Iechyd a Ffitrwydd MonActive

Mae pob un o bedair canolfan hamdden BywydMynwy yn cynnwys amryw o offer, cymwysterau a dosbarthiadau, yn ddelfrydol i’r rheini sy’n dymuno cynnal ffordd o fyw heini ac iachus.

Cil-y-coed:Ystafell ffitrwydd gyda 46 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Cas-gwent:Ystafell ffitrwydd gyda 50 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Y Fenni:Ystafell ffitrwydd gyda 29 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Trefynwy:Ystafell ffitrwydd gyda 53 safle, wedi’i haerdymheru’n llawn gydag amryw o Bwysau Technogym Cardiofasgwlaidd, Gwrthiant a Rhydd.

Mae mynediad i bedair canolfan BywydMynwy wedi’i gynnwys gyda’n pecynnau aelodaeth neu drwy dalu fesul tro gyda cherdyn BywydMynwy.

Dosbarthiadau FIT

Mae BywydMynwy yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau FIT i gyd-fynd â phob diddordeb ac angen. Mae dosbarthiadau’n cynnwys:

FIT Aqua

FIT Easyline

FIT Rhedeg Aqua

FIT Easyline/Kettlebells

FIT Cyflyru’r Corff

FIT Kettlebells

FIT Boot Camp

FIT Kettlebell Blast

FIX Boxercise

KIT Kettlercise

FIT Cardio Combat

FIT Kickboxercise

FIT Cylchedau

FIT Legs, Bums and Tums

FIT Tynhau

FIT Iogalates

FIT Tai Tsi

FIT Zumba

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r dosbarthiadau uchod, gwelwch ddisgrifiad

dosbarth ar waelod y dudalen, os gwelwch yn dda.

Yn ogystal â dosbarthiadau FIT, mae BywydMynwy nawr yn cynnig yr ystod o ddosbarthiadau ffitrwydd hynod boblogaidd Les Mills yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda.

Mae Canolfan Hamdden Trefynwy hefyd yn cynnwys Ystafell Dynhau, sy’n cynnig offer ymarfer corff gyda chymorth ar gyfer pobl hŷn, pobl â chyflyrau hirdymor, ac unrhyw un sy’n dymuno cyflawni eu targedau ffitrwydd waeth beth yw eu hoedran, gallu neu lefel ffitrwydd. I gael manylion, cliciwch yma.

Ymwelwch â’n Canolfannau BywydMynwy am fwy o fanylion o ddosbarthiadau sydd i ddod. Cliciwch ddolen isod neu cysylltwch â staff y ganolfan yn uniongyrchol. 

Amserlen Ffitrwydd Y Fenni

Amserlen Ffitrwydd Cil-y-coed

Amserlen Ffitrwydd Cas-gwent

Amserlen Ffitrwydd Trefynwy

Sut i archebu

I archebu dosbarth sydd i ddod, cliciwch yma.

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol

Mae ein cynllun atgyfeirio ymarfer corff yn addas i bobl ag ystod eang o gyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Cam 1: Derbyn atgyfeiriad gan unigolyn meddygol proffesiynol 

Unwaith eich bod wedi cael eich atgyfeirio byddwn yn eich cofrestru am asesiad anffurfiol gyda’n gweithwyr ymarfer corff proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi. Byddant yn gallu esbonio’r cynllun ac ateb unrhyw gwestiynau efallai sydd gennych.  

Cam 2: Derbyn eich cynllun personol

Bydd eich Gweithiwr Ymarfer Corff Proffesiynol yn trefnu apwyntiad gyda chi i fynd dros eich cynllun ymarfer corff personol lle y gallech ddewis o gymysgiad o weithgareddau campfa, dosbarthiadau stiwdio neu weithgareddau yn y dŵr.  Beth bynnag yw eich ffafriaeth, bydd y tîm yn gweithio gyda chi i gytuno eich targedau, i fonitro eich datblygiad ac i sicrhau eich bod yn cael y canlyniadau gorau. 

Cam 3: Adolygu’ch cynllun 

Byddwn yn adolygu’ch cynllun yn rheolaidd ar wythnosau 4, 16 a 52.

Mae BywydMynwy yn anelu at gael mwy o bobl, yn fwy heini, yn fwy aml. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun atgyfeirio ymarfer corff, cysylltwch â’n Cydlynydd Atgyfeirio Ymarfer Corff ar 01633 644286 neu siaradwch â’ch Meddyg Teulu bydd yn gallu eich atgyfeirio i’r cynllun.


Disgrifiadau o Ddosbarthiadau FIT

FIT Aqua

Ymarfer corff yn y dŵr i gerddoriaeth sy’n cynnig cyflyru cardiofasgwlaidd a chyhyrol gan ddefnyddio’r dŵr i gefnogi’r corff, sy’n rhoi llai o straen ar eich cymalau a’ch cyhyrau.  Defnyddir offer i ddwysáu gwrthiant. Mae’r dosbarth hwn yn addas i bob gallu. Lleiafswm oedran: 16 mlynedd.

FIT Rhedeg Aqua

Gweithgaredd sydd ddim yn cynnal pwysau lle byddwch yn perfformio gweithred redeg yn y dŵr, yn datblygu’r cyflwr cardiofasgwlaidd a chyhyrog cymaint â phosib, gan leihau straen ar y cymalau, esgyrn, tendonau a’r gewynnau.   Mae’r dosbarth hwn yn addas i bob gallu.

FIT Cyflyru’r Corff

Mae’r dosbarth hwn i’r rheini sy’n dymuno datblygu cryfder a thynhau’r corff. Mae’n cynnwys hyfforddiant craidd, cylchedau ac ysbeidiol ac mae’n addas i’r rheini sy’n chwilio am ddosbarth lefel ganolradd.

Cyflyru Meta/Cylchedau

Mae Cyflyru Meta/Cylchedau’n cyfuno’r technegau hyfforddi HIIT mwyaf diweddar gydag ymarferion pwysau corff traddodiadol er mwyn tanio’r metaboledd. Heriwch eich hunan gyda’r ymarfer 30 munud byr a dwys yma.

FIT Boot Camp  

Dosbarth ffitrwydd grŵp yw “Boot Camp” sy’n hybu colli braster, cryfhau cyhyrau a ffitrwydd cyffredinol. Mae’n fanteisiol i bawb waeth beth yw eich oedran, gallu neu brofiad. Gan ddefnyddio “burpees”, “press-ups” a sgwatiau gyda rhedeg a gemau cystadleuol rhyngddynt, gweithgaredd gwych yw “boot camp” er mwyn cynnal corff a meddwl iachus.

FIX Boxercise

Rhaglen gyda lefel o egni uchel, sy’n rhwygo braster ac sy’n ddigyswllt gan ddefnyddio cymysgedd o symudiadau bocsio ac aerobeg. Mae’n hwylus, yn ysgogol ac yn ffordd ddiogel i ymarfer ar gyfer dynion a menywod o bob oedran a gallu.

FIT Cardio Combat

Ymarfer uchel ei egni yw hwn i gerddoriaeth sy’n cymysgu dyrnu a chicio gyda rhai ysbeidiau o gyflyru. Dosbarth delfrydol yw hwn ar gyfer codi gallu cardio a stamina, yn ogystal â gwella cydbwysedd, osgo ac ystwythder.

FIT Cylchedau

Os ydych yn hoff o’r syniad o ychwanegu amrywiaeth i’ch ymarfer, dosbarthiadau cylchedau yw’r datrysiad perffaith. Gan weithio i’ch gallu eich hun, dosbarth wedi’i selio ar safleoedd yw cylchedau lle byddwch yn symud o ymarfer i ymarfer gan adeiladu eich cryfder a’ch dygnwch. Mae ein dosbarthiadau’n amrywio mewn lefelau gallu felly dewch o hyd i’r dosbarth sy’n cyd-fynd orau â’ch sefyllfa trwy alw eich canolfan leol, os gwelwch yn dda.

FIT Easyline

Naw peiriant ymarfer hydrolig mewn cylched sy’n cynnig cyfuniad o hyfforddiant cardio yn ogystal â chryfder gyda chyfradd uchel o wariant calorïau.

FIT Easyline/Kettlebells

Naw peiriant ymarfer hydrolig wedi’u cyfuno â kettlebells mewn cylched yn cynnig cyfuniad i chi o hyfforddiant cardio yn ogystal â chryfder gyda chyfradd uchel o wariant calorïau.

FIT Kettlebells  

Kettlebell yw pwys haearn bwrw neu ddur (sy’n edrych fel pêl ganon gyda handlen) sy’n cael ei ddefnyddio i berfformio ymarfer corff sy’n cyfuno pŵer a chryfder er mwyn adeiladu stamina a chryfder corff cyffredinol.

FIT Kettlebell Blast

Y kettlebell yw pwys haearn bwrw neu ddur (sy’n edrych fel pêl ganon gyda handlen) sy’n cael ei ddefnyddio i berfformio ymarferion balistig. Cylched sy’n cyfuno ymarfer cardiofasgwlaidd, cryfder a hyblygrwydd yn ogystal ag ymarferion confensiynol.

KIT Kettlercise

Mae “Kettlercise” yn cymryd y sylfeini o “Kettlebells” ac yn eu cyfuno gyda dosbarth ymarfer corff. Bydd y dosbarth hwn yn helpu datblygu eich ffitrwydd a dygnwch cyffredinol. Hyn yw’r un ymarfer llosgi braster Kettlebell mwyaf effeithiol sydd gennym ni.

FIT Kickboxercise

Ymarfer egni uchel yw hwn gan gynnwys gwaith ar y pad, ar y bag a fformatau hyfforddi cylchedau. Dosbarth digyswllt yw hwn ar gyfer dynion a menywod o bob gallu. Byddwch yn cael ymarfer am yr holl gorff, yn codi eich stamina ac yn tynhau eich cyhyrau. Mae’n hwylus, yn egnïol ac yn gaethiwus.

FIT Legs, Bums and Tums

Mae’r dosbarth yn cynnwys ystod o ymarferion bydd yn ffocysu ar y tair man hyn. Mae’n addas i bob lefel ffitrwydd a bydd yn helpu’r rheini o bob gallu i dynhau ac i adeiladu cryfder.

FIT Cymysg

Y dosbarth yw hwn i’r rheini ohonoch sy’n chwilio am fach o amrywiaeth o’ch ymarferion. Mae’r dosbarth hwn yn newid rhwng ymarferion aerobig a chamu, wedi’u cyfuno â chymysg o ymarferion tynhau. Mae’n addas i bob oedran a lefel allu.

FIT Ysbeidiau

Mae’r dosbarth hwn yn cyfuno ystod o ymarferion cryfder, holl gorff a chardiofasgwlaidd wedi’u perfformio mewn cylchdro, fesul amser neu ailadrodd. Mae yna gyfuniad o gorff isaf, corff uchaf, holl gorff a chraidd. Dosbarth lefel ganolradd yw hwn.

FIT Pilates

Mae Pilates yn gwella hyblygrwydd, yn adeiladu cryfder, yn datblygu rheolaeth a dygnwch. Mae’r dosbarth hwn yn dodi pwyslais ar aliniad, anadlu a gwella cydsymudiad a chydbwysedd. Mae’n addas i bob gallu.   

FIT Pwmp

Dosbarth tynhau statig yw hwn gan ddefnyddio bar a phwysau rhydd. Mae’n wych ar gyfer cyflyru’r corff ac mae’n addas i bob gallu. Os ydych newydd ddechrau FIT pwmp, archebwch y dosbarthiadau i ddechreuwyr, os gwelwch yn dda.

FIT Troelli

Mae troelli’n cymryd beic arferol ac yn eich galluogi i hyfforddi dan do mewn sefyllfa grŵp i draciau cerddoriaeth bendigedig. Gall dechreuwyr ymarfer ochr yn ochr â beicwyr o lefel uwch oherwydd y gellir amrywio dwyster yr ymarfer trwy addasiadau hawdd ar y beic.

FIT Sbin Rhithwir

Dilynwch y DVD wrth feicio am weithgaredd hwylus a gwahanol i’r awyrgylch dan do traddodiadol. Gall pawb sy’n cymryd rhan gweithio i’w gallu eu hunain, yn amrywio dwyster yr ymarfer trwy addasiadau hawdd ar y beic.

FIT Camu

Dosbarth egni uchel, i’r holl gorff yw hwn lle byddwch yn perfformio ystod o symudiadau aerobig gan ddefnyddio platfformau camu er mwyn gwella eich ymarfer. Mae’r dosbarth yn addas i bob oedran a gallu ffitrwydd.

FIT Tynhau

Mae’r ymarfer hwn yn ffocysu ar ddarnau penodol o’r corff trwy gyfres o ymarferion cryfder, aerobig a chardiofasgwlaidd. Ymarfer i’r holl gorff yw hwn yn addas i bob oedran a gallu.

FIT Tai Tsi

Arddull cyfannol i ymarfer corff yw Tai Tsi yn ffocysu ar osgo, anadlu a chydbwysedd. Mae’r dosbarth hwn yn addas i bob oedran a gallu.

FIT Iogalates

Yn cymryd ysbrydoliaeth o Ioga yn ogystal â Pilates, mae’r dosbarth meddwl a chorff hwn wedi’i ddylunio i wella eich cryfder a’ch hyblygrwydd. Dosbarth lefel ganolradd yw hwn.

FIT Zumba

Dosbarth wedi ei goreograffio yw hwn sy’n ymgorffori hip-hop, samba, salsa, merengue, mambo, sgwatiau a “lunges”.  Nid oes symudiad anghywir yn Zumba, jyst parhewch i symud a cewch hwyl!  Mae’r dosbarth hwn yn addas i bob gallu. 

FIT Zumba Aur

Mae’r dosbarth hwn yn berffaith i oedolion hyn heini sy’n chwilio am ddosbarth Zumba wedi’i addasu sy’n ail-greu’r symudiadau rydych yn dwli arnynt ar ddwyster is.

FIT am Fyth

Dosbarth ymarfer ysgafn gydag effaith isel yw hwn, yn ddelfrydol i’r rheini sy’n newydd i ddosbarthiadau neu sy’n ailafael mewn ymarfer corff.  Ffordd gymdeithasol i ymarfer ac sy’n addas i ddechreuwyr pur.