydd y Castell (Castle Meadows) eto a bydd y rhain yn cael eu hystyried gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy yn y dyfodol a chanlyniad hyn fydd yn pennu’r camau nesaf. Os bydd cais cynllunio’n llwyddiannus, bydd cais yn cael ei wneud am gyllid i adeiladu’r llwybrau ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25. Mae mwy o wybodaeth am lwybrau Dolydd y Castell a’r cynllun ehangach o Lan-ffwyst i’r Fenni ar gael isod.


Pam ydym yn gwneud y cynllun?

Mae’r cynllun Teithio Llesol rhwng y Fenni a Llan-ffwyst yn anelu at wneud llwybr mwy diogel ar gyfer cerdded, beicio ac olwyna rhwng yr aneddiadau. Mae hyn yn cynnwys pont newydd ar draws yr afon Wysg, a gafodd ganiatâd cynllunio yn 2018, ac sy’n cysylltu’r naill ochr a’r llall. Bydd y llwybrau drwy Ddolydd y Castell yn cael eu gwella i safonau teithio llesol er mwyn gwella hygyrchedd i bawb.

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) yw lleihau nifer y teithiau car drwy wella’r llwybrau teithio llesol rhwng mannau sy’n denu teithiau. Nod hyn yn ei dro yw lleihau llygredd, gwella iechyd a chydraddoldeb.

Beth yw’r cynlluniau cyffredinol?

Cynlluniau’r bont:

Cafodd y bont ei chynllunio yn 2018, a gallwch weld hynny yma: Chwiliwch am 2018/00408 ar https://planningonline.monmouthshire.gov.uk/online-applications/?lang=CY

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ddechrau ddiwedd yr haf/dechrau hydref 2023, gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu yn 2024.  Mae amseriadau’r gwaith yn cael eu heffeithio gan lefelau afonydd a chyfyngiadau ecolegol.

Gellir gweld cynlluniau’r dolydd isod:

Beth rydym yn ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol 2023/24 ar y cynllun hwn?

Mae’r cais hwn yn canolbwyntio ar y cysylltiadau Teithio Llesol sydd eu hangen rhwng ardaloedd Llan-ffwyst a phrif dref y Fenni. Mae’n seiliedig ar bont Teithio Llesol newydd a chysylltiadau cysylltiedig a fydd yn darparu nifer o fuddion Teithio Llesol.  Mae canlyniad cyffredinol y cynllun yn ceisio cyflawni

 • Pont newydd i gerddwyr/beicio ar draws yr afon Wysg tua 50 metr i’r dwyrain o bont bresennol Cerrig y Fenni (heneb gofrestredig a hefyd rhestredig Gradd II*).
 • Cysylltiadau pellach ar ffurf llwybr Teithio Llesol oddi ar y ffordd trwy Ddolydd y Castell i ganol y dref ac ymlaen i’r orsaf drenau.
 • Gwell cysylltiadau â Llan-ffwyst o’r bont newydd.

Y bont newydd fydd y brif groesfan afon rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni ar gyfer Defnyddwyr Heb Foduron.  Bydd hyn yn lleihau’n sylweddol y risgiau sy’n gysylltiedig â’r droedffordd gul bresennol dros bont bresennol y Fenni ac yn annog mwy o newid moddol o ganlyniad.  Mae hefyd yn bwysig sicrhau cysylltiadau effeithiol o’r bont (newydd a phresennol) i ganol y dref, i aneddiadau tai yn Llan-ffwyst a chyrchfannau allweddol eraill, fel bod yna lwybr di-dor.  Yn y gorffennol mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu astudiaethau blaenorol ar Bont Llan-ffwyst.   Mae’r cais yn ceisio cyllid i gwblhau camau hanfodol wrth ddatblygu’r rhwydwaith Teithio Llesol rhwng anheddiad Llan-ffwyst a chanol tref y Fenni.

Pont Teithio Llesol

Mae’r cynllun wedi’i restru yn y rhaglen CTLl fel y 4ydd blaenoriaeth uchaf nad yw’n rhan o’r Metro. Y cynllun yw blaenoriaeth Map Rhwydwaith Teithio Llesol uchaf Cyngor Sir Fynwy ar gyfer y Fenni, yn seiliedig ar ein cyfnod Ymgysylltu diweddar a data blaenorol. Nod y cynllun yw cyflwyno pont newydd i gerddwyr/beicio ar draws Afon Wysg tua 50 metr i’r dwyrain o’r bont Gerrig bresennol sy’n Heneb Gofrestredig ac yn rhestredig Gradd II*. Mae’r bont newydd wedi cael ei chynllunio’n addas gan Bensaer pont enwog a chynigir y bydd yn dod yn brif groesfan yr afon rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni i ddefnyddwyr heb fodur. Bydd hyn yn lleihau’n sylweddol y risgiau iechyd a diogelwch sy’n gysylltiedig â’r llwybr cul presennol dros y Bont bresennol. Tasgau i gynnwys: mynd i’r afael ag amodau cynllunio cyn cychwyn, caffael contractwr/contractwyr, deunyddiau ar gyfer y bont, gweithredu’r bont a chysylltiadau cysylltiedig a mesurau Cydnerthedd Llawr Eiddo.

Dolydd y Castell

Mae’r cynllun yn ceisio darparu gwell cysylltiadau cerddwyr a beicio, sy’n cydymffurfio â gofynion Teithio Llesol, ar draws Dolydd y Castell a Chaeau Ysbytty sy’n cysylltu Llan-ffwyst (trwy bont troed a beicio Llan-ffwyst) â chanol tref y Fenni a gorsaf rheilffordd y Fenni.  Tasgau i’w cynnwys:

 • Dolydd y Castell – cael caniatâd cynllunio, mynd i’r afael ag unrhyw amodau cyn cychwyn, cyflawni Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd ar gyfer pont Afon Gafenni, caffael contractwr.
 • Caeau Ysbytty (gan gynnwys croesfan A40/Heol yr Orsaf) – yn amodol ar drafodaethau tir llwyddiannus, cynnal arolygon pellach, dylunio cadarn, cyflwyno cynllunio, cyflawni caniatâd cynllunio, mynd i’r afael ag unrhyw amodau cyn cychwyn, caffael contractwr.

Cysylltiadau Llan-ffwyst

Mae’r cynllun yn ceisio darparu gwell cysylltiadau cerddwyr a beicio, sy’n cydymffurfio â gofynion Teithio Llesol, rhwng Llan-ffwyst a phont droed a beiciau newydd Llan-ffwyst – lle y gall cerddwyr a beicwyr wedyn barhau â’u siwrnai ymlaen trwy Ddolydd y Castell a Chaeau Ysbytty i ganol tref y Fenni a Gorsaf Reilffordd y Fenni.  Tasgau i gynnwys: cwblhau Astudiaeth Cam 3 WelTAG (gan gynnwys arolygon cysylltiedig, a dylunio), paratoi pecyn tendro, holi a chyflwyno cais cynllunio (os oes angen) ac unrhyw amodau cynllunio cyn cychwyn, caffael contractwr/contractwyr, a dechrau adeiladu.

Ar gyfer beth mae’r cais cynllunio presennol?

Mae’r cais cynllunio DM/2022/01831 ar gyfer y llwybrau gwell trwy Ddolydd y Castell i safonau Teithio Llesol, gan gynnwys disodli’r bont dros yr Afon Gafenni. Bydd y cais hwn yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Cynllunio’r Cyngor yn y dyfodol agos.  Nid yw’r cais cynllunio hwn yn cynnwys pont newydd Afon Wysg na’r llwybrau i’r gogledd-orllewin o’r bont sy’n cysylltu â Ffordd Merthyr, sydd eisoes â chaniatâd cynllunio, neu’r mannau mynediad i Ddolydd y Castell, sy’n cael eu cwmpasu gan ddatblygiadau a ganiateir. Nid yw ychwaith yn cynnwys llwybrau ar ochr Llan-ffwyst o’r Afon Wysg, mae’r rhain yn cael eu datblygu ar hyn o bryd trwy astudiaeth WelTAG 3.

Pa ddeunydd arwyneb sydd wedi’i ddewis?

Yn ystod y broses ddylunio, nododd y tîm peirianneg lawer o opsiynau arwyneb posibl a fyddai’n dderbyniol i randdeiliaid gwahanol. Gwnaed dewis rhagarweiniol o asffalt gan y gwelwyd bod gan hyn y nodweddion gwisgo gorau ar gyfer y digwyddiadau llifogydd blynyddol.  Yn dilyn ymgynghoriad, newidiwyd y deunydd arwyneb arfaethedig i ateb mwy derbyniol i’r boblogaeth leol.

Mae’r deunydd arwyneb arfaethedig bellach yn un o Resin Hydraidd wedi’i Rhwymo– Lliw Llwydfelyn.

Alinio llwybrau

Mae’r aliniad arfaethedig i raddau helaeth yn dilyn y llwybrau concrit lled-rwym a chellog presennol, gan leihau’r effaith ar yr amgylchedd naturiol. Trwy’r ymgynghoriadau, dysgom mai’r dewis oedd cyfyngu’r newidiadau i’r aliniad presennol a chadw’r llinellau awydd naturiol heb newid.  Trwy ddilyn y llwybrau swyddogol a sefydledig, ystyrir y cynllun yn fwy fel gwelliant/ailwampio’r safle presennol, yn hytrach nag adeiladu o’r newydd, a oedd yn ffafriol o’r safbwynt amgylcheddol ac i  randdeiliaid – i beidio â diwydiannu’r ddôl.

Goleuo

Mae goleuadau yn y cynllun wedi cael eu tynnu yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.

Cyllid ar gyfer y cynllun

Mae’r cynllun wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Teithio Llesol, a weinyddir gan Drafnidiaeth Cymru.  Mae’r arian hwn wedi’i neilltuo ar gyfer gwelliannau i lwybrau teithio llesol trwy broses ymgeisio flynyddol ar gynlluniau a gyflwynwyd.  Rhaid i’r holl seilwaith sydd wedi’i osod fodloni canllawiau Teithio Llesol fel y nodir yma: https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol.pdf

Bydd methu â chyrraedd meini prawf yn golygu na fydd y cynllun yn cael ei ariannu.

A fydd yn ofynnol i gŵn fod ar denynau yn y Dolydd oherwydd y cynllun hwn?

Na.

Dylid nodi bod yn rhaid i gŵn fod o dan reolaeth y perchennog yn gyhoeddus bob amser, a byddai Cyngor Sir Fynwy bob amser yn cynghori y dylai cŵn fod o dan reolaeth agos (ar dennyn neu wrth eich sodlau) o amgylch plant, beicwyr, gwartheg ac wrth fynd i mewn i’r dolydd a’u gadael.

Cwestiynau Cyffredin am y Gridiau Gwartheg

Pam dewiswyd gridiau gwartheg?

Mae’r heriau yn Nolydd y Castell yn gymhleth, gyda gwartheg yn pori am tua 7 mis y flwyddyn, gofynion hygyrchedd o ganllawiau Teithio Llesol a’r defnydd cyfredol. Ar ôl llawer o drafodaethau gyda gwahanol grwpiau a’r rhai sydd â phrofiad o heriau o’r fath, cytunwyd i gopïo fformiwla ddylunio hir-bresennol o grid gwartheg gyda giât cerddwyr ar yr ochr.  Defnyddir hyn yn helaeth ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan gynnwys yn Sir Fynwy ar NCN 46 yng Ngheunant Clydach heb adroddiadau am unrhyw broblemau.  Gellir gweld enghreifftiau pellach ar waelod y ddogfen hon.

Cytunwyd mewn cyfarfod prosiect rhwng rhanddeiliaid ym mis Gorffennaf 2022 i weithredu pwynt mynediad prawf ar y Dolydd i brofi dyluniad y grid a’r giât, cyn cael ei weithredu ar draws yr holl bwyntiau mynediad ar Ddolydd y Castell.

Dyluniad y Grid Gwartheg

Cafodd y Grid Gwartheg a osodwyd yn Nolydd y Castell ei ddylunio a’i adeiladu i Safon Brydeinig BS4008: 2006. Cafodd ei gynhyrchu gan gwmni sydd â dros 20 mlynedd o brofiad yn gwneud gridiau, heb unrhyw ddigwyddiadau hysbys, ac fe’i gosodwyd gan gontractwyr lleol ag enw da yn unol â rheoliadau CDM.

Pam cafodd gridiau eu gosod heb ganiatâd cynllunio?

Uwchraddiwyd y pwynt mynediad trwy ddatblygiad a ganiateir.  Mae hyn yn galluogi’r cyngor i wella’r pwynt mynediad fel y mae’n ei ystyried yn briodol.

Ymgynghori

Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun yng Ngwanwyn 2022, gyda chefnogaeth i’r cynllun cyfan.  Cafwyd sylwadau o bryder ynghylch dewis gridiau gwartheg, a dyna pam y cynigiwyd treial yn lle ei weithredu’n llawn, yn ogystal â deunydd arwyneb a goleuadau yr ymdriniwyd â hwy yn dilyn adborth gan y cyhoedd. Cynhaliwyd ymgynghoriad ehangach â rhanddeiliaid eraill, fel Cŵn Tywys a grwpiau anabledd i sicrhau bod amrywiaeth eang o leisiau’n cael eu clywed.

Pwynt mynediad o’r Bont Teithio Llesol newydd

Mae gan bont Afon Wysg ganiatâd cynllunio gyda grid gwartheg a threfniant giât ar ochr y Dolydd i atal gwartheg rhag croesi’r bont.  Gellir gweld hyn isod mewn dyfyniad o’r dogfennau cynllunio a gymeradwywyd yn flaenorol:

Y Camau Nesaf

Mae’r cynlluniau hyn wedi’u rhannu gyda’r corff cyllido ac wedi derbyn cytundeb mewn egwyddor i fwrw ymlaen, yn amodol ar ddyluniad manwl. 

Mae Cyngor Tref y Fenni yn cynnal cyfarfod rhanddeiliaid ganol mis Gorffennaf 2023 i drafod cynigion y cynllun yn dilyn y cynnydd a wnaed ers y sesiwn ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2022.  Mae tîm y prosiect yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda’r holl randdeiliaid i gyflawni’r prosiect.

Pa bwyntiau mynediad sy’n cael eu cynnig nawr

Pwyntiau mynediad Dolydd y Castell

 1. 1.Pont Teithio Llesol Newydd
 2. 2.Ffordd Merthyr (gyferbyn â’r Bont Llan-ffwyst bresennol)
 3. 3.Ffordd Merthyr (gyferbyn â’r fynedfa cerbydau gwasanaeth)
 4. 4.Maes Parcio Byefield Lane
 5. 5.Mill Street (y Castell a lleoliad y treial)
 6. 6.Mill Lane
 7. 7.Ramp i Heol yr Orsaf
 8. 8.Gerddi Glyndŵr

G.           Pont Gafenni

Pwyntiau mynediad 1, 3, 4, 6

Oherwydd lleoliad y pwyntiau hyn, gyda heol neu faes parcio yn union gyfagos i’r pwynt mynediad, mae angen rheolaeth agos ar blant ifanc ac anifeiliaid ac felly byddai dan oruchwyliaeth. Rhagwelir y bydd dyluniad y pwyntiau mynediad hyn yn debyg i’r rhai a dreialwyd, ond gyda giât wahanol a Grid Gwartheg culach. 

Bydd y giât yn un araf, hunan-gau, di-glicied, gwthio i agor, i mewn i’r Dolydd. Bydd gan hwn agoriad 1.5m a byddai ochr y giât yn hawdd ei chyrraedd i’r rhai sydd â chyfyngiadau symudedd i agor y giât. Bydd lled y grid yn 1.5m o led i fodloni safonau Teithio Llesol a’r hyd a ragwelir ar hyn o bryd fydd 2.6m i atal gwartheg rhag neidio dros y grid (Safon Brydeinig). Mae manylion y grid (bylchau a maint y bar) i’w cadarnhau yn dilyn trafodaethau gydag arbenigwyr grid gwartheg, sydd wedi bod yn mynd rhagddynt ers i’r cynllun ddechrau.  Y gobaith yw y gall dyluniad ac aliniad y gridiau fod yn gymaint fel y bydd llif naturiol symudiad troed yn cael ei gyfeirio’n fwy at giât a’r agoriad ci, bydd y llwybr mynediad olwyna yn wyriad bach o’r awydd gweledol.

Bydd yr uchod ar waith yn ystod amseroedd pori ar y Dolydd (ar yr hiraf, o ddiwedd mis Mehefin i ddiwedd mis Ionawr).  Ar adegau nad oes pori, bydd y gatiau’n cael eu cloi mewn safle “ar agor,” gan ddarparu pwynt mynediad 1.5m o led parhaus i bob defnyddiwr. Yna bydd y gridiau gwartheg naill ai’n cael eu cau i ffwrdd â gatiau, neu wedi’u gorchuddio ag arwyneb parhaus yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r delweddau uchod yn dangos enghraifft grid a giât 1.5m (Pwynt Mynediad 6).

Pwynt Mynediad 2

Bydd y pwynt mynediad hwn yn dod yn un eilaidd unwaith y bydd y bont Teithio Llesol newydd yn cael ei hadeiladu a bydd yn cael ei huwchraddio i giât gwthio’n unig.

Pwynt Mynediad 5

Gwelwyd bod defnyddio’r pwynt mynediad hwn yn wahanol i’r hyn a ragwelwyd gan dîm y prosiect, gyda chŵn yn cael eu gadael yn rhydd ymhell cyn mynd i mewn i’r Dolydd. Mae’r pellter o ffordd yn golygu bod perchnogion cŵn yn teimlo’n ddiogel i ryddhau eu cŵn cyn mynd i mewn i’r Dolydd, gan arwain at gŵn yn rhedeg yn rhydd ar ddwy ochr y pwynt mynediad.

Y pwynt mynediad hwn fydd giât gwthio i fynd i mewn, hunan-gau, a fydd yn 1.5m o led. Bydd y fynedfa i’r gât ar ochr Dolydd yn ddigon i olwyno wrth ochr y giât i ganiatáu mynediad haws i’r rhai sydd â chyfyngiadau symudedd. Bydd hyn yn cael ei glicied ar agor pan nad yw gwartheg yn pori ar y dolydd. Mae’r trefniant hwn yn cael ei brofi ar hyn o bryd ar bont bresennol Gafenni ac mae wedi cael adborth cadarnhaol hyd yn hyn gyda grwpiau mynediad anabledd lleol.

Pwynt Mynediad 7 ac 8

Mae’r dyluniad ar gyfer y pwyntiau mynediad hyn yn dal i gael ei ystyried oherwydd pa mor gynnar ydyw o ran y cynllun yn y cyfnod hwn. 

Pont Gafenni

Mae’r rheolaethau gwartheg a gynigiwyd yn flaenorol ar Bont Gafenni (G ar y map uchod) i’w dileu er mwyn caniatáu i holl ddefnyddwyr y Dolydd (gan gynnwys gwartheg) symud yn rhydd ar draws y bont, mae hyn yn dileu cyfyngiadau’r 2 giât/grid ar y cynllun, mae’r gwartheg eisoes yn croesi’r nant gyfagos ac yn pori’r ddwy ochr.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â thîm y prosiect, anfonwch e-bost at ActiveTravel@monmouthshire.gov.uk

Enghreifftiau o bwyntiau mynediad tebyg

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/projects/2020/england/route-upgrade-kennington-meadows-oxford/

CycleStreets » Photomap » Chwilio » grid gwartheg

Corsydd Burton – Croesfan Feicio Wych yr Afon Dyfrdwy (cyclingnorthwales.co.uk)

https://www.geograph.org.uk/photo/3676050 National Cycle Route 52

Gate and cattle grid, Hambleton peninsula

Uwchraddio Llwybrau: Kennington Meadows, Rhydychen – Sustrans.org.uk

Dolenni Defnyddiol

Canllaw Dylunio Teithio Llesol

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol.pdf

Llwybr Newydd – Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2021

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021-symudedd-strategaeth-lawn.pdf

Cynllun Cymuned a Chorfforaethol Sir Fynwy

Community and Corporate Plan – Version 3.0_Council.pdf (monmouthshire.gov.uk)

Canllawiau dylunio Sustrans ar fynediad Greenway ar gyfer llwybrau (9.4.5 Rheoli da byw)

https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/infrastructure/sustrans-traffic-free-routes-and-greenways-design-guide/sustrans-traffic-free-routes-and-greenways-design-guide-contents/2019-design-guidance/part-2-design-details/9-access-to-routes

Canllawiau Mynediad Agored Sir Fynwy

www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2013/09/Monmouthshire-Access-Design-Guide-Final-19-03-12.pdf 


Llwybr Teithio Llesol Lôn Cae Williams i Bont Mynwy

Hoffem roi diweddariad i chi ar y cynnig ar gynnydd dolen Teithio Llesol Lôn Cae Williams i Bont Mynwy ers yr ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein diwethaf ym mis Chwefror 2022.

Pam y cafodd newidiadau eu cynnig?

Cafodd yr angen am ddolen Teithio Llesol yn y lleoliad yma ei adnabod gyntaf pan gyflwynwyd Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol Cyngor Sir Fynwy i Lywodraeth Cymru yn 2018. Mae’r ddolen rhwng y fynedfa i Lôn Cae Williams a Phont Mynwy yn gymharol fyr ond mae’n bwysig i’r rhwydwaith Teithio Llesol ehangach gan y bydd yn rhoi mynediad uniongyrchol i Bont Mynwy a’r gwasanaethau a’r cyfleusterau yng nghanol y dref. Bydd y llwybr yn cysylltu Lôn Cae Williams gyda chanol Trefynwy drwy Heol Wonastow a Stryd Drybridge, a hefyd yn rhoi cysylltiadau o barc sglefrio Heol Rockfield i ganol y dref. Ar ben Heol Wonastow, byddai’r llwybr arfaethedig yn cysylltu gyda llwybr teithio llesol arall yn rhedeg rhwng datblygiad Kingswood Gate a Lôn Cae Williams. Bu’r datblygiad tai newydd yn Kingswood Gate yn un o’r sbardunau allweddol am y newidiadau a gynigir. Mae’n anochel y bydd twf yn y boblogaeth leol yn arwain at fwy o deithiau a phwysau ar y rhwydwaith priffyrdd lleol. Gall hyn arwain at fwy o dagfeydd, llygredd a mwy o effeithiau negyddol ar yr economi. Mae gan gerdded a seiclo rôl sylweddol wrth wneud i drafnidiaeth redeg yn fwy effeithiol. Felly, i alluogi symudedd effeithiol a chynaliadwyedd, ni fu integreiddio cynllunio a thwf tai gyda chynllunio trafnidiaeth o’r cychwyn cyntaf erioed yn bwysicach. Cafodd dau gyfnod cyntaf llwybr Kingswood i Lôn Cae Williams eu hadeiladu eisoes a byddai’r cynllun a gynigir yn clymu mewn i’r llwybr newydd hwn yng nghyffordd Heol Wonastow/Lôn Cae Williams. Dangosir ardal yr astudiaeth yn Ffigur 1.

Ffigur 1: Ardal yr Astudiaeth

Amcanion y Cynllun

 • Darparu rhwydwaith cerdded a seiclo cydlynus, uniongyrchol, diogel, cysurus a deniadol o Overmonnow i’r cymunedau o amgylch cymunedau, gwasanaethau a chyfleusterau ar draws Trefynwy.
 • Cynyddu lefelau mynediad cynaliadwy i gyflogaeth, iechyd, addysg a gwasanaethau;
 • Cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch gwirioneddol a thybiedig cerddwyr, seiclwyr a defnyddwyr cadair olwyn ar hyd ac ar draws ardal yr astudiaeth;
 • Sicrhau newid dull teithio yn Nhrefynwy tuag at ddulliau mwy cynaliadwy ar gyfer pob taith; a
 • Gostwng effeithiau negyddol trafnidiaeth ar yr amgylchedd naturiol ac adeiledig.

Proses WelTAG

Bydd y cynllun arfaethedig yn gofyn am gymeradwyaeth a chyllid o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a chafodd felly ei ddatblygu yn unol ag Arweiniad Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG). Mae proses WelTAG yn cynnwys cylch oes cyflawn ymyriad arfaethedig yn y system drafnidiaeth o asesu’r broblem, ystyried datrysiadau a dyluniad cynllun posibl, hyd at weithredu ac arfarnu prosiect. Mae astudiaethau WelTAG yn rhan hanfodol o brif brosiectau trafnidiaeth Cymru i helpu penderfynu pa rai yw’r datrysiadau mwyaf addas i’w datblygu, ac yn bwysig wrth gefnogi cynigion i Lywodraeth Cymru ar gyfer grantiau cyllid i gwblhau’r gwaith. Fel arfer caiff cynlluniau hyn eu datblygu dros nifer o flynyddoedd o’r cysyniad hyd at y dyluniad manwl ac maent wedyn yn dibynnu ar gymeradwyaeth cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod adeiladu. Cyhoeddwyd arweiniad arfarniad trafnidiaeth neilltuol ar gyfer Cymru yn 2008 a’i ddiweddaru yn 2017. Cyhoeddwyd drafft ganllawiau newydd yn 2022 i adlewyrchu Llwybr Newydd, strategaeth trafnidiaeth newydd Cymru 2021. Mae WelTAG yn cynnwys cyfres o gamau cynllunio prosiect sy’n dilyn bywyd prosiect, rhaglen neu bolisi o syniadau cynnar trwodd i’w gwblhau. Mae gan WelTAG bum cam, fel y dangosir yn Ffigur 2. Cafodd camau 1 a 2 y prosiect eu cwblhau ym mis Awst 2022, a rydym ar WelTAG Cam 3 ar hyn o bryd.

Cam Un Achos Strategol AmlinellolCam Dau Achos Busnes AmlinellolCam Tri Achos Busnes LlawnCam Pedwar GweithreduCam Pump Yn dilyn gweithredu
Materion/Problemau Amcanion Rhestr Hir o OpsiynauDichonolrwydd/ Dyluniad Amlinellol Opsiynau ar y Rhestr FerDyluniad Manwl o’r Opsiwn a Ffefrir TerfynolGweithreduMonitro yn Dilyn y Cynllun

Cliciwch yma i weld drafft newydd Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (heb ei fabwysiadu hyd yma

Arweiniad ar arfarnu trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2022 | LLYW.CYMRU

Cliciwch yma i weld Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru 2017

https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2017-12/welsh-transport-appraisal-guidance.pdf

Cynnydd ar y Cynllun hyd yma

Ar ddechrau’r prosiect hwn ac yn unol â phroses WelTAG datblygodd tîm y prosiect restr eang o ddatrysiadau posibl, digon i fedru penderfynu os oes unrhyw opsiynau cynllun sy’n werth eu dilyn a dewis rhestr fer o opsiynau ar gyfer ystyriaeth mwy manwl. Datblygwyd y rhestr hir o opsiynau ar ddeilliannau cyfnod cyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus (a gynhaliwyd rhwng 9 Mehefin a 2 Gorffennaf 2021), ymgysylltu gyda’r rhanddeiliaid allweddol (swyddogion Cyngor Sir Fynwy, Cynghorwyr, Trafnidiaeth Cymru, grwpiau’n cynrychioli pobl gydag anableddau, Sustrans, gweithredwyr bws ac yn y blaen), ymweliadau safle, sesiynau sesiynau taflu syniadau gyda’r tîm dylunio prosiect a’r angen i alinio gyda’r blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru a nodir yn Strategaeth Trafnidiaeth Cymru. Cytunwyd ar y rhestr hir o opsiynau gyda Chyngor Sir Fynwy ac maent yn cynnwys naw opsiwn. Cafodd y naw opsiwn eu hidlo yn dibynnu ar:

 • Y gallu i atal neu ddatrys y broblem nawr ac yn y dyfodol
 • Y gallu i gyflawni’r amcanion a osodwyd a gwella llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd Cymru
 • Effeithiau tymor byr a hirdymor i sicrhau buddion lluosog ar draws pedair agwedd llesiant ac uchafu cyfraniad i bob un o saith nod llesiant Cymru;
 • Ymarferoldeb; a
 • Cydnerthedd i ansicrwydd a’r potensial i yrru newid hirdymor.
Rhoddwyd tri opsiwn ar y rhestr fer i fynd ymlaen i Gam 2 nesaf y broses arfarnu ar gyfer asesiad mwy trwyadl. Allwedd i’r broses hidlo  oedd yr ail gyfnod o ymgynghori cyhoeddus, a gynhaliwyd rhwng 5 Ionawr a 16 Chwefror 2022. Fe wnaeth cyfanswm o 133 aelod o’r cyhoedd ymateb i’r holiadur ymgynghori ar-lein, gyda 41% ohonynt yn dewis y cynnig presennol fel yr opsiwn a ffafrir. Dewisodd 28% Opsiwn 9 (dim gwelliannau, dim ond cynnal a chadw arferol), dewisodd  20% Opsiwn 8&4 (lon feiciau ar y gerbytffordd ar hyd Heol Wonastow a gwelliannau cerdded a seiclo ar Heol Somerset a Lôn Goldwire) a 11% yn ffafrio Opsiwn 5 (gwelliannau i’r droetffordd gyda lôn seiclo ar y gerbytffordd ar hyd Heol Wonastow i Bont Mynwy ar hyd yr B4233). Fel canlyniad, cafodd Opsiwn 2 (a fanylir isod) ei argymell fel opsiwn a ffefrir ar ddiwedd astudiaeth WelTAG Cam 1 a 2. Yn ddilynol, comisiynodd Cyngor Sir Fynwy astudiaeth Cam 3 a buont yn gwneud tasgau i alluogi gweithredu y cynigion, tebyg i:
 • Arolwg traffig yng nghyffordd cylchfan fach Heol Wonastow/Heol Rockfield i alluogi gwaith modelu traffig;
 • Gosod synwyryddion deallusrwydd artiffisial i gasglu data di-enw 24/7 ar ddulliau traffig, llif traffig a phatrymau teithio o fewn ardal yr astudiaeth;
 • Cynnal arolwg parcio 12-awr ar 11 Hydref 2022 ar hyd Heol Wonastow;
 • Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda’r cynghorwyr lleol am y cynnig i ddileu parcio er mwyn i’r llwybr gydymffurfio gyda Chanllawiau y Ddeddf Teithio Llesol;
 • Dosbarthu llythyrau i breswylwyr ar hyd Heol Wonastow i’w hysbysu am y cynnig i ddileu gofodau parcio ceir;
 • Ychwanegwyd rhan o Heol Rockfield at ardal yr astudiaeth er mwyn gwella cysylltiad gyda Pharc Sglefrio Trefynwy a maes parcio Heol Rockfield;
 • Paratoi am fwy o weithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid (tebyg i weithdai rhanddeiliaid a chyfarfodydd technegol); a
Dylunio cynllun mwy manwl ynghyd ag Archwiliad Cam 4 Diogelwch Ffyrdd a datblygu amcangyfrif cost adeiladu’r cynllun.

Cynnig

The proposed scheme would provide the following:

 • Lledu’r droetffordd bresennol ar ochr ogleddol Heol Wonastow i roi troetffordd.lôn seiclo rhannu defnydd 3m-35m o led a gyflawnir drwy gulhau ychydig ar y gerbytffordd (cedwir dwy lon ar gyfer traffig);
 • Rhoi cyffordd blaenoriaeth yn lle’r gylchfan fach bresennol ar HeolWonastow/Heol Rockfield, gyda Heol Wonastow yn dod yn fân fraich. Bwriad y newid hwn yw gwrthannog traffig trwm rhag defnyddio’r ffyrdd a nodir uchod a’u hannog i ddefnyddio’r Ffordd Gyswllt yn lle. Cynhaliwyd gwaith modelu i sicrhau y bydd y gyffordd yn parhau i weithredu o fewn capasiti ar ôl iddi gael ei throsi;
 • Darparu croesfan syml heb ei rheoli i gerddwyr ar Heol Wonastow, yn union i’r gorllewin o’r gyffordd blaenoriaeth newydd. Byddai gan y croesiad gyrbiau isel a phalmant botymog melyn.
 • Darparu croesiad cyfochrog ar Heol Rockfield yn union i’r gogledd o’r gyffordd blaenoriaeth newydd. Mae croesiad cyfochrog ar gyfer cerddwyr a seiclwyr yn rhoi datrysiad sy’n ymyl ei gilydd o gymharu â chyfleusterau gyda signalau. Mae’r croesiad yn debyg i groesiad Sebra ond gyda chroesiad ar wahân i feiciau a ddangosir gan farciau ‘Ôl Troed Eliffant’ a symbolau beic rhwng streipiau Sebra a llinell ildio.
Enghraifft o Groesiad Cyfochrog – Nodyn: Daeth y llun uchod o Ganllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol.
 • Lledu’r llwybr troed presennol ar ochr ddwyreiniol Heol Rockfield o’r gyffordd blaenoriaeth newydd i Barc Sglefrio Trefynwy. Cyflawnir hyn drwy gulhau ychydig ar y gerbytffordd. Byddai traffig yn dal i fedru defnyddio’r ddwy lon ac ni effeithid ar y safleoedd bws presennol (dim ond y llwyfan yn y safle bws ar ochr orllewinol y ffordd a gaiff ei symud ychydig i’r gogledd);
 • Ychwanegu palmant botymog i’r croesiad heb ei reoli ar Heol Rockfield, ger y fynedfa i Barc Sglefrio Trefynwy.
 • I hwyluso cerddwyr, byddid yn rhoi croesiad syml heb ei reoli i ogledd y safleoedd bws presennol, gyda chwrbin isel a phalmant botymog melyn;
 • Lledu adran fer o’r droetffordd bresennol ar hyd B4233 Stryd Drybridge ger cylchfan Pont Mynwy;
 • Dileu rhai o’r lleoedd o’r parcio ar y stryd ar hyd Heol Wonastow i gyflenwi’r llwybr yn unol â chanllawiau y Ddeddf Teithio Llesol. I ganiatáu hyn, mae’r cynllun yn cynnig parcio trwydded YN UNIG ar gyfer rhan fawr ar hyd Stryd Drybridge, tra’n dal i gynnal ardal fach ar gyfer arhosiad byr. Ni chafodd union ddyluniad y parcio ei gadarnhau hyd yma a chytunir arno ar y cam dylunio manwl. Caiff dileu y parcio ar y stryd yma ei gynnwys yng Ngorchymyn Diwygio Traffig Rhif 11 Cyngor Sir Fynwy, yr ymgynghorir arno ym mis Mai 2023.

Cliciwch yma i weld y Canllawiau Teithio Llesol.

https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2022-01/active-travel-act-guidance.pdf

Camau Nesaf

Mae camau nesaf datblygu’r cynllun yn cynnwys:

 • Cwblhau WelTAG Cam 3 (Mawrth 2023)
 • Cais a chymeradwyo cyllid (Ebrill 2023)
 • Cyllid gweithgaredd adeiladu dibynnol ar gyllid a Gorchymyn Rheoleiddio Traffig parcio dibynnol (Mehefin-Medi 2023)
 • Monitro ar ôl y cynllun (Hydref 2023, Hydref 2024)

Dweud eich Barn

Os hoffech roi unrhyw sylwadau ar gynnig y cynllun, cyflwynwch y ffurflen yma os gwelwch yn dda.

Drwy lenwi’r arolwg, rydych yn cytuno i’r data gael ei ddefnyddio ar gyfer y diben hwn gan Gyngor Sir Fynwy a gan WSP (RE&I). Caiff eich gwybodaeth bersonol ei phrosesu gan Gyngor Sir Fynwy ar ran WSP (RE&I).

Dim ond ar gyfer y diben hwn y byddwn yn casglu eich data a bydd unrhyw ddata a gaiff ei rannu yn ddienw. Nid yw’r ffurflen hon yn casglu eich enw na’ch manylion cyswllt. I gael mwy o wybodaeth am breifatrwydd ewch i:

https://www.monmouthshire.gov.uk/your-privacy/

Drwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cydsynio i’ch gwybodaeth gael ei phrosesu ar gyfer y diben a amlinellir uchod.


Cyrraedd carreg filltir o ran y bont Teithio Llesol dros Afon Gwy yn Nhrefynwy

Argraff arlunydd o ddyluniad posibl ar gyfer y bont arfaethedig dros Afon Gwy yn Nhrefynwy
 

Mae cynigion am groesfan Teithio Llesol newydd dros Afon Gwy yn Nhrefynwy wedi cymryd cam mawr ymlaen. Mae’r cynllun arfaethedig ar gyfer pont i gerddwyr a beicwyr bellach wedi ei gyflwyno ar gyfer ei gynllunio.  Nod y prosiect, sy’n cael ei gefnogi gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, yw creu llwybr diogel newydd, sy’n cysylltu Trefynwy a Wyesham ac yn osgoi’r traffig cerbydau ar Bont Gwy brysur. Dylid nodi y bydd palmant presennol Pont Gwy yn aros os caiff y bont newydd ei hadeiladu.

Mae ‘Teithio Llesol’ yn disgrifio teithiau gyda phwrpas, megis i’r ysgol neu fan gwaith, ac wedi’u gwneud ar droed neu ar feic. Nid yw’r bont ffordd Gwy bresennol (A466) yn addas i ddibenion Teithio Llesol ac mae croesfan ar wahân heb gerbydau wedi cael ei datblygu gan Gyngor Sir Fynwy mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Sustrans, WSP, Cyngor Tref Trefynwy, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ysgolion Haberdashers.

Mae modd gweld y cynlluniau, a gwneud sylwadau, ar y wefan gynllunio yma https://planningonline.monmouthshire.gov.uk/online-applications/?lang=CY drwy nodi’r cyfeirnod cais DM/2022/01800.  Mae cyfrifiaduron mynediad i’r cyhoedd ar gael yn llyfrgell Trefynwy os oes angen.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Sara Burch, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Deithio Llesol: “Rwy’n hynod hapus ein bod yn symud tuag at wireddu’r prosiect hwn. Bydd y bont newydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i bobl Trefynwy a Wyesham ac ymwelwyr â’n sir ni.   Bydd yn ei gwneud hi’n haws i gerdded neu feicio i’r gwaith yn y dref, ac i blant a phobl ifanc fynd i’r ysgol. Mae cwblhau’r prosiect hwn yn flaenoriaeth fel rhan o’n cynlluniau Teithio Llesol ac edrychaf ymlaen at allu diweddaru trigolion ymhellach, maes o law.  Mae cymaint o bobl wedi dweud nad oedden nhw’n teimlo’n ddiogel yn cerdded na seiclo dros y bont bresennol, mae’n iawn felly i’w wneud yn flaenoriaeth.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd: “Mae cefnogi Teithio Llesol yn rhan hanfodol o’n gwaith i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.  Bydd y bont newydd hon yn galluogi mwy o bobl i adael y car gartref a theithio ar droed neu ar feic i ffwrdd o’r traffig, gan wneud cymudo yn haws, yn fwy pleserus ac yn fwy ecogyfeillgar.”

Mae’r bont yn rhan o gyfres gynhwysfawr o gynlluniau Teithio Llesol ar gyfer y dref, gyda’r gwelliannau a gynigir yn cysylltu Wyesham â’r bont newydd ac o’r bont newydd i ddatblygiad Porth Kingswood. Yn amodol ar sicrhau caniatâd cynllunio a chyllid, mae Cyngor Sir Fynwy yn disgwyl codi’r bont yn 2024/5.

Am fwy o wybodaeth am Deithio Llesol yn Sir Fynwy ewch i www.monlife.co.uk/outdoor/active-travel

DIWEDD

Nodiadau i’r Golygyddion:

Mae modd gweld dyluniad arfaethedig y bont hefyd mewn fideo ar-lein https://youtu.be/KUmMFQecu80


YN FYW: Ymgynghoriad Cyhoeddus Wyesham

YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS: Cysylltiadau Teithio Llesol Wyesham (Trefynwy) Astudiaeth WelTAG Cam Dau

Dweud eich dweud

Hoffem glywed eich barn ar y rhestr o opsiynau posibl sydd wedi’u cynllunio i wella cysylltiadau teithio llesol rhwng y Bont Deithio Llesol newydd arfaethedig ar draws Afon Gwy a Wyesham.

Rydym yn argymell eich bod yn gweld y cynlluniau  ac yn darllen y dudalen hon yn gyntaf i ddarganfod mwy am y cynllun.

Pam bod newidiadau wedi cael eu cynnig?

Mae’r llwybr o Wyesham i ganol tref Trefynwy yn cael ei ddefnyddio’n helaeth gan drigolion, plant (yn teithio i ac o ysgolion), twristiaid ac ymwelwyr. Mae’r cyfleusterau presennol i gerddwyr fodd bynnag yn gyfyngedig, tra nad oes cyfleusterau beicio o gwbl. Mae cysylltiadau yn ardal yr astudiaeth wedi methu’r archwiliadau teithio llesol a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Fynwy ym mis Medi 2020. Wrth i gynigion ar gyfer Pont Deithio Llesol Gwy ddod i’r amlwg, mae pwysigrwydd cysylltu cysylltiadau teithio llesol o’r ardaloedd cyfagos i ac o’r bont newydd wedi ei amlygu.

Amcanion y cynllun

Tri amcan y cynllun hwn yw:

 • Darparu rhwydwaith cerdded a beicio uniongyrchol, cydlynol, cyfforddus a deniadol sy’n addas i’r holl ddefnyddwyr;
 • Cynyddu lefelau mynediad cynaliadwy i addysg, iechyd, cyflogaeth a gwasanaethau allweddol eraill;
 • Gwella diogelwch gwirioneddol a chanfyddedig defnyddwyr bregus;
 • Cynyddu nifer y bobl sy’n cerdded a seiclo rhwng Wyesham a chanol tref Trefynwy;
 • Lleihau dibyniaeth ar geir a defnyddio ceir ar gyfer teithiau byr rhwng canol tref Wyesham a Threfynwy drwy newid mewn dulliau teithio; a
 • Lleihau effeithiau negyddol trafnidiaeth ar yr amgylchedd naturiol ac adeiledig (h.y., gwella ansawdd aer, gwella amgylchfyd y cyhoedd, darparu seilwaith draenio cynaliadwy, ac ati).

Y cynigion

Mae prosiectau fel yr un yma fel arfer yn mynd yn eu blaen dros sawl blwyddyn o’r cysyniad hyd at ddylunio manwl ac yna maent yn ddibynnol ar gymeradwyaeth arian gan gyrff fel Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod adeiladu. Ar hyn o bryd rydym mewn cyfnod cynnar o’r broses ddylunio. Bydd

Bydd yr opsiwn a ffefrir yn cael ei ddewis yn seiliedig ar sawl agwedd, gan gynnwys canlyniadau ymgynghori cyhoeddus, opsiwn medru cyflawni (lle bydd perchnogaeth tir yn chwarae rhan allweddol), goblygiadau cost, a pherfformiad opsiwn yn erbyn amcanion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, uchelgeisiau a blaenoriaethau.

Oherwydd maint ardal yr astudiaeth, mae’r llwybr wedi ei rannu’n ddwy adran, fel y disgrifir isod.

Llwybr Adran Un  – o’r Bont Deithio Llesol Newydd arfaethedig i Heol Wyesham

Opsiwn 1: yn cynnig lledu’r droedffordd bresennol ar ochr ogleddol yr A466 a’r A4136 i ddarparu troedffordd/llwybr beicio a rennir oddi ar y ffordd o’r Bont Deithio Llesol i Heol Wyesham a gyflawnir drwy gulhau ychydig i lawr y ffordd gerbydau a chefnogaeth strwythurol arglawdd. Byddai’r ddwy groesfan ynys lloches i gerddwyr sydd eisoes heb reolaeth yn cael eu disodli gan gyfleusterau croesi rheoledig. Byddai holl gyffyrdd ffordd yr ochr yn cael eu hail-gynllunio i ddarparu ar gyfer llwybr teithio llesol.

Opsiwn 2: fel Opsiwn 1 ond yn rhannol is na lefel y ffordd bresennol (rhwng Parc Glanyrafon  a Heol Redbrook). Byddai llwybr yn cael ei rannu gan gerddwyr/beicwyr yn cychwyn o’r gyffordd â Pharc Glanyrafon ac yn rhedeg o dan lefel ffordd bresennol yr A466. Byddai ramp wedyn yn ei gysylltu â’r droedffordd bresennol (gan godi i fyny at lefel y droedffordd) gyferbyn â’r gyffordd â Heol Redbrook. Byddai’r droedffordd bresennol ar ochr deheuol yr A466 heb ei heffeithio.

Llwybr Adran Dau  – Heol Wyesham  a Rhodfa Wyesham

Opsiwn 1: system unffordd tua’r dwyrain o Heol Wyesham (Mewn) /Rhodfa  Wyesham (Allan), ar ôl cyffordd â Rhodfa Wyesham, byddai’r ffordd gerbydau yn dychwelyd i draffig dwy ffordd. Byddai troedffordd/llwybr beicio a rennir yn cael ei ddarparu ar ochr ddeheuol Heol Wyesham i Ysgol Gynradd Kymin View. Byddai lled y ffordd gerbydau ar Rodfa Wyesham yn cael ei leihau a’r llwybr troed yn cael ei ledu. Dim colli parcio ar Rodfa Wyesham. Potensial i gynnwys cysylltiadau o Rodfa Wyesham i Heol Wyesham y tu ôl i Eglwys Sant Iago a thrwy goetir cymunedol.

Opsiwn 2: yr un peth ag Opsiwn 1 ond Rhodfa Wyesham tua’r gorllewin (Mewn) / Heol Wyesham (Allan)

Opsiwn 3: cynnal traffig dwy ffordd gyda’r egwyddor strydoedd tawel yn berthnasol i Heol Wyesham a Wyesham Avenue. Mae ‘strydoedd tawel’ yn derm sydd yn cael ei roi i lwybrau seiclo trefol ar strydoedd cefn sydd â  chyflymder isel a lefel isel o draffig, sydd yn addas iawn ar gyfer seiclwyr newydd a llai hyderus. Mae  Heol Wyesham a Wyesham Avenue wedi eu clustnodi ar gyfer terfyn cyflymder o 20mya, a fydd yn addas ar gyfer yr egwyddor strydoedd tawel. Bydd llwybr seiclo  yn cael ei osod ar y ffordd, gyda symbolau seiclo yn cael eu defnyddio er mwyn dynodi’r llwybr a lle y dylid seiclo ar y cerbytffordd. Bydd llwybrau cerdded yn cael eu lledaenu os yn bosib  ac ar gyfer cerddwyr yn unig. Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i gynnwys cysylltiadau o Wyesham Avenue i Heol Wyesham y tu nôl i Eglwys Sant Iago a thrwy’r coetir cymunedol. Mae yna botensial i gynnwys darn byr o Droedffordd a Rennir (Cerddwyr a Seiclwyr) o gyffordd Heol  Wyesham gydag Wyesham Avenue i Ysgol Kymin View.

Strydoedd tawel – DE205: CLICIWCH YMA

Sifftio opsiwn

Ar ddechrau’r prosiect hwn ac yn unol â Phroses Arfarnu Trafnidiaeth Cymru, datblygodd tîm y prosiect restr eang o ddatrysiadau posib, digon i allu penderfynu a oes unrhyw opsiynau cynllun gwerth eu dilyn ac i ddewis rhestr fer o opsiynau (fel y manylir uchod) i’w hystyried yn fanylach. Roedd yr opsiynau ar y rhestr fer yn seiliedig ar:

 • eu gallu  i atal, neu ddatrys y broblem nawr ac yn y dyfodol;
 • eu gallu i gyflawni’r amcanion a osodwyd a gwella llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd Cymru;
 • eu heffeithiau tymor byr a thymor hwy i sicrhau manteision lluosog ar draws y pedair agwedd ar les a sicrhau’r cyfraniad mwyaf posibl i’r saith nod llesiant;
 • eu gallu i gyflawni; a
 • eu cadernid i ansicrwydd a photensial i yrru newid hirhoedlog.

Llwybr Heol/Rhodfa Wyesham yw’r flaenoriaeth ar hyn o bryd i gysylltu Wyesham â thref Trefynwy ac mae’n ofynnol iddo gael ei gynllunio a’i adeiladu i gyd-fynd â’r Bont Deithio Llesol newydd. Yn anffodus, mae pob opsiwn i wella llwybr Heol Redbrook yn gofyn am brynu tir a strwythurau cadw sylweddol, a allai gymryd blynyddoedd i gytuno. Gallai hyn oedi’n sylweddol a hyd yn oed beryglu’r cynllun. Oherwydd hyn, mae adran Heol Redbrook wedi’i gwahardd o’r cynllun hwn a’n ffocws presennol ar lwybr Heol/Rhodfa Wyesham , a fydd yn cefnogi cyflwyno’r Bont Deithio Llesol newydd.

Eich barn

Rydym am glywed eich barn ar bob un o’r opsiynau. A fyddech gystal â nodi’r rhai sydd ar y rhestr fer. Gallwch fynegi eich meddyliau drwy glicio ar y ddolen arolwg isod.

A fyddech gystal ag annog aelodau eich cartref ac eraill i gynnal yr arolwg gan nad yw eich ymatebion o reidrwydd yn adlewyrchu barn pobl eraill.

Ar ôl cwblhau’r arolwg hwn, rydych yn cytuno i’r data hyn gael eu defnyddio at y diben hwn gan Gyngor Sir Fynwy a gan Gynllun Gofodol Cymru (RE&I).

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu gan Gyngor Sir Fynwy ar ran Cynllun Gofodol Cymru (RE&I). Byddwn yn casglu eich data at y diben hwn yn unig a bydd unrhyw rannu data’n cael ei wneud yn ddienw. Nid yw’r ffurflen hon yn dal eich enw na’ch manylion cyswllt. Am fwy o wybodaeth am breifatrwydd ymwelwch â https://www.monmouthshire.gov.uk/your-privacy/

Drwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cydsynio i’ch gwybodaeth gael ei phrosesu at y diben fel yr amlinellir uchod.