MonActive Health & Fitness - Monlife

Iechyd a Ffitrwydd MonActive

Mae pob un o bedair canolfan hamdden MonLife yn cynnwys amryw o offer, cymwysterau a dosbarthiadau, yn ddelfrydol i’r rheini sy’n dymuno cynnal ffordd o fyw heini ac iachus.

Cil-y-coed:Ystafell ffitrwydd gyda 46 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Cas-gwent:Ystafell ffitrwydd gyda 50 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Y Fenni:Ystafell ffitrwydd gyda 29 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Trefynwy:Ystafell ffitrwydd gyda 53 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Mae mynediad i bedair canolfan MonLife wedi’i gynnwys gyda’n pecynnau aelodaeth neu drwy dalu fesul tro gyda cherdyn MonLife.

Dosbarthiadau FIT

Mae MonLife yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau FIT i gyd-fynd â phob diddordeb ac angen. Mae dosbarthiadau’n cynnwys:

FIT Aqua

FIT Easyline

FIT Rhedeg Aqua

FIT Easyline/Kettlebells

FIT Cyflyru’r Corff

FIT Kettlebells

FIT Boot Camp

FIT Kettlebell Blast

FIX Boxercise

KIT Kettlercise

FIT Cardio Combat

FIT Kickboxercise

FIT Cylchedau

FIT Legs, Bums and Tums

FIT Tynhau

FIT Iogalates

FIT Tai Tsi

FIT Zumba

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r dosbarthiadau uchod, gwelwch ddisgrifiad dosbarth ar waelod y dudalen, os gwelwch yn dda.

Yn ogystal â dosbarthiadau FIT, mae MonLife nawr yn cynnig yr ystod o ddosbarthiadau ffitrwydd hynod boblogaidd Les Mills yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda.

Mae Canolfan Hamdden Trefynwy hefyd yn cynnwys Ystafell Dynhau, sy’n cynnig offer ymarfer corff gyda chymorth ar gyfer pobl hŷn, pobl â chyflyrau hirdymor, ac unrhyw un sy’n dymuno cyflawni eu targedau ffitrwydd waeth beth yw eu hoedran, gallu neu lefel ffitrwydd. I gael manylion, cliciwch yma.

Ewch i’n Canolfannau MonLife am fwy o wybodaeth ynglŷn â dosbarthiadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod neu cysylltwch â staff y ganolfan yn uniongyrchol

Amserlen Ffitrwydd Y Fenni

Amserlen Ffitrwydd Cil-y-coed

Amserlen Ffitrwydd Cas-gwent

Amserlen Ffitrwydd Trefynwy

Sut i archebu lle

I archebu lle mewn dosbarth, cliciwch yma

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol

Mae ein cynllun atgyfeirio ymarfer corff yn addas i bobl ag ystod eang o gyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Cam 1: Derbyn atgyfeiriad gan weithiwr meddygol proffesiynol 

Unwaith y byddwch wedi cael eich hatgyfeirio, byddwn yn eich cofrestru ar gyfer asesiad anffurfiol gyda’n gweithwyr ymarfer corff proffesiynol cymwys. Byddant yn egluro sut mae’r cynllun yn gweithio ac yn gallu ateb unrhyw gwestiwn a allai fod gennych.

Cam 2: Derbyn eich cynllun personol

Bydd eich Gweithiwr Ymarfer Corff Proffesiynol yn trefnu apwyntiad gyda chi er mwyn trafod eich cynllun ymarfer corff personol. Fel rhan o’ch cynllun gallwch ddewis cymysgedd o weithgareddau yn y gampfa, dosbarthiadau stiwdio neu weithgareddau yn y dŵr. Beth bynnag yr ydych yn ei ffafrio, bydd y tîm yn gweithio gyda chi er mwyn cytuno ar eich targedau, monitro eich datblygiad a sicrhau eich bod yn cael y canlyniadau gorau

Cam 3: Adolygu’ch cynllun 

Byddwn yn adolygu’ch cynllun yn rheolaidd ar wythnosau 4, 16 a 52.

Mae BywydMynwy yn anelu at gael mwy o bobl, yn fwy heini, yn fwy aml. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun atgyfeirio ymarfer corff, cysylltwch â’n Cydlynydd Atgyfeirio Ymarfer Corff ar 01633 644286 neu siaradwch â’ch Meddyg Teulu fydd yn gallu eich atgyfeirio i’r cynllun.


Disgrifiadau o Ddosbarthiadau FIT

FIT Aqua

Ymarfer corff yn y dŵr i gerddoriaeth sy’n cynnig cyflyru cardiofasgwlaidd a chyhyrol gan ddefnyddio’r dŵr i gefnogi’r corff, sy’n rhoi llai o straen ar eich cymalau a’ch cyhyrau.  Defnyddir offer i ddwysáu gwrthiant. Mae’r dosbarth hwn yn addas i bob gallu. Mae’n rhaid bod o leiaf 16 oed er mwyn cymryd rhan.

FIT Rhedeg Aqua

Gweithgaredd sydd ddim yn cynnal pwysau lle byddwch yn perfformio gweithred redeg yn y dŵr, yn datblygu’r cyflwr cardiofasgwlaidd a chyhyrog cymaint â phosib, gan leihau straen ar y cymalau, esgyrn, tendonau a’r gewynnau.   Mae’r dosbarth hwn yn addas i bob gallu.

FIT Cyflyru’r Corff

Mae’r dosbarth hwn i’r rheini sy’n dymuno datblygu cryfder a thynhau’r corff. Mae’n cynnwys hyfforddiant craidd, cylchedau ac ysbeidiol ac mae’n addas i’r rheini sy’n chwilio am ddosbarth lefel ganolradd.

Cyflyru Meta/Cylchedau

Mae Cyflyru Meta/Cylchedau’n cyfuno’r technegau hyfforddi HIIT mwyaf diweddar gydag ymarferion pwysau corff traddodiadol er mwyn tanio’r metaboledd. Heriwch eich hunan gyda’r ymarfer 30 munud byr a dwys yma.

FIT Boot Camp  

Dosbarth ffitrwydd grŵp yw “Boot Camp” sy’n hybu colli braster, cryfhau cyhyrau a ffitrwydd cyffredinol. Mae’n fanteisiol i bawb waeth beth yw eich oedran, gallu neu brofiad. Gan ddefnyddio “burpees”, “press-ups” a sgwatiau gyda rhedeg a gemau cystadleuol rhyngddynt, Mae Bootcamp yn ffordd wych o gadw’r corff a’r meddwl yn iach.

FIX Boxercise

Rhaglen gyda lefel o egni uchel, sy’n cael gwared â braster ac sy’n ddigyswllt gan ddefnyddio cymysgedd o symudiadau bocsio ac aerobeg. Mae’n hwylus, yn ysgogol ac yn ffordd ddiogel i ymarfer ar gyfer dynion a menywod o bob oedran a gallu.

FIT Cardio Combat

Ymarfer uchel ei egni yw hwn i gerddoriaeth sy’n cymysgu dyrnu a chicio gyda rhai ysbeidiau o gyflyru. Dosbarth delfrydol yw hwn ar gyfer codi gallu cardio a stamina, yn ogystal â gwella cydbwysedd, osgo ac ystwythder.

FIT Cylchedau

Os ydych yn hoff o’r syniad o ychwanegu amrywiaeth i’ch ymarfer, dosbarthiadau cylchedau yw’r ateb perffaith. Gan weithio i’ch gallu eich hun, dosbarth wedi’i selio ar safleoedd yw cylchedau lle byddwch yn symud o ymarfer i ymarfer gan adeiladu eich cryfder a’ch dygnwch. Mae ein dosbarthiadau’n amrywio mewn lefelau gallu felly dewch o hyd i’r dosbarth sy’n cyd-fynd orau â’chgallu drwy ffonio eich canolfan leol, os gwelwch yn dda.

FIT Easyline

Naw peiriant ymarfer hydrolig mewn cylched sy’n cynnig cyfuniad o hyfforddiant cardio yn ogystal â chryfder gyda chyfradd uchel o wariant calorïau.

FIT Easyline/Kettlebells

Naw peiriant ymarfer hydrolig wedi’u cyfuno â kettlebells mewn cylched yn cynnig cyfuniad i chi o hyfforddiant cardio yn ogystal â chryfder gyda chyfradd uchel o wariant calorïau.

FIT Kettlebells  

Kettlebell yw pwys haearn bwrw neu ddur (sy’n edrych fel pêl ganon gyda handlen) sy’n cael ei ddefnyddio i berfformio ymarfer corff sy’n cyfuno pŵer a chryfder er mwyn adeiladu stamina a chryfhau’r corff cyfan.

FIT Kettlebell Blast

Y kettlebell yw pwys haearn bwrw neu ddur (sy’n edrych fel pêl ganon gyda handlen) sy’n cael ei ddefnyddio i berfformio ymarferion balistig. Cylched sy’n cyfuno ymarfer cardiofasgwlaidd, cryfder a hyblygrwydd yn ogystal ag ymarferion confensiynol.

KIT Kettlercise

Mae “Kettlercise” yn cymryd y sylfeini o “Kettlebells” ac yn eu cyfuno gyda dosbarth ymarfer corff. Bydd y dosbarth hwn yn helpu datblygu eich ffitrwydd a dygnwch cyffredinol. Hyn yw’r un ymarfer llosgi braster Kettlebell mwyaf effeithiol sydd gennym ni.

FIT Kickboxercise

Ymarfer egni uchel yw hwn sy’n cynnwys gwaith ar y pad, ar y bag ar ffurf hyfforddiant cylchol. Mae’n ddosbarth digyswllt ar gyfer dynion a menywod o bob gallu. Byddwch yn defnyddio pob rhan o’ch corff, yn codi eich stamina ac yn tynhau eich cyhyrau. Mae’n llawn hwyl, yn llawn egni a bydd yn anodd rhoi’r gorau iddi.

FIT Legs, Bums and Tums

Mae’r dosbarth yn cynnwys ystod o ymarferion sy’n canolbwyntio ar y tair rhan yma o’r corff. Mae’n addas ar gyfer bob lefel ffitrwydd a bydd yn helpu’r rheini o bob gallu i dynhau a chryfhau.

FIT Cymysg

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer y rheiny ohonoch sydd eisiau ychydig o amrywiaeth o ran eich ymarfer corff. Mae’r dosbarth hwn yn cyfuno ymarferion aerobig a chamu ac ymarferion tynhau amrywiol. Mae’n addas ar gyfer bob oedran a gallu.

FIT Ysbeidiol

Mae’r dosbarth hwn yn cyfuno ystod o ymarferion cryfhau, ymarferion ar gyfer pob rhan o’r corff ac ymarferion cardiofasgwlaidd a wneir un ar ôl y llall, unai am amser penodol neu fe roddir nifer benodol o’r ymarferion i’w gwneud. Mae cyfuniad o ymarferion ar gyfer rhan uchaf y corff, rhan isaf y corff, pob rhan o’r corff a chraidd y corff. Mae hwn yn ddosbarth lefel ganolradd

FIT Pilates

Mae Pilates yn gwella hyblygrwydd, yn adeiladu cryfder, yn datblygu rheolaeth a dygnwch. Mae’r dosbarth hwn yn dodi pwyslais ar aliniad, anadlu a gwella cydsymudiad a chydbwysedd. Mae’n addas i bob gallu.   

FIT Pwmp

Dosbarth tynhau statig yw hwn gan ddefnyddio bar a phwysau rhydd. Mae’n wych ar gyfer cyflyru’r corff ac mae’n addas i bob gallu. Os ydych newydd ddechrau FIT pwmp, archebwch le yn y dosbarthiadau i ddechreuwyr, os gwelwch yn dda.

FIT Spin

Mae spin yn eich galluogi i ddefnyddio beic arferol, dan do, mewn grŵp i gerddoriaeth wych. Gall dechreuwyr weithio ochor yn ochor â beicwyr mwy profiadol, am ei bod yn hawdd addasu’r beiciau er mwyn newid dwyster yr ymarfer corff.

FIT Sbin Rhithwir

Dilynwch y DVD i gael profiad llawn hwyl a phrofiad gwahanol i’r profiad dan do arferol. Gall y rheiny sy’n cymryd rhan weithio yn ôl eu gallu eu hunain gan addasu’r dwyster drwy wneud addasiadau syml i’r beic

FIT Camu

Dosbarth egni uchel, i’r holl gorff yw hwn lle byddwch yn perfformio ystod o symudiadau aerobig gan ddefnyddio platfformau camu er mwyn gwella eich ymarfer. Mae’r dosbarth yn addas i bob oedran a gallu ffitrwydd.

FIT Tynhau

Mae’r ymarfer hwn yn canolbwyntio ar rannau penodol o’r corff drwy gyfres o ymarferion cryfhau, ymarferion aerobig ac ymarferion cardiofasgwlaidd. Mae’r weithgaredd hon yn defnyddio pob rhan o’r corff ac mae’n addas ar gyfer pob oedran a gallu

FIT Tai Tsi

Arddull cyfannol i ymarfer corff yw Tai Tsi yn canolbwyntio ar osgo, anadlu a chydbwysedd. Mae’r dosbarth hwn yn addas i bob oedran a gallu.

FIT Iogalates

Mae’r dosbarth hwn wedi ei ysbrydoli gan Ioga yn ogystal â Philates. Mae’n gweithio ar y meddwl a’r corff ac mae wedi’i hwn wedi’i ddylunio i wella eich cryfder a’ch hyblygrwydd. Dosbarth lefel ganolradd yw hwn.

FIT Zumba

Mae’r dosbarth hwn yn berffaith ar gyfer oedolion hŷn a heini sy’n chwilio am ddosbarth Zumba sydd wedi’i addasu ar eu cyfer. Gallwch fwynhau symudiadau Zumba heb y dwyster uchel.

FIT Zumba Aur

Mae’r dosbarth hwn yn berffaith i oedolion hyn heini sy’n chwilio am ddosbarth Zumba wedi’i addasu sy’n ail-greu’r symudiadau rydych yn dwli arnynt ar ddwyster is.

FIT am Byth

Dosbarth ysgafn gydag ardrawiad isel yw hwn. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd newydd gychwyn cymryd rhan mewn dosbarthiadau neu’r rheiny sy’n ailafael mewn ymarfer corff. Ffordd gymdeithasol o gadw’n heini sy’n addas ar gyfer ddechreuwyr pur