Dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga - Monlife

Dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga

Gwisgwch eich gwisg fwyaf lliwgar a chofleidiwch y cariad a’r undod yn nigwyddiad Pride ym Mrynbuga ar ddydd Sadwrn 26ain Awst.

Parc Owain Glyndwr fydd y lleoliad ar gyfer dathlu undod, hwyl a chynwysoldeb, lle mae croeso i bawb, ac mae’n dechrau am hanner dydd ac yn parhau tan 8pm.

Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn ddigwyddiad cymunedol sy’n ystyriol o deuluoedd, i feithrin ymdeimlad o gymuned, hybu dealltwriaeth ac eiriolaeth dros hawliau cyfartal i bawb, waeth beth fo’u hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol. Bydd y digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant a fydd yn darparu ar gyfer pobl o bob oed, cefndir a hunaniaeth.

Uchafbwyntiau allweddol Pride ym Mrynbuga fydd;

  • Ysblander y Prif Lwyfan: Paratowch i gael eich diddanu gyda pherfformiadau cerddoriaeth fyw gan artistiaid dawnus, areithiau twymgalon gan eiriolwyr LHDTC+ a pherfformiadau llusgo a fydd yn goleuo’r llwyfan gyda hud a grym
  • Pentref Gwerthwyr: Darganfyddwch farchnad brysur gyda gwerthwyr yn cynnig nwyddau enfys, crefftau lleol, bwyd blasus a diodydd adfywiol i gadw’r mynychwyr yn llawn egni a hydradiad trwy gydol y dydd.
  • Ymgysylltu â’r Gymuned: Cysylltu a dysgu oddi wrth sefydliadau a chynghreiriaid LHDTC+ amrywiol yn y digwyddiad i ddysgu am eu mentrau, eu rhwydweithiau cymorth a’u hadnoddau.
  • Amgylchedd Cynhwysol: Mae Pride Brynbuga wedi ymrwymo i ddarparu gofod diogel a chynhwysol i bawb, heb wahaniaethu, rhagfarn ac anoddefgarwch.
  • Gweithgareddau Cyfnewid Dillad: Conglfaen y digwyddiad hwn yw ymrwymiad i greu amgylchedd sy’n meithrin cynhwysiant a mwynhad i bob oed. Mae sesiwn cyfnewid dillad yn cael ei chynnal; mae’n cynrychioli cyfle i bawb ymchwilio’r ei hunaniaeth trwy eu hymddangosiad a’u dewisiadau o ran dillad. A clothes swap is being held, which is not merely an exchange of clothes; it represents an opportunity for all people to delve into the realm of self-identity through their appearance and clothing choices.

Mae’r digwyddiad yn agored i bobl o bob cefndir, waeth beth fo’u cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd. Anogir mynychwyr i wisgo eu gwisgoedd mwyaf lliwgar a llawn mynegiant i ddathlu cariad, balchder ac undod.

Cllr. Dywedodd y Cyng. Dywedodd Ian Chandler, Hyrwyddwr LHDTC+ Cyngor Sir Fynwy: “Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn gyfle gwych i ddathlu ein cymuned gyfan mewn ffordd gynhwysol a chadarnhaol. Beth bynnag yw eich hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol, mae lle i chi yn Pride ym Mrynbuga. Felly dewch draw i fwynhau’r adloniant, y farchnad a chwrdd ag eraill o’n sir a’n cymuned wych. Rydym yn edrych ymlaen at weld pawb ym Mharc Owain Glyndwr i ddathlu digwyddiad Pride ym Mrynbuga. Bydd y digwyddiad yn arddangos y gymuned rydym yn byw ynddi a bod Sir Fynwy yn lle i bawb, waeth beth fo’u hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.”

Mae digwyddiad Pride ym Mrynbuga yn bosibl oherwydd ymroddiad a chefnogaeth noddwyr, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol; gan anelu at greu diwrnod llawn eiliadau bythgofiadwy sy’n gadael effaith barhaol ar bawb.

Ymunwch yn y dathliadau ym Mharc Owain Glyndŵr, Brynbuga NP15 1AD, ar 26ain Awst 2023, o 12pm tan 8pm a byddwch yn rhan o’r digwyddiad ysbrydoledig hwn.

Mae tocynnau am ddim ar gyfer y digwyddiad ar gael yma: https://www.ticketsource.co.uk/monmouthshire-youth-service

I gael rhagor o wybodaeth, cyfleoedd noddi, neu i wirfoddoli, cysylltwch â gavinbreen@monmouthshire.gov.uk

This post is also available in: English