Aelodaeth 6 Wythnos - Monlife

6 Wythnos o Aelodaeth MonLife yn Weithredol a sesiwn Sefydlu am ddim

Codwch eich lefelau egni a’ch lles haf eleni gydag aelodaeth 6 wythnos MonLife yn Weithredol. Dechreuwch eich taith gyda sesiwn sefydlu AM DDIM a phrofwch gymorth personol wedi’i deilwra i’ch nodau, gan gynnwys ein monitor cyfansoddiad corff arloesol.

Ein pedair canolfan hamdden yw eich maes chwarae i adfywio, gan gynnig campfeydd, pyllau nofio ac amrywiaeth o ddosbarthiadau i adnewyddu eich trefn arferol. Yr haf hwn bywiogwch eich lles gyda MonLife.  

Cofrestrwch rhwng yr 8fed Gorffennaf i’r 9fed Awst 2024.

Oedolyn – 6 wythnos aelodaeth haf + sesiwn Sefydlu AM DDIM £45.00

Hŷn – 6 wythnos o aelodaeth haf + sesiwn Sefydlu AM DDIM £34.00

Iau – 6 wythnos aelodaeth haf + sesiwn Sefydlu AM DDIM £22.00

Dyma’r amser perffaith i ddechrau eich taith iechyd a lles.  Mae ein haelodaeth MonLife yn Weithredol yn cynnwys rhaglenni cymorth personol a hyfforddiant campfa 1-2-1 i’ch helpu i gyflawni eich nodau.

Mae ein hystod eang o gyfleusterau yn cynnwys pyllau nofio, campfeydd gydag offer Technogym, dros 160 o ddosbarthiadau ffitrwydd gan gynnwys Les Mills a mynediad i ystafelloedd sawna a stêm i’ch helpu i ymlacio.

Gyda hyfforddwyr cyfeillgar a gwybodus, byddwn yn eich cadw’n weithgar ac yn llawn cymhelliant ar hyd eich taith iechyd a lles, gan eich helpu i gyflawni’r canlyniadau rydych chi eu heisiau.

Edrychwch ar bopeth sy’n wedi’u cynnwys:

 • Mynediad i bob un o’r 4 canolfan hamdden fel y gallwch weithio lle bynnag y bo’n gyfleus i chi.
 • Sesiwn Sefydlu am ddim fel y byddwch yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio ein cyfleusterau a’n hoffer campfa.
 • “Taith Aelodaeth Ffitrwydd” personol llawn gan gynnwys cyfansoddiad corff segmentaidd gyda’r monitor Tanitor, gan ddarparu dadansoddiad ar unwaith o’ch iechyd a’ch ffitrwydd.
 • Rhaglenni hyfforddi campfa wedi’u personoli ac wedi’u teilwra i’ch nodau.
 • Defnyddio ystod eang o offer Technogym sy’n olrhain eich cyflawniadau gwaith.
 • Integreiddio offer App Technogym, gan eich helpu i gadw golwg ar eich gweithgareddau a’ch cyflawniadau.
 • Sesiwn Body Blitz wythnosol 30 munud am ddim.
 • Dros 160 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos gan gynnwys Les Mills.
 • Stiwdios ffitrwydd pwrpasol ar gyfer dosbarthiadau y gellir eu harchebu ar-lein, 7 diwrnod o flaen llaw.
 • Nofio cyhoeddus diderfyn yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus.
 • Mynediad am ddim i’r sawnas a’r ystafelloedd stêm.
 • Parcio am ddim ym mhob un o’n safleoedd.
 • Dim ffi ymuno, felly dim costau ychwanegol.

Brysiwch! Mae’r cynnig gwych hwn am gyfnod cyfyngedig yn unig ac yn dod i ben ar 9 Awst 2024.

Ffoniwch heddiw – 01633 644800

*Mae Telerau ac Amodau yn gymwys

 • Mae’r cynnig ar gael dim ond rhwng dydd Llun 8fed Gorffennaf a’r 9fed Awst 2024
 • Mae’r telerau ac amodau aelodaeth cyfredol yn gymwys, ac ni roddir ad-daliadau ar unrhyw adeg 
 • Mae aelodaeth yn rhoi’r hawl i’r cwsmer gael yr holl fuddion a amlygwyd o dan “Buddion Aelodaeth”, gan gynnwys sesiwn sefydlu campfa AM DDIM.
 • Bydd taliad llawn yn cael ei gymryd ar adeg ei brynu er mwyn derbyn y cynnig hyrwyddo
 • Mae cyfyngiadau oedran cymhwyso’n gymwys.  Diffinnir categorïau aelodaeth yn ôl oedran fel a ganlyn:  Aelodaeth Iau ar gyfer y rhai 11 i 17 oed, Aelodaeth Oedolion ar gyfer y rhai 18 i 59 oed, ac Aelodaeth Hŷn ar gyfer 60 oed ac uwch. 
 • Nid yw aelodau sy’n dal i fod o fewn eu cyfnod aelodaeth ymroddedig, yn unol â’r telerau ac amodau, yn gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon.  
 • Gall pobl ifanc rhwng 11 a 13 oed ymarfer os ydynt yng nghwmni rhiant neu warcheidwad sydd hefyd yn aelod o’r ystafell ffitrwydd. Gall pobl ifanc gael mynediad i’r ystafell ffitrwydd ar eu pennau eu hunain pan fyddant yn 14+ oed.
 • Mae MonLife, Cyngor Sir Fynwy yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r hyrwyddiad, gan gynnwys ei hyd neu ei delerau, os oes angen.  
 • Gellir dod o hyd i’n polisi preifatrwydd a data yma –  Cymorth – MonLife 

This post is also available in: English