Monmouthshire Local Access Forum (LAF) - Monlife

Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl) Sir Fynwy

Mae Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy’n cynghori Cyngor Sir Fynwy ac eraill ynglŷn â ffyrdd i wella hawliau tramwy a mannau gwyrdd yn Sir Fynwy.

Mae’n cynnwys gwirfoddolwyr sy’n bwriadu cynnig gweledigaeth gytbwys o faterion a blaenoriaethau mynediad sy’n effeithio’r ardal leol neu efallai bydd yn dylanwadu polisi cenedlaethol.  

Mae aelodau’n cynrychioli:

 • Defnyddwyr hawliau tramwy lleol megis cerddwyr, seiclwyr a marchogwyr.
 • Perchnogion a deiliaid y tir
 • Grwpiau buddiant cadwraeth, twristiaeth a’r economi gwledig

Cysylltwch â Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

 Ebost:  countryside@monmouthshire.gov.uk

Aelodau Cyfredol

 • Anne Underwood – Cadeirydd 
 • Irene Brooke – (Is-gadeirydd) tirfeddiannwr a chynrychiolydd busnes
 • Anthea Fairey – Cadeirydd Ffrindiau Dolydd y Castell
 • Phil Mundell – defnyddiwr cerdded a chynrychiolydd gwirfoddol 
 • Mark Storey – cynrychiolydd seiclo, dringo a cherdded
 • David Smith – defnyddiwr cerdded a dringo, arweinydd gwirfoddol grŵp cerdded iachus
 • Sylvia Fowles – Cynrychiolydd Marchogaeth i’r Anabl, cadwraeth a hanes

Ystyrir ceisiadau aelodaeth ychwanegol ar hyn o bryd gan Gyngor Sir Fynwy

Cyfarfodydd a Chofnodion

Rydym yn cwrdd tua 4 gwaith y flwyddyn mewn amryw o leoliadau yn y sir. Mae cyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd.

Mae cofnodion, agendau a dyddiadau’r cyfarfodydd ar gael ar wefan CSF (ewch i)  

Ymunwch â Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

I ymgeisio, cysylltwch ag ysgrifennydd y FfMLl ar countryside@monmouthshire.gov.uk.  Mae aelodaeth yn para am uchafswm o dair blynedd ar hyn o bryd.  Rhaid bod gwirfoddolwyr yn ymroddedig gyda’r angerdd, yr adnabyddiaeth a’r sgiliau i helpu pobl i fwynhau Sir Fynwy.  Efallai y bydd gennych brofiad mewn:

 • Ffermio neu reoli tir
 • Cadwraeth natur
 • Busnes gwledig
 • Grwpiau lleiafrifol
 • Hygyrchedd i’r anabl
 • Twristiaeth
 • Gweithgareddau hamdden gan gynnwys cerdded, gyrru coets, marchogaeth, seiclo a defnydd cerbyd modur ar gilffyrdd a ffyrdd sirol annosbarthedig