National Exercise Referral Scheme - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (sef NERS) yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gan weithio mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Awdurdodau Lleol, i ddarparu ymarfer corff i unrhyw un dros 16 oed sy’n eisteddog ac mewn perygl o gael cyflyrau cronig neu’n profi cyflyrau cronig.

Sut y gallaf gyfeirio?

Gellir cael atgyfeiriad gan weithiwr iechyd proffesiynol cydnabyddedig y GIG (e.e. – meddyg teulu; Nyrs; Ffisiotherapydd neu ddeietegydd). Ar ôl cael eich atgyfeirio, byddwch yn cael eich cofrestru ar gyfer asesiad cyntaf gyda Gweithiwr Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff hyfforddedig. Byddant yn cwblhau archwiliad iechyd, yn egluro beth mae’r cynllun yn ei gynnwys ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Pa fath o ymarfer corff sy’n cael ei gynnig ar y cynllun?

• Dosbarth Dechreuwyr NERS
• Dosbarth CYCHWYNNOL Rhithwir (trwy Zoom)
• Dosbarthiadau Fit4Life / Easyline
• Ystafell Ffitrwydd – gan gynnwys Rhaglen wedi’i theilwra a Chymorth 1:1 gyda Thaith Aelod MonLife
• Tai Chi
• Pilates
• Ioga
• Aqua
• Rhedeg Aqua
• Nofio (ar adegau penodol)
• Tenis Bwrdd Fit4life (Canolfan Hamdden Trefynwy)
• Dawnsio Fit4Life (Canolfan Hamdden Cas-gwent)
• Parkrun – Parc Gwledig Rogiet

Cefnogaeth Ddilynol:

Bydd eich Gweithiwr Proffesiynol Atgyfeirio ymarfer corff yn cysylltu â chi ar bwynt 4 wythnos ac 16 wythnos i weld sut ydych chi, i adolygu eich nodau iechyd a ffitrwydd a thrafod opsiynau gweithgarwch corfforol yn y dyfodol gan gynnwys aelodaeth Fit4Life.

Nod MonLife Egnïol yw cael mwy o bobl, yn fwy gweithgar, yn fwy aml. Am ragor o wybodaeth am y cynllun atgyfeirio ymarfer corff, cysylltwch â’n Cydlynydd Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ar 01633 644800, neu siaradwch â’ch gweithiwr iechyd proffesiynol, a fydd yn gallu eich atgyfeirio at y cynllun.

Beth yw manteision gweithgarwch corfforol?

Mae’r buddion corfforol yn cynnwys:

 • Mae’r galon a’r ysgyfaint yn dod yn gryfach ac yn fwy effeithlon
 • Eich cryfder cyhyrog yn cynyddu
 • Eich cymalau’n dod yn gryfach
 • Gall ohirio dechrau osteoporosis
 • Gall leihau braster y corff a phwysau gormodol
 • Gall wella ymlacio a chysgu
 • Gallu cynnal gweithgareddau byw bob dydd yn well
 • Teimlo’n fwy effro ac egnïol
 • Cynnal osgo da
 • Helpu i normaleiddio pwysau gwaed
 • Lleihau’r risg o ddatblygu clefyd y siwgr
 • Llai o risg o geulo gwaed
 • Helpu i gynnal annibyniaeth, yn hytrach na dod yn ddibynnol

Mae’r buddion seicolegol yn cynnwys: Dyma ychydig o sylwadau mae pobl wedi’u gwneud

 • “Rwy’n teimlo’n llai pryderus a llai dan straen”
 • “Mae fy hyder a’m hunan-barch yn well”
 • “Roedd bod yn fwy actif yn fy helpu i roi’r gorau i ysmygu”
 • “Rhoddodd y sesiynau gweithgaredd amser i mi fy hun”
 • “Mae fy ngwraig yn dweud fy mod i’n edrych lot hapusach”
 • “Cymerais fwy o gyfrifoldeb am fy iechyd fy hun”

Mae’r manteision cymdeithasol yn cynnwys: Dyma ychydig o sylwadau mae pobl wedi’u gwneud

 • “Roedd yn gyfle da i gwrdd â phobl eraill oedd â’r un pryderon ag oedd gen i”
 • “Fe wnaeth y sesiynau wneud i mi fynd allan o’r tŷ a rhoi diddordeb newydd i mi”
 • “Fe wnes i ffrindiau newydd a mwynhau’r sgyrsiau gawson ni”
 • “Dwi’n teimlo’n llawer mwy ffit ac yn gallu chwarae gyda fy wyrion ac wyresau am hirach nawr”

This post is also available in: English