Caldicot - Monlife

Cynllun strategol Cil-y-coed

Rydym yn datblygu llwybrau teithio llesol ar draws Glannau Hafren i gysylltu trigolion yn well â chyrchfannau lleol a gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus. Ein nod yw gwella mynediad cyfartal at addysg, cyflogaeth, siopau a gwasanaethau lleol, i gefnogi cymunedau cynaliadwy, gwydn a chysylltiedig ar draws Glannau Hafren.

Gallwch weld o’n Map Ardal Teithio Llesol Cil-y-coed (gweler gwaelod y dudalen) bod y pellteroedd yn aml yn ddigon byr i gerdded, olwynio neu feicio. Mae’r ffaith eu bod yn cael eu gwneud yn aml mewn car ar hyn o bryd yn gwneud dewisiadau amgen i yrru yn llai deniadol i eraill hefyd – mae hwn yn fater a allai dyfu wrth i fwy o bobl symud i’r ardal. Bydd Cil-y-coed, ym mhen dwyreiniol rhwydwaith Glannau Hafren, yn elwa o ddewisiadau trafnidiaeth gwell ac yn lliniaru effaith bosibl twf poblogaeth. Rydym yn adeiladu llwybrau a chysylltiadau hygyrch yng Nghil-y-coed i sicrhau bod teithio llesol yn gallu bod yn ffordd ddiogel, uniongyrchol a chyfforddus o gyrraedd lle mae angen i chi fynd.

Camau 1 a 2 y Cynllun Addysg

Fel rhan o ddatblygu’r rhwydwaith Teithio Llesol ehangach ar gyfer ardal Cil-y-coed a Glannau Hafren, mae Cyngor Sir Fynwy (CSF) yn cynnig ailgynllunio’r cynllun a rheoli traffig ar gyfer Ffordd Woodstock yng Nghil-y-coed, gan gynnwys y gyffordd â Lôn y Felin. Drwy’r ailgynllunio arfaethedig, ein nod yw gwella diogelwch ac ansawdd yr amgylchedd i’r rhai sy’n byw ac yn teithio yn yr ardal leol.

Mae cyllid penodol i gynllun wedi’i glustnodi gan Lywodraeth Cymru o’r Gronfa Teithio Llesol ar gyfer adeiladu’r cynllun arfaethedig i ailgynllunio Ffordd Woodstock cyn gynted â phosibl eleni, tra’n aros am gymeradwyaeth leol.

Cynllun Ffordd Woodstock

Mae cynllun Ffordd Woodstock wedi’i gynllunio i liniaru problemau teithio lleol a nodwyd o amgylch Ysgol Gyfun Cil-y-coed, mewn ffordd sy’n annog y defnydd o deithio llesol. Mae’r cynllun wedi’i ddylunio gyda dadansoddiad o lif traffig (modur a di-fodur), llwybrau ysgubol a data digwyddiadau lleol, i wneud y mwyaf o ddiogelwch ac effeithlonrwydd teithio. Mae’r cynllun hwn wedi ei flaenoriaethu oherwydd y gyfran uchel o blant a phobl ifanc yn yr ardal oherwydd presenoldeb yr ysgolion a’r Ganolfan Hamdden. Bydd annog y rhan hon o’r boblogaeth i gerdded neu feicio yn cefnogi gallu myfyrwyr i ddysgu a chanolbwyntio a ffurfio arferion iach gydol oes.

Beth mae cynllun Ffordd Woodstock yn ceisio ei gyflawni?

 • Ailgynllunio cyffordd Ffordd Woodstock /Lôn y Felin gyda goleuadau traffig newydd yn cynnwys croesfannau cerddwyr a seiclwyr â signalau.
 • Gwelliannau i arwynebau, cyffyrddol, arwyddion, a hygyrchedd treigl.
 • Ailgynllunio’r llwybrau troed a’r ffyrdd ar Ffordd Woodstock ychydig y tu hwnt i gyffordd Lôn y Felin, i wneud llwybr teithio llesol 3 metr o led ar y cyd i’w ddefnyddio.
 • Trosi croesfan pâl bresennol y tu allan i Aldi yn groesfan Twcan ar gyfer traffig beiciau a cherddwyr.
 • Ail-leoli safleoedd bysiau Meddygfa Gray Hill (ochr ogleddol a de) tua’r dwyrain a chael gwared ar safle bysiau Aldi (ochr ddeheuol) gan y byddai safle bws Gray Hill yn dod yn nes.
 • Arwyddion i nodi gorchymyn traffig i atal Cerbydau Nwyddau Trwm rhag troi oddi ar Ffordd Woodstock tua’r de i Lôn y Felin (bysiau wedi’u heithrio).

Mae cynllun Ffordd Woodstock yn rhan o Lwybr Asgwrn Cefn yr Hafren. Gan adeiladu ar gynllun Ffordd Woodstock, mae cynlluniau yn cael eu datblygu i wneud y gwelliannau ychwanegol hyn yn ddiweddarach i Lôn y Felin:

 • Parhau â’r llwybrau teithio llesol defnydd a rennir o’r gogledd orllewin a’r de-ddwyrain Ffordd Woodstock i lawr Lôn y Felin i’r fynedfa i faes parcio’r Ganolfan Hamdden, gan gynyddu’r capasiti ar gyfer teithio llesol a chreu llwybr Parcio a Charthu mwy uniongyrchol i Ysgol Gyfun Cil-y-coed o’r adran Hamdden. Maes parcio’r ganolfan.
 • Plannu a draenio Draenio Trefol Cynaliadwy (SUDs) fel rhan o’r cynllun newydd ar Lôn y Felin, er mwyn gwella rheolaeth dŵr glaw a buddion amgylcheddol.

Beth yw’r newid rydym yn disgwyl ei weld?

 • Amgylchedd mwy diogel, mwy dymunol
 • Symudiadau traffig tawelach
 • Gwelliannau i fioamrywiaeth ac ansawdd aer
 • Cynnydd yn y defnydd lleol o deithio llesol

Cynllun Cysylltiadau Cil-y-coed

Mae cynnig Cysylltiadau Cil-y-coed yn gynllun sydd i’w weithredu aml-elfen. Ei nod yw creu rhwydwaith integredig o lwybrau a fydd â chyfleusterau rhannu defnydd pwrpasol, gan gysylltu trigolion Cil-y-coed a Glannau Hafren â mannau addysg a gwaith, yn ogystal â siopau a gwasanaethau. Mae ei ddatblygiad yn cefnogi tegwch gwell o ran mynediad, seilwaith gwyrdd, gweithgareddau llesiant, rheoli cyrchfannau a chamau gweithredu datblygu economaidd lleol.

Byddai’r cynnig hwn yn darparu llwybrau a gwelliannau i’r llwybrau rhwng ardaloedd preswyl presennol ac arfaethedig a chanol y dref, gan ganolbwyntio ar ogledd-ddwyrain a dwyrain Cil-y-coed, Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed a’r Lonydd Las (llinell gangen y Weinyddiaeth Amddiffyn rheilffordd  Dinham) – ardaloedd sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLlD). Nod y cynllun hwn yw creu cysylltiad dwyrain Cil-y-coed â Heol yr Eglwys, a welodd wella llwybrau troed, croesi a phlannu/draenio i dawelu traffig a chreu amgylchedd sy’n fwy ffafriol i deithio llesol, a adeiladwyd yn 2022. Camau cynllun Cysylltiadau Cil-y-coed:

Rhan 1: [Yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd / Wedi’i adeiladu yn 2023/24] Yn mynd ar hyd llwybr hen reilffordd Dinham a fu gynt yn Weinyddiaeth Amddiffyn, o ychydig i’r de o Cornfield ym Mhorthsgiwed, yn lefel â Pharc Gwledig Castell Cil-y-coed.

Rhannau 2 a 3: O’r lefel gyda’r parc gwledig tua’r gogledd i Crug, gan groesi safleoedd CDLlD gogledd-ddwyrain Cil-y-coed. Mae aliniad llwybr yn cael ei ddatblygu.

Rhan 4: y Llwybr Aml-ddefnyddiwr: Yn rhedeg drwy’r Parc Gwledig sy’n cysylltu Heol yr Eglwys â Rhannau 1, 2 a 3 a Heol Cil-y-coed i’r dwyrain. Mae aliniad llwybr yn cael ei ddatblygu.

Ceir rhagor o fanylion am Dolenni Teithio Llesol Cil-y-coed a Llwybr Aml-ddefnyddiwr Yma: Cynllun Cyswllt Teithio Llesol Cil-y-coed a Llwybr Amlddefnydd – Cwestiynau ac Atebion – Monlife

Map Ardal Teithio Llesol Cil-y-coed

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

This post is also available in: English