Green Infrastructure Strategy 2019 - Monlife

Strategaeth Seilwaith Gwyrdd 2019

Mae’r Strategaeth Seilwaith Gwyrdd yn nodi dull Sir Fynwy o ddarparu seilwaith gwyrdd yn y Sir.  Mae’n nodi gweledigaeth, nodau, amcanion strategol ac egwyddorion cysylltiedig clir i lywio a chyfrannu at ystod o gynlluniau ac amcanion nodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae’n ffurfio mecanwaith cyflawni ar gyfer Bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau, yn cefnogi ffyrdd o fynd i’r afael â chanlyniadau iechyd a lles, yn nodi atebion ar gyfer mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, yn cefnogi teithio llesol, hawliau tramwy cyhoeddus ac yn darparu’r fframwaith ar gyfer gweithio mewn partneriaeth trwy ddull SG.

Cyfrol 1 Y Strategaeth SG

Cyfrol 2 Y Cynllun Cyflawni

Crynodeb Gweithredol

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)


Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Seilwaith Gwyrdd (SG) 2015

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Seilwaith Gwyrdd (SG) yn cefnogi polisi Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy ar SG. Mae’n darparu canllawiau cynllunio i ddangos sut y gall gwreiddio SG yn natblygiad newydd sicrhau ansawdd buddion bywyd i gymunedau a gwella’r amgylchedd naturiol a hanesyddol. Mae’n helpu i arwain y Cyngor a’r ymgeiswyr trwy drafodaethau cyn-ymgeisio cychwynnol, y broses ymgeisio ac ystyried materion ac amodau cynllunio neilltuedig yn ymwneud â SG. Derbyniodd glod mawr yng ngwobrau’r Sefydliad Tirwedd 2016 ac fe gyrhaeddodd rownd derfynol gwobrau RTPI Cymru 2017.

Canllawiau Rheoli SG

I gefnogi’r broses rheoli datblygu, ac fel canllaw cyffredinol ar gyfer gwaith prosiect, mae’r Canllawiau Rheoli SG wedi’u cynhyrchu i helpu i sicrhau’r buddion mwyaf posibl i fioamrywiaeth a phobl ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae Cynlluniau Rheoli Seilwaith Gwyrdd yn cael eu cynhyrchu ar gyfer pob un o’n safleoedd MonLife.


Cynllun Gweithredu Seilwaith Gwyrdd ar gyfer Peillwyr De-ddwyrain Cymru

Y cynllun yw’r cyntaf o’i fath ac mae’n nodi sut y gall perchnogion tir reoli eu heiddo’n fwy effeithiol a chydweithio i fynd i’r afael â dirywiad gwenyn a pheillwyr eraill.  Mae’n cael ei gyflwyno drwy gydweithio rhwng cynghorau cyfagos, landlordiaid cymdeithasol, gwasanaethau brys, ysgolion, perchnogion tir a grwpiau cymunedol eraill. Mae’n amlinellu camau i annog gwenyn a phryfed peillio eraill.  Mae’r rhain yn cynnwys torri’r glaswellt i wahanol uchderau ar wahanol adegau o’r flwyddyn a datblygiad dolydd blodau gwyllt neu fannau plannu ffurfiol.

Mae’r Cynllun Gweithredu yn ceisio mynd i’r afael â dirywiad peillwyr ledled ardal yr astudiaeth drwy nodi amodau llinell sylfaen, mesurau i fod o fudd i beillwyr a pharatoi cyfres o gynlluniau gweithredu rheoli.  Mae’r rhain wedi’i ffocysu ar weithredu ar feysydd seilwaith gwyrdd sydd dan berchnogaeth gyhoeddus, er mwyn annog lledaeniad a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd peillwyr ar gyfer ein hiechyd a’n lles.

Cwblhawyd prosiectau peillwyr cyflenwol ar draws y cydweithio.  Yn Sir Fynwy, ategwyd y Cynllun Gweithredu gan ddatblygiad ei ardd peillwyr ym Mrynbuga, a ysbrydolwyd gan ei ddull polisi seilwaith gwyrdd newydd o ddatblygu a rheoli. Enillodd Wobr y Llywydd am y Prosiect Tirwedd Gorau, Gwobrau’r Sefydliad Tirwedd 2017.

Cynllun gweithredu Seilwaith Gwyrdd ar gyfer peillwyr yn ne ddwyrain Cymru (dogfen dechnegol)

Rheoli tir ysgol ar gyfer peillwyr – Cyflwyniad i Benaethiaid

Rheoli ardal breswyl ar gyfer Peillwyr – Cyflwyniad i Ystadau

Rheoli ymylon priffyrdd ar gyfer Peillwyr – Cyflwyniad ar gyfer Priffyrdd

Lleoliad Tirwedd
Lleoliad Tirwedd

Mae gan dirwedd Sir Fynwy sawl dynodiad i ddiogelu'r nodweddion hanesyddol ac esthetig unigryw.

Hinsawdd, Natur a Lles
Hinsawdd, Natur a Lles

Darganfyddwch fwy am yr effaith y gall newid yn yr hinsawdd ei chael ar ein lles cyffredinol.

Bioamrywiaeth
Bioamrywiaeth

Dysgwch fwy am gynefinoedd a rhywogaethau Sir Fynwy a'r hyn rydym yn ei wneud i'w diogelu.

This post is also available in: English