Chepstow Leisure Centre - Monlife

Yn dilyn y cyhoeddiad cadarnhaol a wnaed gan y Prif Weinidog, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn agor ein campfa, cyfleusterau pyllau nofio, Dosbarthiadau Ymarfer Dan Do a gwersi nofio ym mhob un o’r pedair Canolfan Hamdden a’r Ystafell Ffyrfhau yn Nhrefynwy ddydd Mawrth 4ydd Mai yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Fel o’r blaen pan fyddwn yn agor y gampfa, y pwll nofio a dosbarthiadau ymarfer corff grŵp dan do, er eich diogelwch bydd niferoedd cyfyngedig. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harchebu ar-lein i aelodau a’u lansio dros y dyddiau nesaf.

Bydd taliadau aelodaeth yn ailddechrau o’r 15fed Mai a chaiff eu haddasu yn unol â hynny. Bydd yr holl gyfrifon yn cael eu dad-rewi’n awtomatig ac eithrio Gwersi Nofio, cysylltwch â’r tîm aelodaeth os hoffech i’ch cyfrif aros wedi’i rewi.

Mae staff MonLife wedi gweithio’n ddiflino yn y cefndir yn paratoi eich cyfleusterau i sicrhau eich bod yn teimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus. Beth am edrych ar ein Sianel YouTube MonLife lle byddwch yn gallu gweld rhai o’r mesurau yr ydym wedi’u rhoi ar waith. #BethAmDdodNôl

Fel cwsmer gwerthfawr hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus

Mae Canolfan Hamdden Cas-gwent yn cynnwys pwll nofio 20m, sawna, campfa ffitrwydd, neuadd chwaraeon amlbwrpas, ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored, cae glaswellt ffug maint llawn a chaeau awyr agored amrywiol.

Gall ymwelwyr â Chanolfan Hamdden Cas-gwent fwynhau nifer o weithgareddau unigol neu gallant ddewis archebu un o’n gweithgareddau neu ddosbarthiadau wedi’u rhaglenni. Gellir archebu’r holl weithgareddau hyd at ddau ddiwrnod o flaen llaw. I holi’n uniongyrchol am aelodaeth, cliciwch yma os gwelwch yn dda, neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma.

Gweler y ddolen archebu isod
https://leisurecentres.monmouthshire.gov.uk/lfbook.asp?wci=login

I holi’n uniongyrchol am aelodaeth, cliciwch yma os gwelwch yn dda, neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma.

  • Aelodaeth
  • Nofio
  • Iechyd a Ffitrwydd
  • Gweithgareddau Plant
  • Chwaraeon a Gweithgareddau

Gweler y ddolen archebu isod
https://leisurecentres.monmouthshire.gov.uk/lfbook.asp?wci=login

*Nodwch, nid yw’r Sesiynau Teuluol (Swigod) ar gael i’w harchebu ar-lein. I archebu, ffoniwch 01291635745.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch aelodaeth MonLife yna e-bostiwch monmemberships@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch 01633 644499

**Nodwch, gellir archebu sesiynau nofio hyd at 48 awr o flaen llaw a bydd eich sesiwn yn para am gyfnod o 45 munud.

Prisiau

Nofio i Oedolion – £4.05
Nofio Iau – £2.25
Debyd Uniongyrchol Sesiynau Dŵr (Oedolyn) – £25.50 y mis
Debyd Uniongyrchol Sesiynau Dŵr (Iau) – £20.50 y mis

Nodwch y bydd yr amserlen yn newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden Cil-y-coed. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen

Diogelwch Pwll i Blant

Rhaid i bob plentyn o dan 8 oed gael ei oruchwylio’n uniongyrchol yn y dŵr o leiaf gan ei rieni neu oedolyn (18 oed neu drosodd). Argymhellir hyn gan y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch. Ni chaiff mwy na dau blentyn o dan 8 oed gael eu goruchwylio gan un rhiant neu oedolyn (18 oed neu drosodd). Rhaid i blant 4 oed ac iau gael eu goruchwylio ar sail 1:1 oedolyn.

Nodwch y gellir ymestyn y cymarebau hyn yn ystod sesiynau nofio Hwyl i’r Teulu oherwydd lefel goruchwyliaeth achubwr bywyd. Gall un oedolyn fynd gyda 3 phlentyn 5-8 oed neu gall un oedolyn fynd gyda 2 blentyn o dan 5 oed. Rhaid i bob plentyn fod mewn cwmni oedolyn ar gyfer Hwyl y Teulu.

Mae’r ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio gwyliau’r banc) rhwng 6:30am a 10:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8:15am a 6:00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. I gysylltu â Chanolfan Hamdden Cas-gwent, cliciwch yma, neu ffoniwch 01291 635745.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Cas-gwent ar Twitter a Facebook i gael gwybod am y digwyddiadau, y cynigion a’r wybodaeth ddiweddaraf.


Opening Times

Monday 6:15am – 9pm

Tuesday 6:15am – 9pm

Wednesday 6:15am – 9pm

Thursday 6:15am – 9pm

Friday 6:15am – 9pm

Saturday 8:15am – 6:15pm

Sunday 8:15am – 6:15pm

Opening times may vary. The
centre is closed on bank holidays.

Facilities

1 X 20m swimming pool

1 x sauna

1 X fitness gym

1 X 4 court multipurpose sports hall

1 X multi-purpose gymnasium

1 X full size astro turf pitch

1 X 4 court, multiuse games area

Various outdoor pitches

Contact Us

Welsh Street,

Chepstow,

NP16 5LR

T: Call 01291 635745

E: Online Enquiry Form