Caldicot - Monlife

Trosolwg cynllun strategol Cil-y-coed

Cil-y-coed 1

Disgrifiad o’r Cynllun

Mae’r cynnig Caldicot Links yn gynllun sydd â dyluniad aml-elfen sy’n cyflawni’n raddol. Ei nod yw creu rhwydwaith integredig o lwybrau a fydd â chyfleusterau cyd-ddefnyddio pwrpasol. Mae hefyd yn gysylltiedig â seilwaith gwyrdd, gweithgareddau llesiant, rheoli cyrchfannau a chamau gweithredu o ran datblygu’r economi leol.  Byddai’r cynnig hwn yn gwella’r llwybr a rennir trwy’r Castell a’r Parc Gwledig ac ymlaen i’r Caldicot Links MCC-S28 gan ddarparu cysylltiadau rhwng datblygiadau tai amrywiol, safleoedd CDLl a chanol y dref.  Roedd yr holl elfennau a nodir isod yn ddarostyngedig i gynllun Llywodraeth Cymru a gymeradwywyd gan AT yn 2021-22 a 2022-23, rhoddwyd cyllid ar gyfer adeiladu yn 2022-23, ond bu i’r cynllun lithro ac felly yr oll a gyflawnwyd oedd clirio coed.

Mae’r cynnig hwn ar gyfer:

 • Adeiladu Rheilffordd Cam 1 (Portskewett i Gastell Cil-y-coed) yn 2023/24
 • Parhau i weithio ar ddyluniad manwl, arolygu ac ymgynghori ar gyfer Camau 2&3 Rheilffordd y Weinyddiaeth Amddiffyn nas defnyddir (Castell Cil-y-coed i Gric/Caerwent a chysylltiadau safle’r CDLl) yn 2023/24.
 • Datblygu llinell reilffordd 2.81km o hyd yn llwybr Teithio Llesol sy’n gwasanaethu nifer o gymunedau. 
 • Parhau i ddatblygu’r cam llwybr Aml-Ddefnyddiwr er mwyn sicrhau caniatâd cynllunio a chwblhau dyluniad manwl er mwyn bod yn barod i dendro yn 23/24.
 • Nod y cynllun hwn yw creu llwybr cerdded/beicio pwrpasol newydd, a llwybr marchogaeth mewn mannau, llwybr aml-ddefnyddiwr, sy’n hygyrch i drigolion cymunedau Portskewett, Cil-y-coed a Chaerwent  a’u hymwelwyr, sy’n eu galluogi i gael mynediad at gyrchfannau allweddol o ran cyflogaeth a gwasanaethau.
 • Bydd y gwaith o adeiladu’r prosiect yn digwydd yn raddol a bydd yn cychwyn yn 202/24 er mwyn cysylltu ag aneddiadau tai eraill yng Nghil-y-coed a datblygiadau newydd arfaethedig.
 • Cysylltu â Heol yr Eglwys (MCC-S03) er mwyn creu dull integredig o deithio llesol yn yr ochr ddwyreiniol sy’n cysylltu preswylwyr â chyflogaeth, addysg a gwasanaethau lleol yn ogystal â’u cysylltu â nodau trafnidiaeth gyhoeddus.

Cil-y-coed 2

Disgrifiad o’r cynllun (yn ddarostyngedig i gyllid)

Cam 1 Adeiladu — Mehefin 2023 i Hydref 2023

 • Mae’r cam adeiladu hwn yn creu’r seilwaith Teithio Llesol sydd ei angen er mwyn creu llwybr mwy diogel a mwy uniongyrchol i Ysgol Cil-y-coed ar gyfer y rhai sy’n teithio o ochr ddwyreiniol Woodstock Way. Mae’n helpu i leihau’r tagfeydd sy’n cael eu hachosi yn ystod amser dechrau a gorffen yr ysgol trwy gynnig llwybr arall ar gyfer y disgyblion i’r ysgol gan osgoi Lôn y Felin. 
 • Mae newidiadau i feysydd parcio’r ysgol a’r ganolfan hamdden yn creu amgylchedd mwy diogel ar gyfer cerdded, powlio a beicio yn yr ardal hon, yn ogystal ag annog “park and stride”
 • Mae’r cam hwn hefyd yn gwneud gwelliannau i’r seilwaith Teithio Llesol yn Ysgol Gynradd Durand a’r cyffiniau yn ogystal â gwella’r llwybr yng nghefn yr ysgol, gan wneud defnyddio maes parcio’r ganolfan hamdden yn opsiwn mwy deniadol a “park and stride”.  Darperir sgematig fesul cam er gwybodaeth.

Cam 1 Adeiladu yn Woodstock Way a Maes Parcio Woodstock Way

 • Adeiladu llwybr a rennir ar ochr dde-ddwyreiniol Woodstock Way rhwng Cyffordd Mill Lane a’r gyffordd ger Aldi/Asda, (bydd y gwaith yn cynnwys cynnwys draeniad, palmentydd isel, palmant botymog a marciau sebra ar draws mynedfeydd);
 • Adeiladu bwrdd uchel a chroesfannau twcan gyda goleuadau ar dair braich cyffordd Aldi/Asda;
 • Newidiadau i faes parcio Woodstock Way er mwyn creu llwybr i gerddwyr drwy’r maes parcio i fynedfa newydd â gât i brif fynedfa’r ysgol. Mae hyn yn cynnwys darnodi llwybr a rennir drwy’r maes parcio gyda marciau sebra wrth fannau croesi, adleoli ffens ffin yr ysgol a darparu giât newydd, ac adeiladu llwybr newydd a rennir sy’n cysylltu cornel dde-ddwyreiniol y maes parcio â giât newydd yr ysgol; 

Cam 1 Adeiladu yng Nghyffiniau Ysgol Gynradd Durand

 • Lledu llwybr presennol er mwyn creu llwybr a rennir gyda goleuadau lefel isel arno yng nghefn Ysgol Gynradd Durand, (bydd y gwaith yn cynnwys adleoli ffens derfyn a giât yr ysgol a gwneud gwaith tirlunio a phlannu ar hyd llinell y ffens newydd). Mae’r llwybr yn dechrau ger Curlew Avenue ac yn rhedeg ar hyd y lôn y tu ôl i’r ysgol i’r ffin ag ardal goediog yr ysgol;
 • Darnodi llwybr a rennir ar yr arwyneb presennol a rennir ym mhen gogledd ddwyreiniol Alianore Road, (gan gynnwys gosod marciau sebra ar draws mynedfa maes parcio’r ysgol).
 • Adeiladu llwybr a rennir ar ochr dde-ddwyreiniol Alianore Road, (gan gynnwys adleoli ffens a giât ffin yr ysgol a gwneud gwaith tirlunio a phlannu ar hyd llinell ffens newydd). Mae’r llwybr yn rhedeg o’r allanfa o faes parcio Ysgol Gynradd Duran i’r groesfan i gerddwyr â goleuadau arni ar Ffordd Osgoi Cil-y-coed.
 • Uwchraddio’r groesfan â goleuadau bresennol i gerddwyr a’i gwneud yn Groesfan Twcan ar Ffordd Osgoi Cil-y-coed ger y gyffordd â Ffordd Alianore;
 • Adeiladu bwrdd uwch ar gyffordd Alianore Road â Stafford Road (gan gynnwys draeniad).

Cam 1 Adeiladu ym Meysydd Parcio Ysgol a Chanolfan Hamdden Cil-y-coed

 • Adleoli ffens derfyn a giât yr ysgol yng nghornel ogleddol maes parcio’r ganolfan hamdden i ddarparu mynediad i bawb i’r droedffordd bresennol, ac adeiladu llwybr newydd a rennir i gysylltu’r droedffordd bresennol â mynedfa’r ganolfan hamdden.
 • Newidiadau i gynllun y maes parcio yn Ysgol Cil-y-coed a’r ganolfan hamdden i gyfuno’r ddau faes parcio a chreu un. Bydd hyn yn creu system unffordd ar gyfer cerbydau, man gollwng bws ysgol ar gyfer y ganolfan hamdden, ac ardal i gerddwyr yn y parc sglefrio;
 • Dyluniad manwl cam 2, gan gynnwys:
  • Croesfan ger Ffordd Woodstoc/Lôn y Felin
  • llwybr cyd-ddefnyddio ar hyd ochr ogleddol Woodstock Way o Woodstock Ct i Ganol y Dref.
  • Gwelliannau i Lôn y Felin ar gyfer yr Ysgol Gyfun (cilfachau bysiau a llwybr cyd-ddefnyddio a rennir) a mynediad i’r Ganolfan Hamdden
  • Norman Ct a Ffordd Casnewydd
  • Ffordd yr Orsaf
 • Datblygu Cam 3, gan gynnwys llwybrau i’r Gogledd a’r Dwyrain o’r Ganolfan Hamdden

This post is also available in: English