Dewch i ddweud eich dweud ar gynigion Mannau Natur Cymunedol ar gyfer y Fenni - Monlife

Dewch i ddweud eich dweud ar gynigion Mannau Natur Cymunedol ar gyfer y Fenni

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn cyllid ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ar lwyddiant y cynlluniau Mannau Natur Cymunedol yn Nhrefynwy a Chas-gwent er mwyn cyflwyno cynllun tebyg yn y Fenni.

Mae’r prosiect, sydd yn ei gyfnod cychwynnol ar hyn o bryd, yn gofyn am farn trigolion lleol am y safleoedd arfaethedig yn y Fenni a’r defnydd posibl ohonynt, drwy gyfrwng holiadur byr ar wefan MonLife. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar ddydd Llun 31ain Gorffennaf, ond mae croeso i drigolion a rhanddeiliaid gysylltu â ni am y prosiect unrhyw bryd.

Nod Mannau Natur Cymunedol yw trawsnewid Mannau Gwyrdd, fel eu bod yn elwa o reolaeth well o laswelltir a gwelliannau i fyd natur i greu hafanau bach i fywyd gwyllt, gan ddarparu cynefin i bryfed peillio a bywyd gwyllt trefol. Byddant nid yn unig y byddant o fudd i fywyd gwyllt ond bydd Mannau Natur Cymunedol hefyd yn rhoi cyfleoedd i drigolion i chwarae’n wyllt, tyfu bwyd yn y gymuned a lleoedd i fwynhau natur ac i fyfyrio’n dawel.

Gallai Mannau Natur Cymunedol gynnwys:

 • Mannau tyfu bwyd cymunedol
 • coed ffrwythau/perllannau cymunedol
 • dolydd bach a gwrychoedd brodorol
 • twmpathau a llethrau dolydd llawn blodau
 • Plannu ar gyfer pryfed peillio a bywyd gwyllt arall
 • Plannu coed a llwyni

Mae lleoliadau arfaethedig y Fenni yn cynnwys:

 • Mannau Chwarae Major’s Barn a Heol yr Undeb (Union Road)/Clos Sain Helen (St Helen’s Close)
 • Mannau Gwyrdd a Mannau Chwarae Dan y Deri
 • Mannau gwyrdd yng Ngglos y Parc (Park Close), Old Barn Way, Clos yr Esgob (Bishop Close) a Highfield Crescent
 • Parc Croesonen
 • Neuadd Nevill
 • Ymyl ffordd Rhan Isaf Stryd Monk (Lower Monk Street)
 • Yr orsaf fysiau

Dywedodd y Cyng. Dywedodd Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd: “Rwy’n falch bod Mannau Natur Cymunedol nawr yn dod i’r Fenni, a hynny diolch i’r cyllid sydd wedi’i ddyfarnu. Mae mannau gwyrdd yn ein trefi a’n hardaloedd preswyl yn hynod o bwysig i’n lles, ond maent hefyd yn helpu i warchod a chefnogi bioamrywiaeth, gan gyfoethogi’r lleoedd yr ydym yn byw ynddynt.”

Dywedodd y Cyng. Dywedodd Sara Burch, Aelod Cabinet dros Gymunedau Byw a Chynhwysol: “Mae hwn yn gyfle gwych i ddarparu rhwydwaith ar gyfer bywyd gwyllt a phobl yng nghanol ein trefi ac ymgysylltu â byd natur, sy’n dda i iechyd a lles pawb. Byddem wrth ein bodd i gynifer o bobl â phosibl yn y Fenni a’r cyffiniau yn cael dweud eu dweud am eu Mannau Natur Cymunedol, i wneud yn siŵr eu bod yn cynnig y gorau oll i’r dref a’i phobl.”

Er mwyn cael dealltwriaeth lawn o’r hyn y mae cymuned y Fenni yn dymuno, mae Swyddogion y Cyngor yn gweithio gyda’r Cynghorwyr Tref a Sir etholedig yn ogystal â grwpiau lleol. Ewch i www.monlife.co.uk/outdoor/consultation-community-nature-spaces lle y byddwch yn dod o hyd i ddolen i holiadur am fannau gwyrdd yn y Fenni, sut ydych yn eu defnyddio a sut yr hoffech eu gweld yn cael eu defnyddio yn y dyfodol. Bydd cam cychwynnol yr ymgynghoriad yn cau ar  ddydd Llun 31 Gorffennaf ond mae croeso i drigolion a rhanddeiliaid gysylltu â ni am y prosiect unrhyw bryd.

This post is also available in: English