Nature Isn't Neat - Monlife

Beth yw ‘Natur Wyllt’?

Mae Natur Wyllt yn ddull sy’n ein hannog ni i gyd i newid y ffordd rydym ni’n rheoli glaswelltir ar ein lleiniau ymyl ffordd, ein mannau agored a’n parciau er budd natur.

Caniateir i laswelltiroedd mewn mannau gwyrdd dyfu yn y gwanwyn a’r haf i greu dolydd a gofod ar gyfer natur.

Mae’r prosiect Natur Wyllt yn sefydlu rheolaeth mannau gwyrdd cydgysylltiedig i greu cynefinoedd peillwyr llawn blodau gwyllt ar draws ardaloedd awdurdodau lleol Gwent – ​​Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen – fel rhan o Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent.

Dilynwch ni ar Twitter @Natureisntneat i gael y diweddariadau a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cwblhewch ein harolwg
Cwblhewch ein harolwg

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y newidiadau, gallwch ddangos cefnogaeth neu amlygu meysydd i ni eu gwella.

POMS
POMS

Cymerwch ran yn ein cynllun gwyddoniaeth dinasyddion syml a helpwch ni i ddarganfod beth yw peillwyr yn eich glaswelltiroedd lleol

Hyfforddiant & Adnoddau
Hyfforddiant & Adnoddau

Bydd ein cod ymarfer a'n fideos yn dangos i chi sut i reoli eich man gwyrdd, Natur Wyllt, eich hun

Beth yw’r manteision?

Trwy adael i ardaloedd o laswelltir dyfu rydym yn annog mwy o flodau gwyllt i flodeuo am gyfnod hirach, gan ddarparu bwyd a chynefin i fywyd gwyllt a phryfed peillio fel gwenyn ac ieir bach yr haf.

Nid yn unig ei fod o fudd i natur, trwy ganiatáu i blanhigion dyfu gwreiddiau mwy maent yn storio mwy o garbon yn y pridd ac yn helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd. Mae gwreiddiau mwy hefyd yn creu mwy o aer yn y pridd ac yn helpu i leihau effaith llifogydd.

Mae amgylcheddau sy’n cynnal ystod ehangach o fywyd gwyllt o fudd i iechyd a lles meddwl pobl, tra maent yn eu hannog i arafu a mwynhau gwylio blodau, pryfed a bywyd gwyllt arall.

Sut y byddwn yn rheoli mannau gwyrdd

Nid ymarfer torri costau yw’r ffordd amgen o reoli, bydd mannau gwyrdd yn cael eu rheoli’n barhaus i ddiwallu anghenion preswylwyr.

Bydd ymylon llwybrau a lleiniau ymylon cyffyrdd yn cael eu torri’n aml i gynnal diogelwch.

Mewn mannau agored mawr, bydd ardaloedd hamdden a chaeau chwaraeon yn cael eu cynnal a bydd llwybrau’n cael eu torri trwy ddolydd i greu llwybrau cerdded.

Oes gennych chi fwy o gwestiynau? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Torri a Chasglu  

Ar ddiwedd yr haf, bydd mannau gwyrdd yn cael eu torri’n fyr unwaith y bydd y blodau gwyllt wedi hadu, gan ddynwared y ffordd draddodiadol o reoli dolydd.

Mae toriadau’n cael eu tynnu gan leihau lefel y maetholion yn y pridd ac atal gweiriau trwchus rhag mygu’r blodau gwyllt.

Dros ychydig o flynyddoedd, bydd y broses hon yn cynyddu’r helaethrwydd a’r amrywiaeth a’r blodau gwyllt ac yn gwneud ein mannau gwyrdd yn fwy prydferth.

Ein Prosiect

Bydd y newidiadau a wnawn yn helpu i frwydro yn erbyn yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd ac yn cyfrannu at y ddyletswydd sydd gan Awdurdodau Cyhoeddus i gynnal a gwella bioamrywiaeth.

Mae cynlluniau peilot llwyddiannus i leihau ardaloedd sydd fel arfer yn cael eu torri’n aml wedi gwella bioamrywiaeth ar draws Gwent. Eleni, mae’r dull Natur Wyllt o reoli yn cael ei gydlynu i gwmpasu ardaloedd ehangach ledled Gwent.

Bydd y prosiect, sydd i’w gyflwyno fel rhan o Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent, yn ymgysylltu â chymunedau lleol ar draws De-ddwyrain Cymru, gan godi ymwybyddiaeth o ddirywiad pryfed peillio ac annog perchnogaeth a grymuso cymunedol i gyflawni camau gweithredu a fydd yn eu helpu i wella.

Mae gweithgareddau a digwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer 2022 i godi ymwybyddiaeth o’r dirywiad mewn pryfed peillio a hyrwyddo rheolaeth sy’n gyfeillgar i bryfed peillio, felly cadwch olwg am ddiweddariadau pellach ar y wefan neu ein tudalen Trydar.

Meddai’r Cynghorydd Lisa Dymock, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am Seilwaith Gwyrdd:

“Rydym yn gyffrous ynghylch cydlynu’r dull Natur Wyllt trwy Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent, gan fod y strategaeth hon yn hanfodol mewn ymateb i’r dirywiad mewn bioamrywiaeth a heriau newid hinsawdd. Gan ddefnyddio’r dull Natur Wyllt, nod y prosiect yw gwella’r rhagolygon ar gyfer bywyd gwyllt, gan ddarparu cerrig camu hanfodol i rywogaethau symud rhwng cynefinoedd da ar lefel ranbarthol.”

Mae’r prosiect i’w gyflwyno fel rhan o Bartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent, Cefnogir y prosiect gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig ac fe’i hariennir gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.