Volunteering - Monlife

Gwirfoddoli gyda BywydMynwy

Mae gweithlu brwdfrydig ac egnïol gan BywydMynwy ar hyd a lled y mudiad, ac mae’n cael ei gefnogi gan 217 o wirfoddolwyr ychwanegol. Mae gwirfoddolwyr yn ased hanfodol ar gyfer BywydMynwy gan eu bod yn cynnig y cyfle ar gyfer angerdd cynyddol, cynnwys ac amrywiaeth o fewn y mudiad.  

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i’r gwaith yr ydym yn ei wneud ac rydym yn anelu i ddarparu’r profiad gorau posib i wirfoddolwyr. Mae BywydMynwy yn cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli o fewn ei wasanaethau – mae yna rywbeth ar gyfer pawb, nid oes ots am allu neu ddiddordeb. Bydd  BywydMynwy yn parhau i ehangu’r gweithlu gwirfoddol o fewn ein cymunedau yn Sir Fynwy.   

Sut y mae unigolion yn elwa drwy wirfoddoli?

 • Datblygu sgiliau a phrofiad
 • Gwella CV a chyfleoedd gwell i sicrhau swydd
 • Ymdeimlad o falchder a chyrhaeddiad   
 • Datblygu’n bersonol fel cynyddu hunanhyder, gwella iechyd meddwl, yn gorfforol weithgar, yn fwy iachus a’n gryfach
 • Gwneud gwahaniaeth
 • Yn teimlo’n rhan o dîm
 • Cwrdd â phobl newydd
 • Rhannu sgiliau  a phrofiad 
 • Parch a chyfrinachedd
 • Y cyfle i fod yn llysgennad o fewn eich cymuned   

Manteision ar gyfer BywydMynwy drwy gydweithio gyda gwirfoddolwyr

 • Yn gwella ac yn ychwanegu gwerth at wasanaethau a gweithgareddau   
 • Gweithlu egnïol sydd wedi ei ymrymuso  
 • Hyblygrwydd cynyddol ac ansawdd cyflenwi    
 • Darparu gwasanaethau na sydd yn cael eu hariannu gan y sector cyhoeddus   
 • Grŵp amrywiol o bobl
 • Sgiliau a phrofiad gwell ar draws y mudiad  

Manteision gwirfoddoli ar gyfer y gymuned 

 • Datblygu cyfalaf cymdeithasol a’n hyrwyddo  cydlyniant cymunedol (rhwng cenedlaethau, diwylliannol) drwy ddigwyddiadau ar y cyd a gwelliannau i’r awyrgylch o’n cwmpas, newid cysyniadau (e.e. barn pobl hŷn am bobl iau)
 • Arwain pobl i gael swyddi fel rhan o’r farchnad lafur   
 • Mae gwirfoddolwyr yn arwain y gad o ran adnewyddu sifig ac arweinyddiaeth gymunedol   
 • Adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol  a chydlyniant cymunedol gyda gwirfoddolwyr yn dangos mwy o werthfawrogiad o ddiwylliannau gwahanol    
 • Cynnydd mewn iechyd a lles, gan leihau’r sgil-effaith ar y GIG  
 • Cyfraddau troseddu is
 • Gwella cyfrifoldeb cymdeithasol
 • Yn medru ymdreiddio i mewn i gymuned drwy ymrymuso 
 • Cyfranogiad ymhlith ystod eang o bobl  
 • Budd economaidd cynyddol

Beth ydym yn medru cynnig i wirfoddolwyr BywydMynwy:

Bydd gwirfoddolwyr yn medru cael mynediad at ystod eang o gymorth: canllawiau a hyfforddiant er mwyn sicrhau bod eu profiadau yn werth chweil.  

Yr hyn yr ydym yn medru cynnig i chi:

 •  Cyfle i wirfoddoli sydd yn diwallu eich anghenion;
 • Cyfweliad cymorth cychwynnol er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y cyfleoedd cywir ac yn cwblhau’r holl waith papur angenrheidiol o ran anwytho;
 • Proffil rôl eglur sydd yn esbonio’r hyn sydd angen i chi wneud;
 • Rhaglen anwytho lawn a ‘chyfaill’ i’ch cynorthwyo;
 • Mynediad at ein safle ‘Volunteer Kenetic’ lle’r ydych yn gyfrifol am lanlwytho’r oriau gwirfoddoli yr ydych wedi cwblhau; yn darparu adborth a’n rheoli eich pecynnau hyfforddiant a chymorth. Bydd eich mentor enwebedig yn medru cynnig adborth i chi hefyd yn gyson.    
 • Cyfle cyson i gael sesiynau 1-2-1 neu mewn grŵp; 
 • Bathodyn, iwnifform a PPE os oes angen;
 • *Rhaglen anwytho lawn sydd yn cael ei darparu ar 3 lefel – Gorfodol; Lled-grefftus ac Arbenigol – er mwyn sicrhau eich bod yn medru manteisio i’r eithaf ar eich profiad fel gwirfoddolwr;
 • Gwahoddiad blynyddol i ddigwyddiad dathlu a noson wobrwyo. 

*Mae Gwirfoddoli yn Sir Fynwy yn cael ei gefnogi hefyd gan ACTS a BeCommunity sydd yn darparu ystod o wasanaethau, cymorth a hyfforddiant i wirfoddolwyr.