Y Fenni Cynllun Teithio Llesol, Cysylltiad Y Bont I Lan-Ffwyst - Monlife

Y Fenni Cynllun Teithio Llesol, Cysylltiad Y Bont I Lan-Ffwyst  

Trosolwg o’r cynigion

Dweud Eich Dweud

Diolch am ymweld â’r dudalen hon. Mae Cyngor Sir Fynwy (CSF) a’i bartneriaid lleol yn gofyn am eich barn ar y cysylltiadau Teithio Llesol arfaethedig rhwng Pont Droed a Beicio Llan-ffwyst ar draws yr Afon Wysg a Llan-ffwyst i’r de. Bydd y cynllun yn cyd-fynd â’r gwaith sy’n cael ei wneud mewn perthynas â darparu Pont Troed a Beicio Llan-ffwyst a’r gwelliannau arfaethedig o fewn Dolydd y Castell. Yn fwy penodol, mae’r cynllun yn cynnig:

 • Darparu llwybr Teithio Llesol diogel a phriodol i gerddwyr, beicwyr a’r rhai sydd â phroblemau symudedd, rhwng Pont Droed a Beicio Llan-ffwyst arfaethedig ar draws yr Afon Wysg a Llan-ffwyst i’r de (ac i’r gwrthwyneb).
 • Gwneud dewisiadau cludiant cynaliadwy yn fwy deniadol, gan leihau’r pwyslais ar ddefnyddio ceir preifat.
 • Gwella cyfleusterau croesi priffyrdd ar gyfer cerddwyr, beicwyr, a’r rhai â nam symudedd, yn Llan-ffwyst

Mae modd gweld maint y cynllun yn Ffigur 1.

Pam fod angen y gwelliannau?

Mae’r Fenni yn un o’r safleoedd strategol allweddol nid yn unig yn Sir Fynwy ond ar gyfer trefi cyfagos y Sir. Mae’n gweithredu fel y brif ganolbwynt manwerthu, addysgol a diwylliannol ar gyfer ardal wledig eang, gan ymestyn i hen ardaloedd awdurdod Gwent Fwyaf a Swydd Henffordd.

Mae’r Fenni, sydd wedi’i lleoli yng ngogledd Sir Fynwy, yn gweithredu fel canolbwynt manwerthu, addysgol a diwylliannol ar gyfer ardal wledig eang, gan ymestyn i hen ardaloedd awdurdod Gwent Fwyaf a Swydd Henffordd.

Mae’r A4143 Ffordd Merthyr yn cysyllu’r Fenni a Llan-ffwyst drwy Bont Llan-ffwyst, sy’n croesi Afon Wysg.    Mae Dolydd y Castell a Chaeau Ysbyty yn ardaloedd hamdden pwysig i’r gymuned ac yn cael eu croesi gan Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) a Llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (NCN) 42 a 46.

Hyd yn hyn, mae canfyddiadau’r astudiaeth yn awgrymu bod llawer o bobl a fyddai fel arall yn cerdded neu’n beicio rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni, yn cael eu rhwystro’n llwyr gan y cyfleusterau cerdded a beicio gwael. Mae’r rhai sydd â phroblemau symudedd o dan anfantais arbennig oherwydd y cyfleusterau presennol.

Mae materion allweddol sy’n berthnasol i ardal y cynllun wedi’u nodi yn ystod camau cynnar yr astudiaeth ac fe’u crynhoir isod:

 • Nid oes unrhyw gyfleusterau beicio oddi ar y ffordd ar hyn o bryd, ac felly mae’n rhaid i feicwyr ddefnyddio’r ffordd/ffyrdd cerbydau presennol i deithio.
 • Mae diffyg cyfleusterau croesi digonol ar gylchfan “Waitrose”.
 • Mewn rhannau o’r cynllun, mae llwybrau troed yn gul ac yn is na’r safon a dderbynnir, gan orfodi cerddwyr yn agos at y ffordd gerbydau a thraffig.
 • Mae problemau sylweddol o ran diogelwch ffyrdd canfyddedig, yn enwedig ar hyd Ffordd Merthyr, rhwng tafarn y Bridge Inn a chylchfan ‘Waitrose’.
 • Mae’r Cutting cael ei gydnabod fel ffordd dawel, ac o’r herwydd, mae ganddo’r potensial i gynnwys mwy o symudiadau beicwyr.
 • Mae’r llwybr presennol y tu ôl i Orsaf Betrol Waitrose yn gul ac wedi gordyfu.

Amcanion y Cynllun

Mae amcanion y cynllun wedi’u llunio drwy nodi’r materion allweddol (fel y’u crynhoir uchod) ac yn unol â’r amcanion a bennwyd gan bolisïau trafnidiaeth CSF a Llywodraeth Cymru (LlC). Mae’r amcanion fel a ganlyn:

 • Gwella mynediad at wasanaethau lleol, cyflogaeth, a chyfleusterau diwylliannol drwy ddulliau Teithio Llesol, a hynny drwy wella cysylltedd rhwng y Fenni a Llan-ffwyst.
 • Hyrwyddo a hwyluso ffyrdd iachach o fyw drwy gynyddu nifer y cerddwyr a beicwyr sy’n defnyddio Ffordd Merthyr a’r Cutting at ddibenion cymudo.
 • Gwneud cyfraniad cadarnhaol i ansawdd aer trwy hyrwyddo teithio llesol yn CSF a chefnogi lleihau Carbon Deuocsid o amgylch ardal Y Fenni / Llan-ffwyst.
 • Cyflwyno cysylltiadau teithio llesol diogel a hygyrch a dileu gwrthdaro rhwng defnyddwyr o amgylch Cylchfan ‘Waitrose’.
 • Darparu llwybr beicio cydlynol, uniongyrchol sy’n addas ar gyfer y dyfodol ac sy’n cysylltu â’r seilwaith teithio llesol presennol ac arfaethedig.

Rhagwelir y bydd cynigion y cynllun yn annog y cyhoedd i fabwysiadu cerdded a beicio fel y dulliau teithio sy’n cael eu ffafrio. Hefyd, ystyrir y gallai’r cynllun fod o fudd i’r amgylchedd lleol drwy leihau allyriadau carbon. 

Cynigion y Cynllun

Trosolwg

Mae’r cynllun yn cynnig:

 • Lledu’r llwybr troed presennol ar hyd ochr ddwyreiniol Heol Merthyr rhwng tafarn y Bridge Inn a Chylchfan ‘Waitrose’, i gynnwys llwybr a rennir (cerddwyr a beicwyr) 3.5m o led. Er mwyn gwneud lle i’r cynnig hwn, bydd parcio ar y stryd yn y lleoliad hwn yn cael ei ddileu.
 • Darparu cyfleusterau croesi newydd ar draws tair cangen Heol Merthyr.
 • Lledu’r droedffordd bresennol ar hyd ochr ddwyreiniol Ffordd Merthyr rhwng Cylchfan Waitrose a Chylchfan Ffordd Ymadael Blaenau’r Cymoedd / Ffordd Merthyr i’r de i gynnwys llwybr a rennir (cerddwyr a beicwyr) 3.5m o led. 
 • Lledu’r llwybr troed presennol ar hyd ochr ddwyreiniol Ffordd Merthyr rhwng Ffordd Ymadael Blaenau’r Cymoedd / Cylchfan Ffordd Merthyr a Lôn y Sipsiwn, i gynnwys llwybr a rennir (cerddwyr a beicwyr) 3.5m o led. 
 • Darparu mannau croesi mwy uniongyrchol gwell ar draws Ffordd Coopers   a rhannau dwyreiniol a gorllewinol Ffordd Ymadael Blaenau’r Cymoedd / Cylchfan Ffordd Merthyr.
 • Lledu’r droedffordd bresennol ar hyd ymyl gefn y maes parcio sydd wedi’i leoli yn union i’r gogledd o Gylchfan ‘Waitrose’, i gynnwys llwybr a rennir (cerddwyr a beicwyr) 3.5m o led.    Bydd hyn yn golygu adleoli’r maes parcio presennol ychydig tua’r de (gan golli un lle) a darparu dau le ar ochr orllewinol Ffordd Merthyr gerllaw Kwik Fit (gan arwain at gynnydd net cyffredinol o un lle).
 • Lledu’r llwybr troed presennol ar hyd cefn Gorsaf Betrol Waitrose rhwng ‘Cylchfan Waitrose’ a thanffordd The Cutting Heol Blaenau’r Cymoedd, er mwyn darparu ar gyfer llwybr a rennir (cerddwyr a beicwyr) 3.5m o led. 
 • Hyrwyddo (trwy arwyddion ychwanegol a marciau ffordd) The Cutting (heb effeithio ar y trefniadau mynediad a pharcio presennol) rhwng tanffordd The Cutting  Heol Blaenau’r Cymoedd a Ffordd Merthyr i’r de fel ffordd dawel i gerddwyr, beicwyr a’r rheini. â nam symudedd.
 • Gwella trefniant cyffordd flaenoriaeth bresennol The Cutting a Ffordd Merthyr.

Heol Merthyr

Fel y manylir uchod, cynigir uwchraddio’r llwybr troed presennol ar hyd ochr ddwyreiniol Ffordd Merthyr rhwng tafarn The Bridge Inn a Lôn y Sispsiwn i ddarparu ar gyfer llwybr a rennir 3.5m, a fyddai’n addas ar gyfer cerddwyr, beicwyr, a’r rhai â nam symudedd.

Cyflawnir hyn trwy ledu’r llwybrau troed presennol i’r gerbytffordd bresennol.    Er mwyn gwneud hyn, bydd angen cael gwared ar y maes parcio presennol ar y stryd ar hyd ochr ddwyreiniol Heol Merthyr rhwng tafarn y Bridge Inn a Chylchfan ‘Waitrose’.    Bydd hefyd angen cael gwared ar y gilfan fysiau bresennol, sydd wedi’i lleoli rhwng cylchfan ‘Waitrose’ a Ffordd Coopers   ar ochr ddwyreiniol Ffordd Merthyr, ac ail-ddarparu’r safle bws yn yr un lleoliad ond yn lle hynny ar y ffordd gerbydau. 

Cynigir uwchraddio’r mannau croesi afreolus presennol ar ochrau deheuol, gogleddol a gorllewinol Cylchfan ‘Waitrose’ i groesfannau sebra.  

Er mwyn darparu ar gyfer y llwybr lletach y tu ôl i’r maes parcio sydd yn union i’r gogledd o Gylchfan ‘Waitrose’, cynigir bod y maes parcio presennol yn cael ei adleoli tua’r de.   Bydd hyn yn arwain at golli un gofod; fodd bynnag bydd hwn yn cael ei ail-ddarparu fel rhan o’r ddau le a gynigir ar ochr orllewinol Ffordd Merthyr gerllaw Kwik Fit (gan arwain at gynnydd net cyffredinol o un llecyn).

Yn Ffordd Coopers   cynigir darparu croesfan Twcan, a fydd yn galluogi cysylltiad mwy uniongyrchol i ddefnyddwyr y dyfodol dros y trefniant presennol.

Ar Gylchfan Ffordd Ymadael Blaenau’r Cymoedd / Ffordd Merthyr, cynigir gosod croesfan sebra yn lle’r groesfan bresennol a reolir gan signalau a leolir ar ochr ddwyreiniol y gylchfan.    Bydd hwn yn cael ei leoli yn agosach at y gylchfan er mwyn darparu cysylltiadau mwy uniongyrchol i ddefnyddwyr y dyfodol dros y trefniant presennol.

Er nad yw’n rhan o’r llwybr a rennir arfaethedig ar hyd ochr ddwyreiniol Merthyr Road, er mwyn cynorthwyo cysylltedd i gerddwyr yn y dyfodol, cynigir hefyd uwchraddio’r mannau croesi presennol heb eu rheoli ar gangen orllewinol Ffordd Ymadael Blaenau’r Cymoedd / Ffordd Merthyr, i groesfan sebra.

Dangosir y cynigion uchod yn Ffigurau 2 a 3 isod.

Ffigur 2: Cynigion ar hyd Ffordd Merthyr

Ffigur 3: Cynigion ar hyd Ffordd Merthyr

The Cutting

Fel y manylir uchod, cynigir lledu’r droedffordd bresennol ar hyd cefn Gorsaf Betrol Waitrose rhwng ‘Cylchfan Waitrose’ a thanffordd The Cutting Heol Blaenau’r Cymoedd, er mwyn darparu ar gyfer llwybr a rennir (cerddwyr a beicwyr) 3.5m o led.   Ni ragwelir y bydd hyn yn effeithio ar y llystyfiant presennol ar hyd y llwybr. 

Bwriedir hefyd hyrwyddo (drwy arwyddion ychwanegol a marciau ffordd) The Cutting (heb effeithio ar y trefniadau mynediad a pharcio presennol) rhwng tanffordd Cutting Heol Blaenau’r Cymoedd a Ffordd Merthyr i’r de fel ffordd eithaf i gerddwyr, beicwyr a’r rhai â nam symudedd.

I gynorthwyo gyda mynediad ym mhen deheuol The Cutting, cynigir gwella, drwy dynhau’r radiysau presennol, y trefniant cyffordd flaenoriaeth bresennol gyda Ffordd Merthyr.   Bydd hyn yn golygu ffurfioli’r lle parcio presennol sydd wedi’i leoli ar ochr orllewinol y gyffordd, o flaen eiddo 1-4 The Cutting.

Dangosir y cynigion uchod yn Ffigurau 4 a 5 isod.

Ffigur 4: Cynigion ar hyd The Cutting

Ffigur 5: Cynigion ar hyd The Cutting

Eich Barn

Mae eich barn ar y cynigion yn bwysig i ni.   Felly, gofynnwn i chi gwblhau’r arolwg ar y ddolen isod a chynnwys eich cod post.

Mae’r arolwg yn gofyn rhai cwestiynau cyffredinol am y ffordd yr ydych yn teithio fel arfer yn ardal yr astudiaeth cyn gofyn am eich profiadau wrth deithio rhwng Pont Llan-ffwyst a Llan-ffwyst. Yna mae’r arolwg yn gofyn i chi sgorio’r cynigion fel y nodir uchod.

Byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn rhannu’r arolwg ag aelodau eraill o’ch cartref ac eraill oherwydd efallai nad yw eich ymatebion o reidrwydd yn adlewyrchu barn pobl eraill.

Cymerwch ran yn arolwg teithio llesol Llan-ffwyst.

This post is also available in: English