Wellbeing, Green Skills & Training - Monlife

Lles, Sgiliau Gwyrdd a Hyfforddiant

Mae bod y tu allan yn gwneud i ni deimlo’n dda!

Mae manteision cysylltu ystyrlon â natur yn niferus, ac amrywiol.  Mae Cydlynydd Iechyd a Lles Rhanbarthol PGGG yn arwain y gwaith hwn i wella lles, cynyddu cyfleoedd i grwpiau ac unigolion gael mynediad i fannau gwyrdd, a gwella ansawdd mannau gwyrdd, yn enwedig o amgylch ardaloedd difreintiedig.

Mae partneriaeth ac ymgysylltu wedi bod wrth wraidd y gwaith hwn, ac mae cysylltiadau â 28 o sefydliadau cymunedol ar draws y rhanbarth wedi’u sefydlu.  Hyd yn hyn, mae 20 grŵp wedi derbyn cyllid a chefnogaeth i gychwyn a chyflawni prosiectau lles.  Mae fideos sy’n olrhain siwrneiau ysbrydoledig rhai o’r grwpiau hyn wrth ddatblygu’r prosiectau hyn yn dod yn fuan. 

Os ydych chi’n rhan o grŵp cymunedol ac yn dymuno cael gwybod mwy am sut y gallai PGGG eich cefnogi, cysylltwch â’r tîm.

Mae cyfres o fideos wedi’u cynhyrchu i arddangos rhai o’r prosiectau gwych sydd wedi’u cefnogi gan y PGGG, i hybu iechyd a lles.

Enghreifftiau o rai prosiectau cymunedol lles yn y gorffennol a gefnogir gan PGGG

Blaenau Gwent

Creodd Gwirfoddolwyr Coetiroedd Bryn Sirhywi ym Mlaenau Gwent welyau wedi’u codi ar gyfer y rhandir cymunedol. Mae grwpiau lleol yn defnyddio’r rhain ac mae bwyd a gynhyrchir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithdai cymunedol ‘Bwyd Iach ar Gyllideb’.  Mae prosiectau eraill yn cynnwys Pyllau a Choetir Bryn Beaufort, ‘You Are Not Alone’ (grŵp llesiant meddwl dynion) a Phentref Tyleri yn creu gardd wlyptir/cors.

Caerffili

Yn Ysgol Gyfun Heolddu yng Nghaerffili, datblygwyd ‘Prosiect Tyfu Bwytadwy’ ar gyfer grwpiau ‘meithrin’ ysgolion a disgyblion o’r Ganolfan Llwybrau Dysgu. Bu’r disgyblion yn paratoi, plannu ac erbyn hyn wedi cynaeafu cnydau o’u rhandir.  Cymerodd myfyrwyr o’r Ganolfan Llwybrau Dysgu ran mewn gweithgareddau awyr agored preswyl, gan archwilio sut y gall bod mewn mannau gwyrdd gynnal a gwella lles meddyliol a chorfforol. Derbyniodd grwpiau o Eglwys Dewi Sant; Ymddiriedolaeth Coetir Caerffili; Gwirfoddolwyr Rhisga a Gerddi Cymunedol Taraggan gefnogaeth hefyd.

Sir Fynwy

Gweithiodd y CILlRh gyda staff yn Maindiff Court yn Sir Fynwy i ddarparu rhaglen ‘Therapi Mannau Gwyrdd’ ar gyfer cyn-filwyr a gwella’r ‘Ardd Gyn-filwyr’. Mae prosiectau sy’n cynnwys Grŵp Bywyd Gwyllt Rhosied, TogetherWorks a Basecamp yng Nghas-gwent wedi cael eu cefnogi. Cefnogwyd hefyd cynnig gwasanaethau ‘cwnsela gwylltiroedd’ i blant a phobl ifanc Basecamp.

Casnewydd

Yng Nghasnewydd:  Derbyniodd MIND Casnewydd; Rhandiroedd Stryd Portland; Grŵp Natur Twmps, Ysgol Gynradd Alway (Tyfu Bwytadwy) a’r Ffordd i Natur gefnogaeth. Mae’r ‘Cyfeillion Ffordd i Natur’ wedi trawsnewid ardal o fod yn ganolbwynt ar gyfer tipio anghyfreithlon ac ymddygiad gwrthgymdeithasol i fod yn ardal sy’n gyfoethog mewn cynefinoedd naturiol amrywiol, a ddefnyddir yn dda gan grwpiau cymunedol lleol.

Torfaen

Mae Clwb Rygbi Forgeside, Canolfan Gymunedol Thornhill a grŵp Able in Torfaen wedi cael cefnogaeth gan GGG. Mae Able yn brosiect tyfu bwytadwy lleiniau rhandiroedd ac mae wedi bod yn ganolbwynt grŵp o oedolion sydd ag anawsterau dysgu.


Cyfleoedd Hyfforddiant

Bydd PGGG yn gweithio gydag ysgolion, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ledled Gwent, gan gynnig cyfleoedd hyfforddi sy’n ymwneud â natur, hinsawdd a lles. Bydd ein Cydlynydd Sgiliau Gwyrdd Tirwedd a Chefn Gwlad Rhanbarthol yn arwain y gwaith hwn. Bydd cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant yn cael eu postio yma, felly cadwch lygad ar y dudalen hon.

Adnoddau

Mae adnodd dysgu wedi’i gynllunio i helpu athrawon a dysgwyr i brofi, archwilio ac arsylwi rhyfeddodau’r byd naturiol trwy 5 Disgyblaeth y Celfyddydau Mynegiannol. Mae’r adnodd yn defnyddio addasiadau anhygoel y blodau, adar, gwenyn, pili-palod, chwilod a choed o’n cwmpas, i ddarparu cyfleoedd arloesol i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am yr amgylchedd a’u sgiliau creadigol.

Archwilio’r amgylchedd naturiol drwy’r celfyddydau mynegiannol. Ar gael i’w lawrlwytho nawr

Mae’r amgylchedd a’i amrywiaeth o bethau byw, ei fioamrywiaeth, yn darparu’r ysbrydoliaeth a’r ffocws ar gyfer y gweithgareddau trawsgwricwlaidd amrywiol, diddorol a phleserus yn yr adnodd hwn.

Fe’i cynlluniwyd i helpu athrawon a dysgwyr i brofi, archwilio ac arsylwi rhyfeddodau’r byd naturiol trwy 5 Disgyblaeth y Celfyddydau Mynegiannol.  Mae’r adnodd yn defnyddio addasiadau anhygoel y blodau, adar, gwenyn, pili-palod, chwilod a choed o’n cwmpas, i ddarparu cyfleoedd arloesol i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am yr amgylchedd a’u sgiliau creadigol trwy’r canlynol:

  • darlunio gofalgar
  • creu mygydau peillwyr perffaith
  • drama fyrfyfyr ac â sgript
  • creu coreograffi a dyfeisio dawns/symudiad
  • cyfansoddi cerddoriaeth syml
  • gwneud ffilmiau

Gobeithio ein bod wedi ei gwneud hi’n hawdd i bawb gael mynediad ati, does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr celfyddydau mynegiannol nac amgylcheddol!

Mae’r cyfan yno i chi, cynlluniau sesiwn, gwybodaeth ddefnyddiol, (cyfeirio ystyriaethau penodol i’r ddisgyblaeth), nodau ac amcanion (sy’n gysylltiedig â chamau dilyniant) ynghyd ag awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau estyn.  Fe wnaethom fwynhau treialu’r sesiynau hyn a chawsom adborth hyfryd, gobeithio y byddwch yn mwynhau defnyddio’r adnodd hefyd. 

This post is also available in: English