Bee Friendly Gwent - Monlife

Beth yw Caru Gwenyn?

Mae Caru Gwenyn yn gynllun i wneud Cymru yn gyfeillgar i beillwyr gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Dyma’r cynllun cenedlaethol cyntaf o’r fath i gael ei gydlynu ac mae’n annog pob sefydliad o amgylch Cymru i gymryd rhan. Er mai Caru Gwenyn yw enw’r cynllun, mae’n annog gweithredu i helpu holl beillwyr Prydain, nid dim ond gwenyn. Mae peillwyr yn cynnwys gwenyn mêl, cacwn a gwenyn unigol, rhai gwenyn meirch, pili pala, gwyfynod, pryfed hofran, rhai chwilod a phryfed.

Am amrywiaeth o resymau, mae’r niferoedd wedi gostwng ac mae peillwyr yn awr mewn trafferthion. Bydd Caru Gwenyn yn rhoi’r hyn mae peillwyr ei angen i oroesi a ffynnu, a drwy weithio gydag eraill gallwn wneud Cymru yn wlad gyfeillgar i beillwyr. Rhannwyd Caru Gwenyn yn bedair thema. Mae’r tair thema gyntaf yn adlewyrchu’r hyn mae peillwyr ei angen er mwyn ffynnu; amgylchedd sydd â ffynonellau bwyd amrywiol a maethlon, dŵr a safleoedd nythu, ac yn rhydd o blaleiddiaid newidiol. Mae’r bedwaredd thema yn adlewyrchu pwysigrwydd ymgysylltu cymunedol a chynhwysiant. Y pedair thema yw:

 • Bwyd – darparu ffynonellau bwyd cyfeillgar i beillwyr yn eich ardal
 • Llety pump seren – rhoi lleoedd i beillwyr fyw
 • Rhyddid rhag plaladdwyr (mae hyn yn cynnwys pryfleiddiad a chwynladdwyr) – ymrwymo i osgoi cemegau sy’n niweidio peillwyr
 • Hwyl – cynnwys yr holl deulu a dweud wrth bobl pam eich bod yn helpu peillwyr

Caru Gwenyn Gwent

Bu Natur Wyllt yn gweithio i gefnogi cynghorau sir o fewn Gwent i Garu Gwenyn. Mae hyn yn cynnwys paratoi manylion prosiectau a chynlluniau ym mhob sir sy’n anelu i wella safleoedd ar gyfer peillwyr a bioamrywiaeth. Y siroedd a sicrhaodd statws Caru Gwenyn yw Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen. Mae enghreifftiau o gynlluniau peillwyr o fewn Gwent yn cynnwys:

 • Defnyddio dulliau ‘Natur Wyllt’ at reoli glaswelltir i annog blodau gwyllt i blannu hadau a rhoi llwybrau ar gyfer peillwyr
 • Gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr i reoli gofodau agored ar gyfer bioamrywiaeth
 • Datblygu cynlluniau gweithredu i gael eu defnyddio o fewn pob agwedd o weithgareddau rheoli tir y Cyngor
 • Monitro safleoedd allweddol i gynghori ar newidiadau rheoli
 • Creu nodweddion cynefin ar gyfer peillwyr, yn cynnwys banciau gwenyn a gwestai pryfed
 • Gostwng y defnydd o chwynladdwyr
 • Addysgu plant drwy ymweliadau ysgol
 • Cynnal digwyddiadau a dyddiau gwyddoniaeth dinasyddion i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o beillwyr

Canfod mwy

I ganfod mwy am y cynllun Caru Gwenyn a’r hyn y gallwch ei wneud i helpu, ewch i

Wales Biodiversity Partnership – Bee Friendly (biodiversitywales.org.uk)

This post is also available in: English