Gweithgareddau - Monlife

Gweithgareddau

Mae gweithgareddau Antur Awyr Agored Mynwy yn hwyl gwych – ac maent yn cynyddu eich hunanhyder hefyd. Rhowch gynnig ar rywbeth nad ydych erioed wedi’i wneud o’r blaen a byddwch yn mynd ymaith gyda theimlad go iawn o gyflawni rhywbeth.

Mae Antur Awyr Agored Mynwy yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys:

Canŵio a Chaiacio

Mae ein dwy ganolfan yn Sir Fynwy mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau Antur Awyr Agored ar y dŵr.

Mae Parc Hilston ger Trefynwy a’r Afon Gwy yn cynnig peth o’r canŵio hir gorau ym Mhrydain yn cynnwys y doleniad enfawr ysblennydd dan safbwynt Symonds Yat.

Mae Gilwern o fewn tafliad carreg o gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ar gyfer tripiau hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan mwy pwyllog. Mae lleoedd i aros am ginio a digonedd o fywyd gwyllt i’w gweld ar hyd y ffordd. Mae’r Afon Wysg yn rhedeg yn agos at safle Gilwern gyda rhannau dŵr gwyn gradd 2 a 3 gwych. Mae Aberbran i Aberhonddu a Thalybont i Llangynidr yn rhoi dau ddiwrnod rhagorol ar y dŵr.

Rydym yn defnyddio canŵau agored, caiacod a thopiau eistedd arnynt ar yr afonydd a’r gamlas. Mae gwisgo cymhorthion hyfywedd yn safonol felly nid yw gallu nofio yn hollbwysig.

Wrth gwrs, mae chwaraeon dŵr yn golygu mwy na dim ond canŵio. Gall ein harweinwyr profiadol drefnu adeiladu rafftiau hefyd, sy’n her tîm gwych. Gan ddefnyddio dim ond casgenni, polion pren, rhaff a’ch dyfeisgarwch, gall eich tîm ddylunio ac adeiladu cerbyd i’ch cludo – yn ddelfrydol gan aros mor sych ag y medrwch! 

ARCHEBU NAWR

Dringo, abseilio a sgramblo ceunentydd

Mae ein canolfannau mewn lleoliad da ar gyfer anturiaethau’n dringo creigiau a sgramblo ceunentydd. Mae’r Mynydd Du a Bannau Brycheiniog wrth ein drysau.

Mae cyrsiau dringo rhaffau uchel mawr ar y safle yng nghanolfannau Gilwern a Hilston. Mae’r rhain yn darparu amrywiaeth eang o heriau fertigol, yn cynnwys mur dringo 10m o uchder, pentwr cawelli, naid ffydd person sengl a thîm dwbl, ysgol Jacob a sip-wifren.. 

ARCHEBWCH NAWR

Fforio Ogofau a Mwyngloddiau

Mae gan Dde Cymru rai o’r ogofau gorau unrhyw le ym Mhrydain. Mawr, bach, gwlyb, sych: mae’r her bob amser yn newid.

Ogofa yw’r un gweithgaredd sydd fel arfer yn mynd â phobl i amgylchedd hollol newydd. I lawer mae’r amgylchedd hwn yn codi ofn, gyda phryderon am fynd yn sownd mewn gofod bach, tywyll a gwlyb. Mae’r realaeth yn wahanol iawn. Mae ogofau yn bendant yn dywyll ond mae goleuadau modern yn sicrhau ei bod yn rhwydd canfod eich ffordd. Gall fod bylchau bach ond mae ein staff profiadol yn gwybod sut i ganfod y lefel gywir o her ac fel arfer mae nifer o ffyrdd i fynd o amgylch yr ogof.

Mae canolfan Gilwern yn agos at geunant Clydach ac mae tarren Llangatwg gydag ogofa da o fewn cyrraedd rhwydd. Mae Hilston yn fwy addas ar gyfer ymchwilio’r ogofau a’r hen weithfeydd mwyngloddio yn Fforest y Ddena.

ARCHEBWCH NAWR

Gweithgareddau Ysgol Goedwig

Gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau Ysgolion Coedwig a grwpiau astudiaethau amgylcheddol a all fanteisio ar y coedwigoedd yn ein canolfannau yn ogystal ag ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ehangach.

Yn y Gilwern, mae gennym ein coedwig ein hunain lle gallwch wneud tannau gwersyll, adeiladu llochesi, ymarfer sgiliau byw yn y gwyllt, cynnau tân yn defnyddio dim ond ffrithiant a gwneud celf yn yr awyr agored.

Mae hefyd nifer o goedwigoedd ar garreg yn drws sy’n wych ar gyfer seiclo oddi ar y ffwrdd a chyfeiriannu. Mae llwybrau seiclo ar hyd llwybr y gamlas ac mae Fforest y Ddena o fewn tafliad carreg o Barc Hilston.

ARCHEBU NAWR

Beicio mynydd a llwybrau

Mae ein canolfannau mewn sefyllfa dda i gynnig amrywiaeth o feicio mynydd a chyfleoedd seiclo. Mae beiciau a helmedau ar gael neu gellir eu llogi yn lleol.

Mae llwybrau rhwydd ar hyd Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn ogystal â llwybrau wyneb caled ym Mannau Brycheiniog fel Taith Taf. Mae Fforest y Ddena, yn agos at ganolfan Parc Hilston, yn cynnig llwybrau oddi ar y ffordd yn amrywio mewn hyd i weddu i bob gallu.

ARCHEBU NAWR

Cerdded bryniau

Mae ein dwy ganolfan yn neu ar ymyl y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n cynnig peth o’r cerdded bryniau gorau ym Mhrydain. Mae llwybrau addas ar gyfer pob gallu, o deithiau byr yn y bryniau i dreciau hir ar y mynydd.

Mae’r Mynydd Du yn agos at Gilwern – efallai y gallwch gael eich denu i gerdded lan Crug Hywel neu gopaon Pen-y-fâl, y Blorens a’r Sgyrryd.

Mae Parc Hilston mewn lle delfrydol i fynd i ddwyrain y Mynydd Du. Mae Abaty Llanddewi Nant Hodni a’r Mynydd Du yn fan dechrau poblogaidd ar gyfer cerdded bryniau. Mae Llwybr Dyffryn Gwy a Chlawdd Offa yn agos a gallant gynnig llwybrau cerdded is mewn golygfeydd godidog.

Mae llawer i’w ddysgu tra byddwch yn y bryniau: darllen mapiau, daeareg, hanes diwydiannol, defnydd tir, blodau a phlanhigion, ac yn syml fwynhau’r awyr agored i grwydro, yn ddigon pell i ffwrdd o’r man boeth Wi-Fi agosaf.

ARCHEBU NAWR

Cyfeiriannu

Mae cyfeiriannu yn her mordwyo yn defnyddio map arbennig i ganfod mannau marcer. Ar y lefel elite, mae’r map yn gymhleth, y tirwedd yn arw ac mae’r cystadleuwyr yn anelu i redeg cyn gynted ag sydd modd heb wneud gormod o gamgymeriadau. Ar y lefel dechreuwyr, mae pethau’n llawer mwy pwyllog! Mae gennym gyrsiau sy’n addas ar gyfer pob gallu o flwyddyn 4 lan at TGAU (a thu hwnt).

Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant ac asesiad ar gyfer Cynllun Gwobr Cenedlaethol Cyfeiriannu a Gwobrau Seren Cyfeiriannwyr Ifanc. Mae’r cynlluniau cynyddol hyn yn addas ar gyfer plant iau sydd wrthi’n dechrau dysgu am ganfod eu ffordd neu oedolion a hoffai ddysgu sgiliau newydd neu fireinio rhai rhydlyd! Byddai grwpiau Gwobr Dug Caeredin hefyd yn canfod yr NNAS yn hyfforddiant da iawn ar gyfer eu hadran all-dain.

Gallwn hefyd helpu ysgolion i gael eu safle eu hunain wedi ei mapio a darparu hyfforddiant athrawon ar gyfer staff cynradd ac uwchradd.

ARCHEBU NAWR

Gweithgareddau Dan Do

Ym Mharc Hilston a Gilwern mae cyfleusterau sy’n ddelfrydol ar gyfer gweithdai a chynadleddau oedolion. Yn Hilton mae hefyd lyfrgell ac ystafell ddosbarth 40 sedd yn ogystal ag ystafell cynhadledd 25 sedd.

Mae gan Gilwern gyfleuster hwyl ychwanegol  bydd llawer o grwpiau yn ei ddefnyddio – mur dringo dan do a meini. Mae’r parth dysgu ar gael i’w logi’n annibynnol gan grwpiau ieuenctid ac eraill (defnyddiwch y ffurflen cyswllt i holi am hyn).

Mae’r ddau safle yn darparu Wi-Fi am ddim.

ARCHEBU NAWR

Cyfleusterau addysgol

Mae gennym amrywiaeth o offer arbenigol ar gyfer grwpiau astudiaeth maes – rydym yn aml yn darparu ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr lefel A sy’n astudio daearyddiaeth, bioleg neu ddaeareg. Gall athrawon a myfyrwyr fanteisio ar gyfleusterau ystafell ddosbarth dan do ar ôl cynnal arbrofion awyr agored ac ymweliadau addysgol. Beth am gyfuno ymweliad i’n canolfannau i astudio celf, cerddoriaeth, Saesneg neu ddrama mewn amgylchedd gwaith hamddenol lle gallwch hefyd fanteisio ar weithgareddau awyr agored diddorol hefyd?