Citizen Science - Monlife

Croeso i brosiect Gwylio’r Blodau Gwyllt! 

Croeso i brosiect Gwylio’r Blodau Gwyllt, prosiect gwyddoniaeth dinasyddion newydd sy’n ymroddedig i fonitro blodau gwyllt yn ein mannau gwyrdd. Gallwch ein helpu i ddeall yn well sut mae Natur Wyllt yn helpu i greu cynefinoedd peillwyr llawn blodau gwyllt. 

Gwylio’r Blodau Gwyllt 

Nod Gwylio’r Blodau Gwyllt yw casglu data ar boblogaethau blodau gwyllt mewn trefi, pentrefi a mannau gwyrdd ledled Gwent. Bydd y cynllun arolwg syml 10 munud hwn yn olrhain sut mae blodau gwyllt yn ymateb i fwy o fannau glaswellt yn cael eu gadael i dyfu yn y gwanwyn a’r haf. Drwy gofnodi presenoldeb gwahanol rywogaethau o flodau gwyllt, gallwn weld sut mae ein rheolaeth o fudd i fioamrywiaeth.   

Gall pobl a grwpiau o bob oed gymryd rhan mewn Gwylio’r Blodau Gwyllt, mae’n ffordd hwyliog a hawdd o ddechrau dod yn wyddonydd dinasyddion. 

Sut i Gymryd Rhan 

I’ch helpu i ddechrau arni rydym wedi creu Canllaw Arolwg hawdd ei ddefnyddio, ond mae’r arolwg yn dilyn y camau syml hyn:  

  • Dewiswch leoliad arolwg, fel parc, ymyl y ffordd, gardd neu fan cymunedol. 
  • Gosodwch 1 metr sgwâr i nodi ardal eich arolwg. 
  • Nodwch a chofnodwch y blodau gwyllt sy’n bresennol yn eich sgwâr, o’r rhestr o 25 rhywogaeth yn ein Canllaw Blodau Gwyllt. 
  • Cyflwynwch eich data gan ddefnyddio ein ffurflen arolwg ar-lein wrth fynd neu defnyddiwch ein ffurflenni papur  

Lawrlwythwch y Canllaw Arolwg a’r Canllaw Blodau Gwyllt  

Ffurflen Arolwg  

Ewch i’n ffurflen arolwg ar-lein yma neu lawrlwythwch ac argraffwch ffurflenni arolwg papur  yma. 

Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniadau’r arolwg drwy gydol y tymor.  Mae croeso i chi estyn allan i’n tîm, a byddwn yn hapus i ddarparu eich data arolwg i chi.  

Rhannwch eich Profiad 

Rhannwch eich profiadau Gwylio’r Blodau Gwyllt ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #GwyliorBlodauGwyllt i gysylltu ag eraill ac ysbrydoli mwy o gyfranogiad. 

Rhannwch y Neges! 

Helpwch i rannu’r neges am brosiect Gwylio’r Blodau Gwyllt trwy ddweud wrth eich ffrindiau, teulu ac aelodau’r gymuned am y prosiect. Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth o ran gwarchod ein hecosystemau lleol.  

Cysylltwch â ni 

Ar gyfer cwestiynau, cysylltwch â thîm Natur Wyllt yn gwentpollinators@monmouthshire.gov.uk 

Helpwch ni i gofnodi gwenyn a phili-palod 

Os hoffech chi fynd ar eich taith gwyddoniaeth dinasyddion, beth am gymryd rhan yn y Cyfrif FIT a helpu i fonitro amrywiaeth anhygoel y peillwyr sy’n byw yn ein mannau gwyrdd? 

Cyfrif FIT 10 munud (Flower-Insect Timed Count) 

Mae Natur Wyllt yn defnyddio Cynllun Monitro Peillwyr y Deyrnas Unedig Cyfrif FIT, dull cofnodi biolegol cenedlaethol, i gofnodi’r peillwyr yn ein hardaloedd dolydd newydd. 

Nid yn unig y bydd hyn yn dweud llawer iawn wrthym am effaith ein rheolaeth glaswelltir amgen, ond bydd eich canlyniadau’n cyfrannu at astudiaeth wyddonol genedlaethol.  

Cyfrif FIT 

  • Gellir ei wneud mewn unrhyw leoliad lle mae blodau 
  • Ar unrhyw adeg pan mae’r tywydd yn ddigon da, rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 
  • Dewiswch lain o flodau targed a chyfrifwch yr holl bryfed sy’n glanio arnynt o fewn deng munud 
  • Anfonwch ganlyniadau eich cyfrif i helpu i adeiladu darlun cenedlaethol o helaethrwydd peillwyr  

Mae’n hawdd nodi’ch canlyniadau, lawrlwytho’r app Cyfrif FIT neu gallwch ddefnyddio’r ffurflen gofnodi ar-lein neu bapur o wefan POMS

Mae pob Cyfrif FIT yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i ni, ond os gallwch gynnal sawl cyfrif mewn un lleoliad dros y tymor byddai hynny yn ein helpu i fonitro faint o wahanol bryfed sy’n defnyddio ein mannau gwyrdd yn ystod y flwyddyn.  

Ewch i dudalen gwefan Cyfrif FIT i gymryd rhan 

Mae fideos a chyfarwyddiadau ar y wefan ar sut i wneud Cyfrif FIT a chanllawiau ar adnabod y blodau a phryfed targed i’w cofnodi.  

Beth yw Gwyddoniaeth Dinasyddion? 

Mae gwyddoniaeth dinasyddion yn ymchwil wyddonol a wneir gan ddefnyddio cyfranogiad gan y cyhoedd i helpu i gasglu data.   

Er mwyn monitro llwyddiant ein prosiectau, mae angen i ni gasglu llawer o wybodaeth am ein glaswelltiroedd a’r planhigion a’r anifeiliaid sy’n eu defnyddio.  Mae Natur Wyllt yn gweithredu mewn ardal enfawr yng Ngwent a byddem yn ei chael yn anodd gwneud hyn ar ben ein hunain, felly mae angen eich help arnom! 

Mae prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion yn ffordd wych i ddysgu mwy am fywyd gwyllt yn eich ardal leol ac ar yr un pryd ein helpu i ofalu amdano ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.   

Mae gennym ddau brosiect y gallech gymryd rhan ynddynt.   

This post is also available in: English