Ffliw Adar - Monlife

Mae ffliw adar yn glefyd feirysol heintus iawn.

Mae’n effeithio ar system resbiradol, treuliad neu nerfol llawer o rywogaethau o aderyn.

Nid oes unrhyw achosion o ffliw adar wedi’u cofnodi yn Sir Fynwy ar hyn o bryd ac felly nid oes unrhyw gaead i hawliau tramwy cyhoeddus o ganlyniad i’r clefyd hwn. Fodd bynnag, gan fod y DU bellach mewn Parth Atal Ffliw Adar, gall fod effaith ar fynediad y cyhoedd wrth i geidwaid dofednod gynyddu bioddiogelwch. Rhaid i ddefnyddwyr hawliau tramwy cyhoeddus sy’n croesi safleoedd dofednod gadw at fesurau bioddiogelwch i atal halogiad, fel diheintio’u hesgidiau.

Dyma fwy o fanylion am [http://Avian%20influenza%20(aderyn%20flu)%20www.gov.uk] Ffliw adar www.gov.uk a map rhyngweithiol: Rhaglen We ArcGIS.

I roi gwybod am adar gwyllt a allai fod wedi’u heintio, neu sydd wedi marw o’r haint, ffoniwch swyddfa leol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ar unwaith ar 0300 303 8268. Bydd eu milfeddygon yn ymchwilio i achosion tybiedig.