Cwestiynau Cyffredin Dolydd y Castell - Monlife

Cwestiynau Cyffredin Dolydd y Castell

Fel rhan o gyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a dderbyniwyd yn 2023/24, bydd cam 1 y gwaith o adeiladu Pont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni yn cychwyn ym mis Medi 2023.

Pa waith sy’n cael ei wneud?

Mae’r unig waith sydd wedi’i raglennu er gyfer eleni yn gysylltiedig â’r groesfan teithio llesol ger Pont Llan-ffwyst. Yn benodol, cynigir fod rhan o’r gwaith ar ramp y lan ddeheuol sy’n gysylltiedig â’r bont newydd yn cael ei wneud (gweler yr ardal sydd wedi’i hamlygu i’r gogledd o dir tafarn y Bridge Inn ar y cynllun atodedig). Bydd hyn yn bodloni gofynion y caniatâd cynllunio, sy’n nodi fod yn rhaid i waith gychwyn ar y safle erbyn y 4ydd o Hydref 2023. Bydd y gwaith adeiladu yn cynnwys ffurfio is-sylfeini un lefel ar gyfer ramp ddeheuol y bont.

Pryd fydd y gwaith yn dechrau ac yn gorffen?

Bydd y gwaith cychwynnol ar ramp y lan ddeheuol yn cael ei wneud o ganol mis Medi (amcan ddyddiad – o gwmpas yr wythnos sy’n cychwyn ar y 18fed o Fedi 2023) a bydd yn para tua 4 wythnos i gyd.

Pryd fydd y bont wedi’i chwblhau?

Ar hyn o bryd mae MCC yn caffael contractwr i ymgymryd â’r prif waith ar Bont Teithio Llesol Llan-ffwyst i’r Fenni. Cynigir y byddai’r contractwr yn ymgymryd â’r rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu (llwybrau, rampiau, y bont ei hun) tua canol y flwyddyn nesaf, ac mae disgwyl i’r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn Rhagfyr 2024.

Beth am fioamrywiaeth y safle?

Rydym yn gwerthfawrogi bod Afon Wysg a’r Dolydd cyfagos yn llawn bywyd gwyllt a bioamrywiaeth, gan gynnwys dyfrgwn.   Ar hyn o bryd rydym yn gweithio’n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a rhanddeiliaid lleol er mwyn sicrhau nad yw’r dyfrgwn nac unrhyw fywyd gwyllt arall yn cael eu heffeithio yn ystod unrhyw gam o’r gwaith adeiladu arfaethedig.

Drwy’r broses gynllunio, ymgynghorwyd â CNC ar y cynigion i wella’r llwybrau presennol drwy Ddolydd y Castell. Mae mae deialog agored yn sicrhau bod unrhyw bryderon yn cael sylw.  Mae ymgynghorwyr MCC, WSP, wedi cynnal arolygon helaeth ac wedi darparu tystiolaeth i MCC i gefnogi cynigion y cynllun a’r broses ymgeisio gyffredinol.

Beth sy’n digwydd i lwybrau Dolydd y Castell?

Nid oes caniatâd cynllunio ar gyfer llwybrau Dolydd y Castell (Castle Meadows) eto a bydd y rhain yn cael eu hystyried gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy yn y dyfodol a chanlyniad hyn fydd yn pennu’r camau nesaf. Os bydd cais cynllunio’n llwyddiannus, bydd cais yn cael ei wneud am gyllid i adeiladu’r llwybrau ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25. Mae mwy o wybodaeth am lwybrau Dolydd y Castell a’r cynllun ehangach o Lan-ffwyst i’r Fenni ar gael isod.


Pam ydym yn gwneud y cynllun?

Mae’r cynllun Teithio Llesol rhwng y Fenni a Llan-ffwyst yn anelu at wneud llwybr mwy diogel ar gyfer cerdded, beicio ac olwyna rhwng yr aneddiadau. Mae hyn yn cynnwys pont newydd ar draws yr afon Wysg, a gafodd ganiatâd cynllunio yn 2018, ac sy’n cysylltu’r naill ochr a’r llall. Bydd y llwybrau drwy Ddolydd y Castell yn cael eu gwella i safonau teithio llesol er mwyn gwella hygyrchedd i bawb.

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) yw lleihau nifer y teithiau car drwy wella’r llwybrau teithio llesol rhwng mannau sy’n denu teithiau. Nod hyn yn ei dro yw lleihau llygredd, gwella iechyd a chydraddoldeb.

Beth yw’r cynlluniau cyffredinol?

Cynlluniau’r bont:

Cafodd y bont ei chynllunio yn 2018, a gallwch weld hynny yma: Chwiliwch am 2018/00408 ar https://planningonline.monmouthshire.gov.uk/online-applications/?lang=CY

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ddechrau ddiwedd yr haf/dechrau hydref 2023, gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu yn 2024.  Mae amseriadau’r gwaith yn cael eu heffeithio gan lefelau afonydd a chyfyngiadau ecolegol.

Gellir gweld cynlluniau’r dolydd isod:

Beth rydym yn ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol 2023/24 ar y cynllun hwn?

Mae’r cais hwn yn canolbwyntio ar y cysylltiadau Teithio Llesol sydd eu hangen rhwng ardaloedd Llan-ffwyst a phrif dref y Fenni. Mae’n seiliedig ar bont Teithio Llesol newydd a chysylltiadau cysylltiedig a fydd yn darparu nifer o fuddion Teithio Llesol.  Mae canlyniad cyffredinol y cynllun yn ceisio cyflawni

 • Pont newydd i gerddwyr/beicio ar draws yr afon Wysg tua 50 metr i’r dwyrain o bont bresennol Cerrig y Fenni (heneb gofrestredig a hefyd rhestredig Gradd II*).
 • Cysylltiadau pellach ar ffurf llwybr Teithio Llesol oddi ar y ffordd trwy Ddolydd y Castell i ganol y dref ac ymlaen i’r orsaf drenau.
 • Gwell cysylltiadau â Llan-ffwyst o’r bont newydd.

Y bont newydd fydd y brif groesfan afon rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni ar gyfer Defnyddwyr Heb Foduron.  Bydd hyn yn lleihau’n sylweddol y risgiau sy’n gysylltiedig â’r droedffordd gul bresennol dros bont bresennol y Fenni ac yn annog mwy o newid moddol o ganlyniad.  Mae hefyd yn bwysig sicrhau cysylltiadau effeithiol o’r bont (newydd a phresennol) i ganol y dref, i aneddiadau tai yn Llan-ffwyst a chyrchfannau allweddol eraill, fel bod yna lwybr di-dor.  Yn y gorffennol mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu astudiaethau blaenorol ar Bont Llan-ffwyst.   Mae’r cais yn ceisio cyllid i gwblhau camau hanfodol wrth ddatblygu’r rhwydwaith Teithio Llesol rhwng anheddiad Llan-ffwyst a chanol tref y Fenni.

Pont Teithio Llesol

Mae’r cynllun wedi’i restru yn y rhaglen CTLl fel y 4ydd blaenoriaeth uchaf nad yw’n rhan o’r Metro. Y cynllun yw blaenoriaeth Map Rhwydwaith Teithio Llesol uchaf Cyngor Sir Fynwy ar gyfer y Fenni, yn seiliedig ar ein cyfnod Ymgysylltu diweddar a data blaenorol. Nod y cynllun yw cyflwyno pont newydd i gerddwyr/beicio ar draws Afon Wysg tua 50 metr i’r dwyrain o’r bont Gerrig bresennol sy’n Heneb Gofrestredig ac yn rhestredig Gradd II*. Mae’r bont newydd wedi cael ei chynllunio’n addas gan Bensaer pont enwog a chynigir y bydd yn dod yn brif groesfan yr afon rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni i ddefnyddwyr heb fodur. Bydd hyn yn lleihau’n sylweddol y risgiau iechyd a diogelwch sy’n gysylltiedig â’r llwybr cul presennol dros y Bont bresennol. Tasgau i gynnwys: mynd i’r afael ag amodau cynllunio cyn cychwyn, caffael contractwr/contractwyr, deunyddiau ar gyfer y bont, gweithredu’r bont a chysylltiadau cysylltiedig a mesurau Cydnerthedd Llawr Eiddo.

Dolydd y Castell

Mae’r cynllun yn ceisio darparu gwell cysylltiadau cerddwyr a beicio, sy’n cydymffurfio â gofynion Teithio Llesol, ar draws Dolydd y Castell a Chaeau Ysbytty sy’n cysylltu Llan-ffwyst (trwy bont troed a beicio Llan-ffwyst) â chanol tref y Fenni a gorsaf rheilffordd y Fenni.  Tasgau i’w cynnwys:

 • Dolydd y Castell – cael caniatâd cynllunio, mynd i’r afael ag unrhyw amodau cyn cychwyn, cyflawni Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd ar gyfer pont Afon Gafenni, caffael contractwr.
 • Caeau Ysbytty (gan gynnwys croesfan A40/Heol yr Orsaf) – yn amodol ar drafodaethau tir llwyddiannus, cynnal arolygon pellach, dylunio cadarn, cyflwyno cynllunio, cyflawni caniatâd cynllunio, mynd i’r afael ag unrhyw amodau cyn cychwyn, caffael contractwr.

Cysylltiadau Llan-ffwyst

Mae’r cynllun yn ceisio darparu gwell cysylltiadau cerddwyr a beicio, sy’n cydymffurfio â gofynion Teithio Llesol, rhwng Llan-ffwyst a phont droed a beiciau newydd Llan-ffwyst – lle y gall cerddwyr a beicwyr wedyn barhau â’u siwrnai ymlaen trwy Ddolydd y Castell a Chaeau Ysbytty i ganol tref y Fenni a Gorsaf Reilffordd y Fenni.  Tasgau i gynnwys: cwblhau Astudiaeth Cam 3 WelTAG (gan gynnwys arolygon cysylltiedig, a dylunio), paratoi pecyn tendro, holi a chyflwyno cais cynllunio (os oes angen) ac unrhyw amodau cynllunio cyn cychwyn, caffael contractwr/contractwyr, a dechrau adeiladu.

Ar gyfer beth mae’r cais cynllunio presennol?

Mae’r cais cynllunio DM/2022/01831 ar gyfer y llwybrau gwell trwy Ddolydd y Castell i safonau Teithio Llesol, gan gynnwys disodli’r bont dros yr Afon Gafenni. Bydd y cais hwn yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Cynllunio’r Cyngor yn y dyfodol agos.  Nid yw’r cais cynllunio hwn yn cynnwys pont newydd Afon Wysg na’r llwybrau i’r gogledd-orllewin o’r bont sy’n cysylltu â Ffordd Merthyr, sydd eisoes â chaniatâd cynllunio, neu’r mannau mynediad i Ddolydd y Castell, sy’n cael eu cwmpasu gan ddatblygiadau a ganiateir. Nid yw ychwaith yn cynnwys llwybrau ar ochr Llan-ffwyst o’r Afon Wysg, mae’r rhain yn cael eu datblygu ar hyn o bryd trwy astudiaeth WelTAG 3.

Pa ddeunydd arwyneb sydd wedi’i ddewis?

Yn ystod y broses ddylunio, nododd y tîm peirianneg lawer o opsiynau arwyneb posibl a fyddai’n dderbyniol i randdeiliaid gwahanol. Gwnaed dewis rhagarweiniol o asffalt gan y gwelwyd bod gan hyn y nodweddion gwisgo gorau ar gyfer y digwyddiadau llifogydd blynyddol.  Yn dilyn ymgynghoriad, newidiwyd y deunydd arwyneb arfaethedig i ateb mwy derbyniol i’r boblogaeth leol.

Mae’r deunydd arwyneb arfaethedig bellach yn un o Resin Hydraidd wedi’i Rhwymo– Lliw Llwydfelyn.

Alinio llwybrau

Mae’r aliniad arfaethedig i raddau helaeth yn dilyn y llwybrau concrit lled-rwym a chellog presennol, gan leihau’r effaith ar yr amgylchedd naturiol. Trwy’r ymgynghoriadau, dysgom mai’r dewis oedd cyfyngu’r newidiadau i’r aliniad presennol a chadw’r llinellau awydd naturiol heb newid.  Trwy ddilyn y llwybrau swyddogol a sefydledig, ystyrir y cynllun yn fwy fel gwelliant/ailwampio’r safle presennol, yn hytrach nag adeiladu o’r newydd, a oedd yn ffafriol o’r safbwynt amgylcheddol ac i  randdeiliaid – i beidio â diwydiannu’r ddôl.

Goleuo

Mae goleuadau yn y cynllun wedi cael eu tynnu yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.

Cyllid ar gyfer y cynllun

Mae’r cynllun wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Teithio Llesol, a weinyddir gan Drafnidiaeth Cymru.  Mae’r arian hwn wedi’i neilltuo ar gyfer gwelliannau i lwybrau teithio llesol trwy broses ymgeisio flynyddol ar gynlluniau a gyflwynwyd.  Rhaid i’r holl seilwaith sydd wedi’i osod fodloni canllawiau Teithio Llesol fel y nodir yma: https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol.pdf

Bydd methu â chyrraedd meini prawf yn golygu na fydd y cynllun yn cael ei ariannu.

A fydd yn ofynnol i gŵn fod ar denynau yn y Dolydd oherwydd y cynllun hwn?

Na.

Dylid nodi bod yn rhaid i gŵn fod o dan reolaeth y perchennog yn gyhoeddus bob amser, a byddai Cyngor Sir Fynwy bob amser yn cynghori y dylai cŵn fod o dan reolaeth agos (ar dennyn neu wrth eich sodlau) o amgylch plant, beicwyr, gwartheg ac wrth fynd i mewn i’r dolydd a’u gadael.

Cwestiynau Cyffredin am y Gridiau Gwartheg

Pam dewiswyd gridiau gwartheg?

Mae’r heriau yn Nolydd y Castell yn gymhleth, gyda gwartheg yn pori am tua 7 mis y flwyddyn, gofynion hygyrchedd o ganllawiau Teithio Llesol a’r defnydd cyfredol. Ar ôl llawer o drafodaethau gyda gwahanol grwpiau a’r rhai sydd â phrofiad o heriau o’r fath, cytunwyd i gopïo fformiwla ddylunio hir-bresennol o grid gwartheg gyda giât cerddwyr ar yr ochr.  Defnyddir hyn yn helaeth ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan gynnwys yn Sir Fynwy ar NCN 46 yng Ngheunant Clydach heb adroddiadau am unrhyw broblemau.  Gellir gweld enghreifftiau pellach ar waelod y ddogfen hon.

Cytunwyd mewn cyfarfod prosiect rhwng rhanddeiliaid ym mis Gorffennaf 2022 i weithredu pwynt mynediad prawf ar y Dolydd i brofi dyluniad y grid a’r giât, cyn cael ei weithredu ar draws yr holl bwyntiau mynediad ar Ddolydd y Castell.

Dyluniad y Grid Gwartheg

Cafodd y Grid Gwartheg a osodwyd yn Nolydd y Castell ei ddylunio a’i adeiladu i Safon Brydeinig BS4008: 2006. Cafodd ei gynhyrchu gan gwmni sydd â dros 20 mlynedd o brofiad yn gwneud gridiau, heb unrhyw ddigwyddiadau hysbys, ac fe’i gosodwyd gan gontractwyr lleol ag enw da yn unol â rheoliadau CDM.

Pam cafodd gridiau eu gosod heb ganiatâd cynllunio?

Uwchraddiwyd y pwynt mynediad trwy ddatblygiad a ganiateir.  Mae hyn yn galluogi’r cyngor i wella’r pwynt mynediad fel y mae’n ei ystyried yn briodol.

Ymgynghori

Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun yng Ngwanwyn 2022, gyda chefnogaeth i’r cynllun cyfan.  Cafwyd sylwadau o bryder ynghylch dewis gridiau gwartheg, a dyna pam y cynigiwyd treial yn lle ei weithredu’n llawn, yn ogystal â deunydd arwyneb a goleuadau yr ymdriniwyd â hwy yn dilyn adborth gan y cyhoedd. Cynhaliwyd ymgynghoriad ehangach â rhanddeiliaid eraill, fel Cŵn Tywys a grwpiau anabledd i sicrhau bod amrywiaeth eang o leisiau’n cael eu clywed.

Pwynt mynediad o’r Bont Teithio Llesol newydd

Mae gan bont Afon Wysg ganiatâd cynllunio gyda grid gwartheg a threfniant giât ar ochr y Dolydd i atal gwartheg rhag croesi’r bont.  Gellir gweld hyn isod mewn dyfyniad o’r dogfennau cynllunio a gymeradwywyd yn flaenorol:

Y Camau Nesaf

Mae’r cynlluniau hyn wedi’u rhannu gyda’r corff cyllido ac wedi derbyn cytundeb mewn egwyddor i fwrw ymlaen, yn amodol ar ddyluniad manwl. 

Mae Cyngor Tref y Fenni yn cynnal cyfarfod rhanddeiliaid ganol mis Gorffennaf 2023 i drafod cynigion y cynllun yn dilyn y cynnydd a wnaed ers y sesiwn ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2022.  Mae tîm y prosiect yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda’r holl randdeiliaid i gyflawni’r prosiect.

Pa bwyntiau mynediad sy’n cael eu cynnig nawr

Pwyntiau mynediad Dolydd y Castell

 1. 1.Pont Teithio Llesol Newydd
 2. 2.Ffordd Merthyr (gyferbyn â’r Bont Llan-ffwyst bresennol)
 3. 3.Ffordd Merthyr (gyferbyn â’r fynedfa cerbydau gwasanaeth)
 4. 4.Maes Parcio Byefield Lane
 5. 5.Mill Street (y Castell a lleoliad y treial)
 6. 6.Mill Lane
 7. 7.Ramp i Heol yr Orsaf
 8. 8.Gerddi Glyndŵr

G.           Pont Gafenni

Pwyntiau mynediad 1, 3, 4, 6

Oherwydd lleoliad y pwyntiau hyn, gyda heol neu faes parcio yn union gyfagos i’r pwynt mynediad, mae angen rheolaeth agos ar blant ifanc ac anifeiliaid ac felly byddai dan oruchwyliaeth. Rhagwelir y bydd dyluniad y pwyntiau mynediad hyn yn debyg i’r rhai a dreialwyd, ond gyda giât wahanol a Grid Gwartheg culach. 

Bydd y giât yn un araf, hunan-gau, di-glicied, gwthio i agor, i mewn i’r Dolydd. Bydd gan hwn agoriad 1.5m a byddai ochr y giât yn hawdd ei chyrraedd i’r rhai sydd â chyfyngiadau symudedd i agor y giât. Bydd lled y grid yn 1.5m o led i fodloni safonau Teithio Llesol a’r hyd a ragwelir ar hyn o bryd fydd 2.6m i atal gwartheg rhag neidio dros y grid (Safon Brydeinig). Mae manylion y grid (bylchau a maint y bar) i’w cadarnhau yn dilyn trafodaethau gydag arbenigwyr grid gwartheg, sydd wedi bod yn mynd rhagddynt ers i’r cynllun ddechrau.  Y gobaith yw y gall dyluniad ac aliniad y gridiau fod yn gymaint fel y bydd llif naturiol symudiad troed yn cael ei gyfeirio’n fwy at giât a’r agoriad ci, bydd y llwybr mynediad olwyna yn wyriad bach o’r awydd gweledol.

Bydd yr uchod ar waith yn ystod amseroedd pori ar y Dolydd (ar yr hiraf, o ddiwedd mis Mehefin i ddiwedd mis Ionawr).  Ar adegau nad oes pori, bydd y gatiau’n cael eu cloi mewn safle “ar agor,” gan ddarparu pwynt mynediad 1.5m o led parhaus i bob defnyddiwr. Yna bydd y gridiau gwartheg naill ai’n cael eu cau i ffwrdd â gatiau, neu wedi’u gorchuddio ag arwyneb parhaus yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r delweddau uchod yn dangos enghraifft grid a giât 1.5m (Pwynt Mynediad 6).

Pwynt Mynediad 2

Bydd y pwynt mynediad hwn yn dod yn un eilaidd unwaith y bydd y bont Teithio Llesol newydd yn cael ei hadeiladu a bydd yn cael ei huwchraddio i giât gwthio’n unig.

Pwynt Mynediad 5

Gwelwyd bod defnyddio’r pwynt mynediad hwn yn wahanol i’r hyn a ragwelwyd gan dîm y prosiect, gyda chŵn yn cael eu gadael yn rhydd ymhell cyn mynd i mewn i’r Dolydd. Mae’r pellter o ffordd yn golygu bod perchnogion cŵn yn teimlo’n ddiogel i ryddhau eu cŵn cyn mynd i mewn i’r Dolydd, gan arwain at gŵn yn rhedeg yn rhydd ar ddwy ochr y pwynt mynediad.

Y pwynt mynediad hwn fydd giât gwthio i fynd i mewn, hunan-gau, a fydd yn 1.5m o led. Bydd y fynedfa i’r gât ar ochr Dolydd yn ddigon i olwyno wrth ochr y giât i ganiatáu mynediad haws i’r rhai sydd â chyfyngiadau symudedd. Bydd hyn yn cael ei glicied ar agor pan nad yw gwartheg yn pori ar y dolydd. Mae’r trefniant hwn yn cael ei brofi ar hyn o bryd ar bont bresennol Gafenni ac mae wedi cael adborth cadarnhaol hyd yn hyn gyda grwpiau mynediad anabledd lleol.

Pwynt Mynediad 7 ac 8

Mae’r dyluniad ar gyfer y pwyntiau mynediad hyn yn dal i gael ei ystyried oherwydd pa mor gynnar ydyw o ran y cynllun yn y cyfnod hwn. 

Pont Gafenni

Mae’r rheolaethau gwartheg a gynigiwyd yn flaenorol ar Bont Gafenni (G ar y map uchod) i’w dileu er mwyn caniatáu i holl ddefnyddwyr y Dolydd (gan gynnwys gwartheg) symud yn rhydd ar draws y bont, mae hyn yn dileu cyfyngiadau’r 2 giât/grid ar y cynllun, mae’r gwartheg eisoes yn croesi’r nant gyfagos ac yn pori’r ddwy ochr.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â thîm y prosiect, anfonwch e-bost at ActiveTravel@monmouthshire.gov.uk

Enghreifftiau o bwyntiau mynediad tebyg

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/projects/2020/england/route-upgrade-kennington-meadows-oxford/

CycleStreets » Photomap » Chwilio » grid gwartheg

Corsydd Burton – Croesfan Feicio Wych yr Afon Dyfrdwy (cyclingnorthwales.co.uk)

https://www.geograph.org.uk/photo/3676050 National Cycle Route 52

Gate and cattle grid, Hambleton peninsula

Uwchraddio Llwybrau: Kennington Meadows, Rhydychen – Sustrans.org.uk

Dolenni Defnyddiol

Canllaw Dylunio Teithio Llesol

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol.pdf

Llwybr Newydd – Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2021

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021-symudedd-strategaeth-lawn.pdf

Cynllun Cymuned a Chorfforaethol Sir Fynwy

Community and Corporate Plan – Version 3.0_Council.pdf (monmouthshire.gov.uk)

Canllawiau dylunio Sustrans ar fynediad Greenway ar gyfer llwybrau (9.4.5 Rheoli da byw)

https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/infrastructure/sustrans-traffic-free-routes-and-greenways-design-guide/sustrans-traffic-free-routes-and-greenways-design-guide-contents/2019-design-guidance/part-2-design-details/9-access-to-routes

Canllawiau Mynediad Agored Sir Fynwy

www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2013/09/Monmouthshire-Access-Design-Guide-Final-19-03-12.pdf 

This post is also available in: English