Customer Appreciation Day - Monlife

Customer Appreciation Day!

Fel rhan o’r Diwrnod Gwerthfawrogi Cwsmeriaid, rydym yn ystyried sut ydym ni, gyda’ch cefnogaeth chi, yn ceisio gwireddu ein gweledigaeth i ymgyfoethogi bywydau pobl a chreu llefydd hyfyw.

Yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig, dyma rai o’r pethau yr ydym yn fwyaf balch ohonynt:

  • 15,505 o blant rhwng 5 a 11 yn bresennol yng Ngemau Sir Fynwy, sydd yn eu hannog i fod yn fwy egnïol, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau. Yn datblygu cenhedlaeth o bobl ifanc iachus a hyderus.
  • 19% o gynnydd yn y nifer sydd wedi cofrestru gyda’n rhaglen Dysgu Nofio
  • 70% o bobl wedi eu hatgyfeirio at y rhaglen NERS wedi sôn eu bod yn teimlo’n fwy ffit.
  • 1,421 o bobl ifanc wedi mynychu sesiynau mynediad agored a 460 awr yng nghanolfannau ieuenctid a chlybiau MonLife Connect gan roi rywle iddynt fynd lle y maent yn cael ymdeimlad o berthyn ac o fod yn berchen ar rywbeth. Yn eu helpu hwy i deimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u hymrymuso er mwyn datblygu a chyflawni drwy ystod o weithgareddau a chyfleodd ynghyd â’n ffocysu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • 1,198 o bobl ifanc rhwng 10 a19, wedi mynychu gweithgareddau dargyfeirio Dyfodol Positif. Dyma raglen o chwaraeon sydd yn eu helpu hwy i gyflawni a gwella eu bywydau i fod yn bobl ifanc iachus a hyderus.
  • 100% o ysgolion uwchradd Sir Fynwy wedi ymgysylltu gyda’r prosiect Shift drwy MonLife Connect, sydd yn ceisio gwella iechyd meddwl / lles emosiynol pobl ifanc rhwng 11 ac 18 mlwydd oed. Roedd 93% a oedd wedi eu cyfeirio gan y Panel Help Cynnar, wedi ymgysylltu â’r prosiect, gyda 86% yn profi gwelliant.
  • Wedi adeiladu 1 llwybr Teithio Llesol newydd yn Sir Fynwy ynghyd â pharc chwarae, gan ganiatáu teithio diogel o Kingswood Gate i Overmonnow a thu hwnt i Drefynwy. Rydym hefyd wedi gwella 15 llwybr ac mae 1 cynllun yn barod i’w adeiladu unwaith y mae’r cyllid wedi ei sicrhau.
  • Mwy na 1,500 o ymatebion cyhoeddus wedi eu derbyn ar draws 6 cynllun ymgynghori ar Deithio Llesol sydd yn cynnwys cymunedau o fewn Sir Fynwy a’r nod i leihau’r angen i ddefnyddio ceir am deithiau byr, a hynny wrth i fwy o bobl fynd at i gerdded a seiclo.
  • 600 o ymatebion i ymgynghoriadau sydd yn ceisio gwella’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn Sir Fynwy.
  • 11 Ysgol Gynradd wedi elwa o seilwaith Teithio Llesol gwell – parcio ar gyfer Beiciau a Sgwteri er mwyn annog plant i deithio’n llesol i’r ysgolion.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.