Gwent Green Grid Partnership - Monlife

Nod Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent, prosiect newydd arloesol, yw gwella a datblygu isadeiledd gwyrdd – term a ddefnyddir i ddisgrifio’r rhwydwaith o nodweddion naturiol a rhannol naturiol, mannau gwyrdd, afonydd a llynnoedd sydd rhwng pentrefi, trefi a dinasoedd ac yn eu cysylltu – yn ogystal â chynnig cyfleoedd o ran swyddi gwyrdd yn yr ardal.  Mae gan seilwaith gwyrdd ran allweddol i’w chwarae wrth ymdrin â natur, newid hinsawdd ac argyfyngau iechyd.

Cyngor Sir Fynwy, gan weithio gyda chynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd a Thorfaen yn ogystal â Chyfoeth Naturiol Cymru, Forest Reserach ac Asiantaeth Ynni Hafren Gwy, sy’n arwain y bartneriaeth.  Bydd y sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod adnoddau naturiol yr ardal yn iach, yn wydn i wynebu pwysau a bygythiadau a thrwy hynny mewn sefyllfa well i gynnig manteision iechyd a llesiant hanfodol i’r cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.

Bydd Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent yn rhoi bywyd i ymrwymiad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf Amgylchedd (Cymru) trwy well cydweithredu gyda phartneriaid, cynnwys dinasyddion lleol a chyflawni ar draws y saith nod llesiant.

Bydd y prosiect yn cyflawni amrywiaeth o fanteision llesiant i gymunedau lleol ac mae’n bwriadu gwneud gwelliannau i fannau gwyrdd, parciau trefol a gwledig, llwybrau beic a hawliau tramwy cyhoeddus.  Bydd yn hwyluso gwell rheolaeth ar goetir a’i greu ac yn gweithredu i ddiogelu a gwella cynefinoedd hanfodol i beillwyr. Bydd y bartneriaeth hefyd yn archwilio gwell rheolaeth ar fannau naturiol i gynnig cyfleoedd sy’n darparu gweithgareddau ataliol sy’n rhoi pwyslais ar iechyd.

Dywedodd y Cynghorydd Lisa Dymock, aelod cabinet Sir Fynwy sy’n gyfrifol am y seilwaith gwyrdd: “Rwy’n croesawu sefydlu Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent yn fawr, sy’n dod ag awdurdodau lleol Gwent a’r tri sefydliad arall at ei gilydd i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd naturiol gan roi cyfleoedd i gymunedau’r ardal”.

Cefnogir y prosiect gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig ac fe’i hariennir gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.