Welsh Post - Monlife

Leisure and Physical Activity Strategy

Strategaeth Hamdden a Gweithgarwch Corfforol

Mae BywydMynwy ynghyd â Chyngor Sir Fynwy a Max Associates, cwmni ymgynghori hamdden, yn datblygu Strategaeth Hamdden a Gweithgarwch Corfforol sy’n adolygiad strategol o’r modd mae gweithgareddau corfforol, hamdden, lles a chwaraeon yn cael eu darparu ar draws Sir Fynwy.

Mae’n cael ei gydnabod yn eang y gall gweithgareddau corfforol, hamdden, lles, gwasanaethau a chyfleusterau chwaraeon a gyfeirir yn strategol gael effaith sylweddol a chadarnhaol ar helpu cymunedau:

 • – Cyswllt
 • – Adfer ac Ailddyfeisio wedi’r pandemig
 • – Darparu profiadau cadarnhaol i blant a phobl ifanc
 • – Gwella iechyd a lles
 • – Gwella amgylcheddau gweithredol

Bydd y strategaeth hon yn ceisio ein helpu i osod y cyfeiriad ar gyfer BywydMynwy Egnïol yn y dyfodol drwy wella mynediad i gyfleusterau a datblygu cyfleusterau ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn y dyfodol tra bydd hefyd yn sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ein nodau busnes o:

 • – Gyfoethogi bywydau pobl drwy gyfranogiad a gweithgaredd.
 • – Adeiladu cymunedau cadarn yn Sir Fynwy

Bydd y dull adolygu strategol yn dilyn y strwythur a nodir isod;

 • Cam 1 – Deilliannau – Datblygu canlyniadau lleol a rennir ar gyfer cymunedau Sir Fynwy;
 • Cam 2 – Mewnwelediad – Deall y gymuned yn Sir Fynwy;
 • Cam 3 Ymyriadau – Nodi sut y gellir cynnal y canlyniadau yn gynaliadwy;
 • Cam 4 – Ymrwymiad – Sicrhau buddsoddiad ac ymrwymiad i gyflawni canlyniadau.

Fel rhan o’r broses strategaeth hon, mae’n bwysig ein bod yn deall ac yn ystyried barn y gymuned. Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg i’n helpu i ddeall y rhwystrau a allai eich atal rhag bod yn gorfforol actif a sut y gallwn helpu i oresgyn y rhain.

Gallwch gwblhau ein harolwg yma:

CYMRAEG

SAESNEG