Volunteering - Monlife

Gwirfoddoli gyda MonLife

Mae gan MonLife weithlu brwdfrydig ac egnïol drwy’r sefydliad, gyda chefnogaeth dros 300 o wirfoddolwyr ar hyn o bryd, a gyfrannodd dros 10,000 o oriau gwirfoddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae gwirfoddolwyr yn ased hanfodol i MonLife gan eu bod yn cynnig cyfle i gynyddu angerdd, cyfranogiad ac amrywiaeth o fewn y sefydliad.

Mae gwirfoddolwyr yn rhan annatod o’r gwaith rydym yn ei wneud, a’n nod yw darparu’r profiad gwirfoddol gorau posib. Mae MonLife yn gallu cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli o fewn ei gwasanaethau – mae rhywbeth i bawb, waeth beth fo’u gallu na’u diddordebau. Bydd MonLife yn parhau i dyfu ei weithlu gwirfoddoli yn ein cymunedau yn Sir Fynwy ac yn rhoi cymorth i rai grwpiau cymunedol gwirfoddol.

I gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli cysylltwch â monlifevolunteering@monmouthshire.gov.uk

Am ein cyfleoedd presennol ewch i dudalen we Gwirfoddoli Sir Fynwy

 • Datblygu sgiliau a phrofiad
 • Gwell CV a chyfleoedd gwaith
 • Ymdeimlad o falchder a chyflawniad
 • Datblygiad personol, megis hunanhyder, gwell iechyd meddwl, egnïol yn gorfforol, iachach, cryfach
 • Gwneud gwahaniaeth
 • Teimlo’n rhan o dîm
 • Cwrdd â phobl newydd
 • Rhannu sgiliau a phrofiad
 • Parch a chyfrifoldeb
 • Cyfle i weithredu fel llysgennad o fewn cymuned ei hun
 • Cymryd rhan mewn Digwyddiadau Dathlu Gwirfoddolwyr MonLife

 

 • Gwella ac ychwanegu gwerth at wasanaethau a gweithgareddau
 • Gweithlu brwdfrydig a grymusol
 • Mwy o hyblygrwydd ac ansawdd y ddarpariaeth
 • Darparu gwasanaethau nad ydynt yn cael eu hariannu gan y sector cyhoeddus
 • Cronfa fwy amrywiol o bobl
 • Gwell sgiliau a phrofiad ar draws y sefydliad

 • Datblygu cyfalaf cymdeithasol a mynd ati i hyrwyddo a gwella cydlyniant cymunedol (rhyng-genhedlaeth, diwylliannol) drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y cyd, gwelliannau i’r amgylchedd ffisegol, newid canfyddiadau (e.e. barn pobl hŷn ar bobl ifanc)
 • Arwain pobl i swyddi fel rhan o’r farchnad lafur ganolradd
 • Mae gwirfoddolwyr ar flaen y gad o ran adnewyddu dinesig ac arweinyddiaeth gymunedol
 • Adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a chydlyniant cymunedol, gydag effaith sy’n dod i’r amlwg o ran gwirfoddolwyr yn dangos mwy o werthfawrogiad o ddiwylliannau eraill
 • Cynnydd mewn iechyd a lles, gan leihau’r effaith ar y GIG
 • Cyfraddau troseddu is
 • Gwell cyfrifoldeb cymdeithasol
 • Cyrhaeddiad mwy i gymunedau drwy rymuso a theimlad o gymuned
 • Cymryd rhan gan ystod amrywiol o bobl
 • Cynyddu budd economaidd

Bydd gan wirfoddolwyr fynediad llawn at amrywiaeth o gefnogaeth; canllawiau a hyfforddiant i sicrhau bod eu profiad yn un boddhaol. Gan gynnwys:

 • Cyfle i wirfoddoli sy’n diwallu eich anghenion
 • Cyfweliad cymorth cychwynnol i sicrhau bod gennych y cyfleoedd cywir a chwblhau’r holl waith papur sefydlu angenrheidiol
 • Proffil rôl clir sy’n esbonio beth fydd ei angen oddi wrthych
 • Cyfnod sefydlu llawn ac ‘chyfaill’ wedi neilltuo i chi
 • Mynediad i’n safle Kenetic Gwirfoddolwr ar-lein, lle rydych chi’n gyfrifol am uwchlwytho’r oriau gwirfoddoli rydych wedi’u gwneud; rhoi adborth a rheoli eich pecynnau hyfforddiant a chymorth. Bydd eich mentor enwebedig hefyd yn gallu rhoi adborth i chi’n rheolaidd
 • Cyfle rheolaidd i gael mynediad at gymorth 1-i-1 neu grŵp
 • Bathodyn, gwisg ysgol a Chyfarpar Diogelu Personol os oes angen
 • *Rhaglen hyfforddi lawn wedi’i darparu ar 3 lefel o Orfodol; Lled-fedrus ac Arbenigwr i sicrhau bod gennych yr offer i optimeiddio eich profiad gwirfoddol
 • Gwahoddiad yn flynyddol i ddigwyddiad dathlu a noson wobrwyo

*Mae gwirfoddoli yn Sir Fynwy yn cael ei gefnogi’n ychwanegol gan ACTS a BeCommunity, sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, cymorth a hyfforddiant i wirfoddolwyr.

Gwirfoddolwyr gyda Datblygu Chwaraeon MonLife

Yr uchelgais yw cefnogi pobl ifanc i gyflawni eu llawn botensial fel dinasyddion yn Sir Fynwy a’r cymunedau ehangach. Yn ogystal, eu galluogi i ddylanwadu ar eu cyfleoedd eu hunain i’w cyfoedion gan ddefnyddio chwaraeon fel y dull o wneud hynny.

Mae’r daith hon yn dechrau ym mlwyddyn 5 gyda gwobr y Playmaker, mae hyn yn creu’r man cychwyn ar gyfer arweinyddiaeth. Y cam nesaf yw y gall pobl ifanc bontio i’r rhaglen Llysgenhadon Ifanc Efydd, Arian, Aur a Phlatinwm, sy’n cael ei redeg ar y cyd â’r Youth Sport Trust. Ochr yn ochr â’r rhaglen Llysgenhadon mae pedair academi Arweinyddiaeth wedi’u sefydlu yn yr ysgolion cyfun. Mae’r llwyfan hwn yn darparu cyfle i bobl ifanc i wella eu gwybodaeth drwy gyfleoedd gwirfoddoli sy’n cael eu rheoli a’u mentora gan y tîm datblygu Chwaraeon. O fewn y rhaglenni hyn bydd ganddynt fynediad at amrywiaeth gynhwysol ac eang o gyrsiau. Gall y rhain gynnwys cyrsiau a gydnabyddir yn genedlaethol megis NPLQ a chymwysterau addysgu nofio lefel 1. Yn ogystal â hynny, mae cyrsiau pwrpasol a lleol fel diogelu, herio ymddygiad a chynhwysiant anabledd.

Stori lwyddiant ddiweddar – Cafodd 29 o wirfoddolwyr o fewn Datblygu Chwaraeon a Hamdden eu cymryd ymlaen fel staff cyflogedig MonLife yn haf 2021.

Amgueddfeydd MonLife

O fewn amgueddfeydd, mae gennym nifer o gyfleoedd i Wirfoddoli; rydym wedi cael gwirfoddolwyr yn cefnogi ein digwyddiadau theatr awyr agored, cynnal y gerddi Fictoraidd yn Amgueddfa a Chastell y Fenni, Prosiect Digidol Nyrsys y Groes Goch ar gyfer Amgueddfa Cas-gwent ac ar hyn o bryd y Prosiect Digidol Casgliad Nelson. Mae rhai o’r cyfleoedd yma wedi caniatáu i Wirfoddolwyr weithio o adref gan ddefnyddio technoleg. Rydym hefyd yn recriwtio Gwirfoddolwyr i’n cynorthwyo gyda dyddiau hwyl Gwyliau Ysgol ar draws ein Hamgueddfeydd.

Mae Sally Davis yn gwirfoddoli gartref ar brosiect Digidol Casgliad Nelson ar hyn o bryd:

Roeddwn i’n arfer gweithio yn yr amgueddfa ond roedd rhaid i mi ymddeol oherwydd cymysgedd o broblemau iechyd, f’un i a phobl eraill. Doeddwn i ddim am wneud, ond dyna chi. Byddwn wedi hoffi dychwelyd i’r amgueddfa fel gwirfoddolwr ar y safle i’r cwmni ac i’r cyswllt agos ag arteffactau ond mae cael gweithio o gartref yn wych oherwydd gallaf ffitio fy oriau i mewn o amgylch fy holl ymrwymiadau eraill, os yw’r dechnoleg yn caniatáu. Gallaf wneud ychydig o waith am 6am cyn i bobl godi neu am 11pm ar ôl iddyn nhw fynd i’r gwely. Dwi hefyd wedi bod wrth fy modd gydag archwilio Casgliad Nelson Trefynwy, rhywbeth o’n i wastad wedi bod eisiau gwneud ond erioed wedi cael y cyfle. Rwy’n credu mai Nelson oedd yr enwogion modern cyntaf, roedd ef ac Emma Hamilton fel y Beckhams, ac mae’n hynod ddiddorol gweld sut y manteisiwyd ar ei fywyd a’i farwolaeth. Yr holl lygaid gwydr yna! Nid bod gan Nelson lygad gwydr erioed, ond roedd pobl yn meddwl ei fod ag un, ac roedd hyn yn eu gwneud yn fusnes proffidiol ar gyfer y math o berson sydd, y dyddiau hyn, yn eich ffonio i gynnig yswiriant offer cartref am bris bargen o £500 y flwyddyn. Dwi’n edrych ymlaen at wneud gwaith mwy ymarferol pan alla i. Roedd ‘na gymaint o brosiectau y byddwn i wedi bod wrth fy modd yn taclo. Efallai nawr, fel gwirfoddolwr, bydda i’n gallu.

Sally Davis

This post is also available in: English