Countryside Access - Monlife

Mynediad Cefn Gwlad

Mae tîm Mynediad Cefn Gwlad MonLife yn rheoli 2,165 cilomedr o hawliau tramwy cyhoeddus a naw safle mynediad cefn gwlad. Mae rhagor o wybodaeth am archwilio cefn gwlad a cherdded yn Sir Fynwy ar gael ar visitmonmouthshire.com

Ynglŷn â Hawliau Tramwy

Pa hawliau tramwy cyhoeddus sydd, y gwahanol fathau a phwy all eu defnyddio.

Safleoedd Cefn Gwlad

Lleoli ein safleoedd, is-ddeddfau a chysylltiadau

Mynediad Cefn Gwlad

Darganfyddwch ble gallwch chi gerdded a reidio ac os oes hawl dramwy cyhoeddus yn croesi’ch eiddo. Hefyd, edrychwch ar lwybrau sydd wedi’u hyrwyddo a rhowch wybod am broblem.

Adrodd am broblem ar Hawl Dramwy

Adrodd am broblem ar hawl dramwy cyhoeddus

Cofrestrau Cyhoeddus, Cau, Diwygio a Chywiro’r map hawliau tramwy

Gwneud cais am gau dros dro, neu wneud cais i newid llwybr, neu edrych ar y cofrestrau cyhoeddus i weld pa geisiadau a wnaed eisoes.

Ymgynghoriadau ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Gwelwch yr hysbysiadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus cyfredol.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Ein cynllun i wneud y gorau o fynediad i gefn gwlad Sir Fynwy

Diogelu, Cyfrifoldebau a Chymorth i Dirfeddianwyr

Mae tirfeddianwyr yn gyfrifol am sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad i hawliau tramwy ar eu tir. Mae cymorth ar gael ar gyfer atgyweiriadau

Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

Mae’r Fforwm yn cynghori’r Cyngor Sir a chyrff eraill ar faterion mynediad yn y sir.

Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad

Gweld beth mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud, ffurfiwch eich grŵp eich hun.

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i roi gwybod am fater ar hawl dramwy.

Neu gallwch anfon e-bost at countryside@monmouthshire.gov.uk, neu ysgrifennwch at:

Mynediad Cefn Gwlad, MonLife Cyngor Sir Fynwy Neuadd y Sir Y Rhadyr Brynbuga NP16 1GA

Dylid rhoi gwybod am faterion brys fel pont wedi torri cyn gynted â phosibl ar 01633 644850

Caiff yr holl faterion a nodir eu cofnodi a’u blaenoriaethu yn unol â’n system flaenoriaethu a gyhoeddir yn yr Adroddiad Polisi, Protocol a Rheoli Gweithredol Mynediad Cefn Gwlad.

Rheolir hawliau tramwy yn y rhan Sir Fynwy sydd o fewn y Parc Cenedlaethol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.