Report a problem on a right of way - Monlife

Adroddwch Broblem

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol er mwyn adrodd problem ynglŷn â hawliau tramwy..

Fel arall, gallwch e-bostio countryside@monmouthshire.gov.uk, neu ysgrifennu at

Mynediad Cefn Gwlad, BywydMynwy
Cyngor Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Y Rhadyr
Brynbuga
NP16 1GA

Dylid adrodd materion brys megis pont sydd wedi torri cyn gynted â phosib ar 01633 644850

Caiff pob mater a adroddir ei gofnodi a’i flaenoriaethu yn ôl ein system blaenoriaethu sy’n cael ei chyhoeddi yn Adroddiad Polisi, Protocol a Rheolaeth Weithredol Mynediad Cefn Gwlad (dolen i’r adroddiad)

Rheolir hawliau tramwy yn narn Sir Fynwy o’r Parc Cenedlaethol ar ein rhan gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog