Nature Isn’t Neat - Monlife

Beth yw ‘Natur Wyllt’?

Mae Natur Wyllt yn ddull sy’n ein hannog ni i gyd i newid y ffordd rydym ni’n rheoli glaswelltir ar ein lleiniau ymyl ffordd, ein mannau agored a’n parciau er budd natur.

Caniateir i laswelltiroedd mewn mannau gwyrdd dyfu yn y gwanwyn a’r haf i greu dolydd a gofod ar gyfer natur.

Mae’r prosiect Natur Wyllt yn sefydlu rheolaeth mannau gwyrdd cydgysylltiedig i greu cynefinoedd peillwyr llawn blodau gwyllt ar draws ardaloedd awdurdodau lleol Gwent – ​​Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen – fel rhan o Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent.

Dilynwch ni ar Twitter @Natureisntneat, Instagram @Natureisntneat a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a manylion digwyddiadau.

Torri a Chasglu
Torri a Chasglu

Darganfyddwch ganlyniadau ein treial Torri a Chasglu gydag Ynni Hafren Gwy a sut y gallwn ddefnyddio toriadau glaswellt i.

Gwylio Blodau Gwyllt
Gwylio Blodau Gwyllt

Cymerwch ran yn ein cynllun gwyddoniaeth dinasyddion syml a'n helpu i gofnodibeth yw blodau gwyllt yn eich ardaloedd dolydd lleol.

Adnoddau a Hyfforddiant
Adnoddau a Hyfforddiant

Ymunwch a Natur Wyllt gyda'n Cod Ymarfer a'n Pecyn Adnoddau newydd.

Celfwaith Cymunedol
Celfwaith Cymunedol

Dilynwch y llwybr cerfluniau ar draws Gwent i ddarganfod ein gweithiau celf cymunedol, sy'n rhoi sylw i beillwyr.

Caru Gwenyn Gwent
Caru Gwenyn Gwent

Cofrestrwch eich sefydliad new grwp cymunedol i fod yn rhan o Gymru sy'n Caru Gwenyn

Arolwg Cyhoeddus
Arolwg Cyhoeddus

Rhowch wybod i ni beth rydych chi'n ei feddwl a gweld canlyniadau ein harolwg chyoeddus enfawr yn 2022.

Beth yw’r manteision?

Trwy adael i ardaloedd o laswelltir dyfu rydym yn annog mwy o flodau gwyllt i flodeuo am gyfnod hirach, gan ddarparu bwyd a chynefin i fywyd gwyllt a phryfed peillio fel gwenyn ac ieir bach yr haf.

Nid yn unig ei fod o fudd i natur, trwy ganiatáu i blanhigion dyfu gwreiddiau mwy maent yn storio mwy o garbon yn y pridd ac yn helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd. Mae gwreiddiau mwy hefyd yn creu mwy o aer yn y pridd ac yn helpu i leihau effaith llifogydd.

Mae amgylcheddau sy’n cynnal ystod ehangach o fywyd gwyllt o fudd i iechyd a lles meddwl pobl, tra maent yn eu hannog i arafu a mwynhau gwylio blodau, pryfed a bywyd gwyllt arall.

Sut y byddwn yn rheoli mannau gwyrdd

Nid yw’r ffordd amgen hon o reoli yn ymarfer torri costau, bydd mannau gwyrdd yn cael eu rheoli’n barhaus i ddiwallu anghenion preswylwyr.  

Bydd ymylon llwybrau ac ymylon ar gyffyrdd yn cael eu torri’n aml i gynnal diogelwch.  

Mewn mannau agored mawr, caiff ardaloedd hamdden a lleiniau chwarae eu cynnal a’u cadw a chaiff llwybrau eu torri drwy ddolydd i greu ffyrdd i gerdded. 

Oes gennych fwy o gwestiynau? Darllenwch ein Cod Gweithredu a Chwestiynau Cyffredin.

I gymnryd rhan yn Natur Wyllt a rheoli eich man gwyrdd eich hun ar gyfer natur, gallwch ofyn am ein pecyn adnoddau newydd drwy e-bostio gwentpollinators@monmouthshire.gov.uk 

Torri a Chasglu: 

Ar ddiwedd yr haf, bydd mannau gwyrdd yn cael ei dorri’n fyr ar ôl i’r blodau gwyllt hau, gan ddynwared y ffordd draddodiadol y caiff dolydd eu rheoli.  

Mae toriadau’n cael eu cymryd i ffwrdd gan leihau lefel y maetholion yn y pridd ac atal glaswelltau trwchus rhag tagu blodau gwyllt. 

Dros ychydig flynyddoedd, bydd y broses hon yn cynyddu’r digonedd ac amrywiaeth a blodau gwyllt ac yn gwneud ein mannau gwyrdd yn fwy prydferth.  

Ein Prosiect

Bydd y newidiadau a wnawn yn helpu i atal yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd a chyfrannu at ddyletswydd awdurdodau cyhoeddus i gynnal a gwella bioamrywiaeth.  

Mae cynlluniau peilot llwyddiannus i ostwng yr arferai gael eu torri’n aml wedi gwella bioamrywiaeth ar draws Gwent.  Eleni, caiff dull rheoli Natur Wyllt ei gydlynu ar draws ardaloedd ehangach ledled Gwent. 

Y prosiect, sydd i’w gyflawni fel rhan o Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent yn ymgysylltu â chymunedau lleol ledled De-ddwyrain Cymru, gan godi ymwybyddiaeth o ddirywiad peillwyr ac annog perchnogaeth gymunedol a grymuso i gyflawni camau gweithredu a fydd yn eu helpu i adfer. 

Mae gweithgareddau a digwyddiadau wedi’u cynllunio drwy gydol y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth o ddirywiad peillwyr a hyrwyddo rheolaeth sy’n gyfeillgar i beillwyr, felly cadwch lygad am ddiweddariadau pellach ar y dudalen digwyddiadau sydd ar ddod a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.   

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Lisa Dymock, aelod cabinet Sir Fynwy sydd â chyfrifoldeb am Seilwaith Gwrdd: 

“Rydym yn gyffrous am gydlynu’r dull Natur Wyllt trwy Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent, gan fod y strategaeth hon yn hanfodol mewn ymateb i’r dirywiad mewn bioamrywiaeth a heriau newid yn yr hinsawdd. Gan ddefnyddio dull Natur Wyllt, nod y prosiect yw gwella rhagolygon ar gyfer bywyd gwyllt, gan roi cerrig camu hanfodol i rywogaethau symud rhwng ardaloedd cynefin da ar lefel ranbarthol.” 

Caiff y prosiect ei gyflwyno fel rhan o Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent gyda chefnogaeth gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig:  Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig a chaiff i gyllido gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol  a Lles Llywodraeth Cymru. 

This post is also available in: English