NPLQ - Monlife

Cymhwyster Cenedlaethol Achub Bywydau Mewn Pwll (sef yr NPLQ)

NPLQ Cymdeithas Frenhinol Achub Bywyd y DU yw’r cymhwyster achubwr bywyd a ddyfarnwyd fwyaf yn y DU ac Iwerddon, ac mae hefyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae mwy na 46,000 o achubwyr bywyd pwll yn gymwys ar gwrs y Gymdeithas bob blwyddyn, ac ar hyn o bryd mae mwy na 90,000 o achubwyr bywyd pyllau nofio wedi’u cymhwyso yn NPLQ – 95% o holl achubwyr bywyd pwll y DU. 

Mae’r NPLQ yn cwmpasu pob elfen o Dechnegau Achub Pwll, Theori Achubwyr Bywyd, Cymorth Cyntaf ac Adfywio’r Galon a’r Ysgyfaint. Mae’r cwrs yn gorfforol heriol a bydd yn cynnwys nofio i amseroedd gosod, codi anafusion a phlymio i ran ddyfnaf y pwll nofio. Mae hyfforddiant ac asesiad ar gyfer yr NPLQ mewn tair adran, ac mae’n rhaid i ymgeiswyr lwyddo i basio’r cyfan i ennill y cymhwyster.

Mae MonLife, fel darparwr hyfforddiant pwrpasol, yn ymfalchïo mewn cynnig y Cymhwyster Achubwr Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ).  Mae ein hymrwymiad yn ymestyn i ddarparu cyrsiau NPLQ ar draws y pedair canolfan hamdden yn Sir Fynwy.  Mae ein tîm o aseswyr hyfforddwyr cwbl gymwys yn sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu’n gyson i bob aelod o staff sydd wedi’u hyfforddi gan NPLQ yn y sefydliad MonLife.

Drwy gynnal safonau llym a meithrin diwylliant o ddiogelwch, mae MonLife yn cyfrannu’n sylweddol at wella diogelwch dŵr ac arbenigedd achubwyr bywyd.

Sut ydw i’n dod yn achubwr bywyd?

Rhaid i bob ymgeisydd sy’n mynychu NPLQ gyda MonLife fod yn 16 oed neu’n hŷn ar ddyddiad asesiad terfynol yr NPLQ a chyn archebu lle ar gwrs rhaid iddynt allu gwneud y canlynol:

 • Neidio / plymio i mewn i ddŵr dwfn.
 • Nofio 50 metr mewn llai na 60 eiliad.
 • Nofio 100 metr yn barhaus ar eich blaen a’ch cefn mewn dŵr dwfn.
 • Troedio dŵr am 30 eiliad.
 • Plymio o’r arwyneb i lawr y pwll.
 • Dringo allan o ben dwfn y pwll heb gymorth, heb ddefnyddio grisiau neu ysgol.

Ynglŷn â’r cwrs

Cyflwynir y cwrs NPLQ dros o leiaf 36 awr o ddysgu dan arweiniad gyda’r hyfforddwr ac yna 10 awr ychwanegol o ddysgu personol. Mae wedi’i adeiladu o dair rhan:

 • Adran 1 – Yr Achubwr Bywyd, y Pwll Nofio a Goruchwyliaeth
 • Adran 2 – Ymyrraeth, Cynllun Gweithredu Achub ac Argyfwng
 • Adran 3 – Adfywio’r Galon a’r Ysgyfaint, Diffibriliwr Allanol Awtomataidd a Chymorth Cyntaf

Yn ystod y cwrs bydd yr ymgeisydd yn cael Llawlyfr 10 NPLQ Gen 10 lle bydd yn ei ddefnyddio i gwblhau dysgu dan arweiniad a gweithgareddau dysgu eu hunain.

Ar hyn o bryd mae’r cwrs yn costio £275 gyda MonLife.

Ynglŷn â’r asesiad

Mae’r asesiad ar gyfer yr NPLQ yn digwydd ar ddiwedd y cwrs.  Mae’n profi gwybodaeth a dealltwriaeth yr ymgeisydd o egwyddorion gweithio fel achubwr bywyd pŵl.  Mae’n asesu gallu’r ymgeisydd i gymhwyso’r sgiliau a’r wybodaeth mewn amgylchedd sy’n gysylltiedig â gwaith.

Mae’r asesiad wedi’i rannu’n dair adran:

 • Asesiad Theori.
 • Asesiad ymarferol o’r pwll.
 • Asesiad Cymorth Cyntaf ac Adfywio’r Galon a’r Ysgyfaint Ymarferol.

Sut i Ymholi

Gofynnwch yn y dderbynfa neu cysylltwch â’ch canolfan hamdden ddewisol ar 01633 644800 i ychwanegu eich hun at y rhestr aros. Sylwch fod angen y wybodaeth sylfaenol ganlynol er mwyn i ni allu ychwanegu’r rhestr aros atoch:

 • Enw Llawn
 • Dyddiad Geni
 • Rhif Ffôn
 • Cyfeiriad e-bost: 
 • Lleoliad y ganolfan a ffefrir (Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy)

Cwynion

Os hoffai ymgeisydd cwrs NPLQ a gynhelir ym MonLife wneud cwyn ynghylch eu hyfforddwr, bydd angen iddynt gwblhau’r ffurflen isod:

FFURF

This post is also available in: English