Refer a Friend - Monlife

Refer a friend to MonLife

Atgyfeiriwch Ffrind y mis Chwefror hwn a gyda’ch gilydd, gallwch fod yn arbennig! A oes gennych chi aelodaeth ffitrwydd Blynyddol neu Ddebyd Uniongyrchol Gweithredol gyda ni? Gwych!

Gallwch rannu eich cariad at iechyd a lles gyda theulu a ffrindiau y mis Chwefror hwn a chael 1 mis am ddim* wedi’i ychwanegu at eich aelodaeth bresennol. Mae cymaint o fanteision i ymarfer gyda ffrind, fel:

 • Ysgogi’ch gilydd i gyrraedd eich nod
 • Gwneud eich ymarferion yn fwy pleserus
 • Ychwanegu ychydig o hwyl cystadleuol at eich ymarferion
 • Hyd yn oed roi tro ar weithgareddau newydd

Helpwch i gael eich teulu a’ch ffrindiau’n heini trwy anfon atgyfeiriad atynt, trwy Ap BywydMynwy, i ymuno â chi mewn unrhyw rai o Ganolfannau Hamdden Egnïol BywydMynwy am dreial aelodaeth 5 niwrnod am ddim.
Mae’r treial aelodaeth 5 niwrnod am ddim yn cynnwys dosbarthiadau Campfa, Nofio a Ffitrwydd. Hefyd, nid oes cyfyngiad ar nifer y ffrindiau rydych chi’n eu hatgyfeirio.
Am bob un sy’n ymuno, ar ôl eu treial, naill ai ar ein haelodaeth Ymrwymedig neu Flynyddol, byddwch yn derbyn aelodaeth 1 mis* am ddim a bydd y ddau/ddwy ohonoch yn cael bag nwyddau Technogym, i ddweud diolch!
Ond brysiwch, mae’r cynnig yn dod i ben 1af Mawrth 2022.
Mae pob atgyfeiriad yn cael ei gwblhau trwy Ap BywydMynwy, yn syml:

 • Lawrlwythwch ein Ap
 • Cwblhewch eich cyfrif sefydlu
 • Cliciwch “Refer A Friend” (Atgyfeirio Ffrind)
 • Dewiswch sut yr hoffech chi anfon eich atgyfeiriad
 • Bydd atgyfeiriad eich ffrind yn egluro sut y gall gael mynediad i’w dreial/threial 5 niwrnod yn BywydMynwy Egnïol.
  Gyda’ch gilydd gallwch fod yn arbennig!

Telerau ac Amodau

 • Mae’r cynnig yn gorffen ar 1af Mawrth 2022
 • Byddwch ond yn derbyn mis am ddim unwaith  bydd eich aelodaeth wedi’i chadarnhau fel un weithredol ac ar ôl i’r aelod a atgyfeiriwyd ymuno naill ai  ar aelodaeth Ymrwymedig neu aelodaeth Flynyddol.
 • Er mwyn hawlio’ch aelodaeth 1 mis am ddim bydd angen i’r aelod o’ch teulu neu eich ffrind ymuno o fewn 30 o ddiwrnodau o gychwyn eu tocyn am ddim.
 • Dim ond nifer cyfyngedig o fagiau nwyddau  Technogym sydd ar gael a byddant yn cael eu rhoi i bryniannau  cymwys  yn unig (1 fesul cwsmer). Cyhoeddir hyn yn ôl disgresiwn BywydMynwy.
 • Mae gan BywydMynwy yr hawl i wrthod neu dynnu’r cynnig hwn yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Mae telerau ac amodau aelodaeth safonol yn berthnasol.
 • Bydd y tocyn 5 niwrnod am ddim yn rhedeg am 5 niwrnod yn olynol o’r diwrnod y cymhwysir yr aelodaeth i’ch cyfrif.
 • Efallai mai dim ond 1 x 5-tocyn am ddim a gewch dros gyfnod o 12 mis. Fodd bynnag, gellir ailgyhoeddi/estyn tocyn os na chaiff y tocyn ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod am ddim yn amodol ar ddisgresiwn y rheolwr.
 • Mae’r tocyn 5 niwrnod am ddim yn cynnwys  y Gampfa, dosbarthiadau Nofio a Ffitrwydd a gellir ei ddefnyddio yn unrhyw rai o Ganolfannau Hamdden Egnïol BywydMynwy.