Rights of Way Improvement Plan - Monlife

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 

Gweledigaeth y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yw cynnig rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Safleoedd Cefn Gwlad o ansawdd da ac wedi’u cynnal yn dda, bydd yn cefnogi economi Sir Fynwy, yn annog ffordd o fyw heini a dewisiadau teithio cynaliadwy, ac yn cyfrannu at wneud Sir Fynwy’n lle gwych i fyw, i weithio ac i ymweld â hi.  Cafodd y CGHT cyntaf ei gyhoeddi yn 2007 ac mae ar gael isod.  Yn dilyn ymgynghoriad, cynhaliwyd adolygiad ac mae CGHT newydd drafft am 10 mlynedd (a elwir Cynllun Mynediad Cefn Gwlad yn awr yn ogystal) ar gael i’w lawrlwytho isod.

Mae yna hefyd adroddiadau asesiad CGHT eraill oedd wedi darparu’r dystiolaeth am y CGHT drafft isod.

I gynnig copïau caled o’r dogfennau, neu am unrhyw fformat arall, ebostiwch:  countryside@monmouthshire.gov.uk, galwch 01633 644850 neu ysgrifennwch at y cyfeiriad isod, os gwelwch yn dda.