Green Infrastructure - Monlife

Beth yw Seilwaith Gwyrdd (SG) ?

‘Seilwaith Gwyrdd yw’r rhwydwaith o nodweddion naturiol a rhannol-naturiol, mannau gwyrdd, afonydd a llynnoedd sydd i’w cael ac yn cysylltu pentrefi, trefi a dinasoedd. Ar lefel unigol, mae’r elfennau yma yn asedau SG ac mae’r rôl sydd yn cael ei chwarae gan yr asedau yma yn swyddogaethau SG. Pan maent yn cael eu cynllunio, eu dylunio a’u rheoli yn briodol, mae’r asedau a’r swyddogaethau yma yn meddu ar y potensial i ddarparu ystod eang o fuddion – o ddarparu cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy i liniaru ac addasu sgil-effaith newydd hinsawdd.’

(Diffiniad o Ddatganiad Sefyllfa SG o’r Sefydliad Tirwedd (2013))

Mae Seilwaith Gwyrdd yn Sir Fynwy yn cael ei gyflenwi drwy:

· Polisi CDLl (Polisi Strategol S13a Pholisi SG 1)

· Canllaw Cynllunio Atodol SG

· Strategaethau SG

· Cynllun Gweithredu SG ar gyfer Peillyddion ar gyfer De Ddwyrain Cymru

· Prosiectau SG

Mae’r Strategaeth  a’r Canllaw Cynllunio Atodol yn amlinellu 6 swyddogaeth cyflenwi SG allweddol a dylai’r holl brosiectau a chynigion geisio cyflenwi’r rhain gan gynnwys SPG:

1. Gosod Tirwedd ac Ansawdd y Lle

2. Darparu a chysylltu cynefinoedd

3. Darparu, cysylltu a mwynhau mannau gwyrdd

4. Defnyddio Ynni Cynaliadwy · Argyfwng Hinsawdd · Ynni adnewyddadwy 

5. Cynhyrchu Bwyd Lleol

6. Arafu Llifogydd a Rheoli Adnoddau Dŵr